آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی

آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی

ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی است و متخلفـین وفق قـانون‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود- مصـوب ۱۳۷۲- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت: آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی  .

آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

تبصره ۱- صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه­ها انجام می­گردد.

تبصره ۲- نشریات ادواری علمـی، آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه­بنـدی وزارتخانـه­هـای علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه قـبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به صورت چاپی دریافت نموده­اند، در صورتی که با همان محتوای نسخه چاپی، به صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده ۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از­جمـله دارنـدگان مجوز­هـای موضـوع مواد (۲) و (۴) این آیین­نامه مکلفند برای انجام فعالیت‌هایی تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشـاوره، تهیـه، و انتشار محتـوای تبلیغاتی) مجوز فعالیـت تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین نامه تأسیس و نظارت بـر نحـوه کـار و فعالیت کانون‌های آگهـی و تبلیغاتی- مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- و قـانون‌ تعطیل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دائر شده‌ و مـی‌شود – مصوب ۱۳۷۲- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره- نشریـات الـکترونیک و چاپـی دارای پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی بـرای نشـر آگهی­های تبلیغاتی و رسانه­های برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن­ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند.

ماده ۴- هرگونه فعالیت تجـاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق از قبیل حامـل­هـای دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی است و متخلفـین وفق قانـون نحـوه مجازات اشخاصـی کـه در امـور سمعی و بصـری فعالیت‌هایی غیرمجاز می‌نمایند- مصوب ۱۳۸۶- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱- بسته­های نرم‌افزاری رسانه­ای و کالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به صورت محتوای یادشده، کالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسـوب می­گردند.

تبصره ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کـالای شامل آثـار دیداری و شنیداری از طریق سامانه­های برخط، اعم از آن­که کالا، به صورت برخط بـارگیری گـردد یـا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش­ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.

ماده ۵- وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتحادیه­ها و مجامع صنفی ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ این آیین­نامه، صنوفی را که بر طبق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تـجاری هر یک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می­باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه­ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تقاضای صـدور مجـوز فعالیت تجاری در زمینه­های یاد شده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی که به صورت کتبی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط معرفی شده­اند، دریافت نماید.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­ است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخـذ هر یک از مجـوزهای موضوع این آیین­نامه، نسبت به بررسـی صـلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید.

تبصره ۱- دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند همکـاری لازم را بـرای بررسی صـلاحیت متقاضـیان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به­عمل آورده و به استعلام­های آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند.

تبصره ۲- چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـرای متقاضـیانی کـه عـدم صـلاحیت آنـان احـراز نگردیده است، صادر نماید.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی برای انجام گونه­های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه­های رسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکالیف، وظایف یا اختیارات آن­ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.

ماده ۸- ثبت رسانه­ برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسانه یادشده محسوب می­گردد و اشخـاص حقیقی و حقوقی که رسـانه برخط اختصاصی خود را بر طبق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانیده­اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند.

تبصره- اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ایجاد تارنمای اختصاصی نظیر «وبلاگ» در رسانه­های کاربرمحور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز به دریافت مجوز جداگانه ندارند.

ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­ است امکان ثبت رسانه­های بـرخط اختـصاصی را از طریق سامانه­های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود.

ماده ۱۰- اشخاص حقیقی و حقـوقی که پیش از ابلاغ ایـن آیـین­نامه واحـدهایی ایجاد نموده یـا فعالیت‌هایی انجام می­داده­اند که وفق این آیین نامه نیاز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهی­نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند.

تبصره ۱ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف دو هفته گواهی­نامه یـادشده در ایـن ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید.

تبصره ۲- اشخاص دارنده گواهی­نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد (۲) (۳) و (۴) این آیین­نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطـال مجوز آن­ها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ماده (۲۲) این آیین­نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیـلی کامل واحدها یا فعالیت‌هایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی دارد اقدام نمایند.

ماده ۱۱- وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولیـد در زمینه نرم‌افزارهای رسانه­ای و رسانه­پرداز و تولید یا تکثیر حامل­های دیجیتال حاوی داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت‌هایی یاد شده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید. وزارتخانه یادشده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار می­نماید.

ماده ۱۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی­صلاح، در چارچوب قوانین مربوط مکلفند از ارائه خدمات یا محـصولات بـه فعالیت­ها و واحدهایی که وفق این آیین­نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی دارند، و فاقد مجـوز مربوط هستند خودداری نمایند. دستگاه‌های اجـرایی و مراجع ذی­صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـرای حکم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی ماده (۲۲) این آیین­نامه هستند.

ماده ۱۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ترویج فرهنگ اسـلامی- ایرانـی و توسعه رسانه­ها و فعالیت‌هایی فرهنگی دیجیتال در کشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف- حمایت از تهیه و انتشار رسانه­های دیجیتال، شامل:

۱- حمایت از تهیه و انتشار بسته­های نرم‌افزاری رسانه­ای مروج فرهنگ اسلامی – ایرانی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعات و آگاهی­های عمومی.

۲- حمایت از انتشار رسـانه­هـای بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامی – ایرانـی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعـات و آگاهی­های عمومی و دانش و مهارت‌های تخصصی.

ب- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه­های کاربر محـور غیـر دولتـی تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

پ- حمایت از توسعه زیرساخت­های تهیه و نشر رسانه­ها، آثار و محـصولات فرهنگـی دیجیتـال، شامل:

۱- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرک­ها و مراکز توانمندسـازی (رشـد) تخصـصی رسـانه­هـا و فعالیت‌هایی فرهنگی و هنری دیجیتال.

۲- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش­های ویژه رسانه­ها و فعالیت‌هایی فرهنگی دیجیتـال در پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد.

۳- حمایت از تأمین بسته­های نرم‌افزاری رسانه پرداز و سایر ابزارهای سخت افزاری و نرم‌افزاری تهیه و نشر رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۴- حمایت از تولید، انتشار و ترویج کاربری سامانه­های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.

۵- حمایت از ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی بـرای تهیـه و نـشر رسـانه­هـا، آثـار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۶- حمایت از خرید خدمات مراکز داده (IDC) برای رسانه­های برخط داخلی.

۷- حمایت از ایجاد و فعالیت مراکز داده (IDC) برای بخش فرهنگ.

ت- حمایت از ارتقای دانش و مهارت­های تخصصی در زمینه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگـی دیجیتال، شامل:

۱- حمایت از انجام فعالیت‌هایی پژوهشی راهبردی در بخش غیر دولتی در حوزه رسانه­ها، آثار فرهنگـی و هنری دیجیتال.

۲- حمایت از طرح­های تحقیق و توسعه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بـخش غیردولتـی در حـوزه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۳- حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، کارگاه‌ها و دوره­های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه­هـا، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

ث- حمایت از توسعه فرهنگ بهره­گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگـی، هنـری و رسـانه­ای دیجیتال، شامل:

۱- حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسـانه­هـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره­گیری از آن­ها.

۲- برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین­المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال.

۳- حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بازارچه­های ملی و منطقه­ای در زمینه رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.

۴- حمایت از تهیه و پخش برنامه­های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت­های تخصصی حوزه رسانه­ها و فعالیت‌هایی فرهنگی دیجیتال.

۵- حمایت از ایجاد و توسعه خانه­های فرهنگ دیجیتال و مجتمع­های فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور.

۶- خرید نسخه­های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانـه­ای فاخر دیجـیتال و اهدای آن­ها بـه خانه­های فرهنگ دیجیتال، مجتمع­های فرهنگی دیجیتال، کتابخانه­های عمومی، سایر مراکز فرهنگـی و مخـاطبین خـاص داخلـی و خارجی.

ج- حمایت از توسعه اقتصاد رسانه­ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل:

۱- حمایت از ایجـاد و توسـعه سـامانه­هـای فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـی، هنـری و رسانه­ای دیجیتال.

۲- حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال از طریق صـدور و توزیـع کارت­های الکترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختلف جامعه.

۳- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری از محل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه­ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراکز، خدمات و ابزارهـای سخت افزاری و نرم‌افزاری مرتبط.

۴- پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای پدید آوردن یا ارتقـای آثـار فرهنگـی، هنری و رسانه­ای دیجیتال و برپانمودن یا توسعه سامانه­ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی.

چ- حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه­ها، آثار و محـصولات فرهنگی و هنری دیجیتـال داخلـی در خارج از کشور، شامل:

۱- حمایت از برگزاری بازارچه­ها و نمایشگاه­های رسانه­ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنـری دیجیتـال به ویژه در کشورهای حوزه تمدن ایرانی- اسلامی.

۲- حمایت از حضور دست‌اندرکاران رسانه­هـا و آثـار و محـصولات فرهنگـی و هنـری دیجیتـال داخلی در بازارچه­ها، نمایشگاه­ها، همایش­ها، مسابقات و جشنواره­های خارج از کشور.

۳- حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه­های برخط و بسته­های نرم‌افزاری رسـانه­ای مـروج فرهنـگ اسلامی- ایرانی به زبان‌های خارجی.

۴- اعطای جوایز و مشوق­ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه­ای دیجیتال.

۵- اعطای جوایز و مشوق­ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه­های برخط داخلی.

ماده ۱۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیین­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایـی آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسلامی- ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی­های عمومی یا دانش و مهارت‌های تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند.

ماده ۱۵- معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت­ها و تسهیلات موضوع این آیین­نامه را در لوایح بودجه­ سنواتی و مقررات مربوط پیش­بینی می­نماید.

تبصره- بیست درصد (۲۰%) مجموع اعـتبار اعطای حمایت­ها و تسهیلات موضـوع این آیین­نامـه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت­های موضوع ماده (۱۴) این آیین­نامه اختصاص خواهد یافت.

ماده ۱۶- اعطای تسهیلات و حمایت­های موضوع این آیین­نامـه بایـد از طریق فراخـوان عمـومی شامل محورها و اولویت­های شکلی و موضوعی و خلاصه سازوکار ارزیابی تقاضاهای واصـل شده و با اعطـای فرصت­های برابر به تمامی متقاضیان در سراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده ۱۷- اعطای تسهیلات و حمایت­های موضوع این آیین­نامه به استثنای جزء (۴) بند (ث) مـاده (۱۳) این آیین­نامه به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی غیردولتی که به طور مستمر از محل بودجه عمومی کشور کمک دریافت می­نمایند ممنوع است.

ماده ۱۸- به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت­هـا و تسهیلات مـوازی و تـداخل ‏فعالیت­ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تقاضای تسهیلات و حمایت­های موضوع این آیین­نامه را از طریق یک رسانه برخط اینترنتی که بدین­منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی، ایجاد گردیـده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت­های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی ‏آن­ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند.

ماده ۱۹- به استثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احکامی برخلاف مقررات این آیین­نامه وضع شده یا می­شود، هرگونه حمایت از رسـانه­ها و فعالیت‌هایی فرهنـگی دیجـیتال و نیز حمـایت از پدیـدآوردن، تهیه­کردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمـومی کـشور، توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (۱۶) تا (۲۱) ایـن آیین­نامه و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین­نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد.

تبصره- مشوق­ها و جوایز صادراتی و حمایت­های صنعتی وزارت­خانه­های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۲۰- اعطای هر شکل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید کالا و خـدمات موضـوع مواد (۲) (۳) و (۴) این آیین­نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع اسـت. دارندگان مجوزهای موضوع مواد (۲) (۳) و (۴) این آیین­نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره­منـدی از حمایـت و یا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه‌های اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز صلاحیت توسط مراجع دیگر ندارند.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷) این آیین­نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاملات موضوع این ماده با سایر دستگاه‌های اجرایی مستثنی هستند.

ماده ۲۱- هر گونه خرید و یا حمایت از بسته­های نرم‌افزاری رسانه­ای یا نسخه­هـا یـا حامـل­هـای دیجیتال حاوی آن­ها توسط دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم­افزار مورد حمایت یا خریداری، وفـق قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان نرم‌افزارهای رایانه­ای- مصوب ۱۳۷۹- به­نام فروشنده یا دریافت­کننده حمایت است.

تبصره ۱- خرید نسخه­ های بسته­های نرم‌افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه بلامانع است.

تبصره ۲- در مواردی که خرید یا حمایت از بسته­های نرم‌افزاری در قالب سـفارش یا حمایـت از پدیدآوردن یا تهیه آن­ها صورت می­گیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معاملـه یـا حمایـت، بـا اخـذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهی­نامه ثبت نرم­افزار بلامانع است.

ماده ۲۲- ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی این آیین­نامه از جمله چگونگی ثبت رسانه­هـای بـرخط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت­ها، ضوابط ارائه خدمات یـا محصولات برای فعالیت­ها و واحدهایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی دارند و همچنین محورها و اولویت­های شـکلی و موضوعی و سازوکار ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات و حمایت­ها، در چارچوب قوانین مربوط و احکام این آیین­نامه با همکاری تشکل­های صـنفی مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط تدوین و ابلاغ می­گردد.

تبصره- اولویت­ها و سازوکارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایت­هـای موضـوع مـاده (۱۴) ایـن آیـین­نـامه در کـارگروهی کـه بـا عـضویت نماینـدگان وزارتخانه­های فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس) ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع­رسـانی، سـازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، مؤسسه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و تشکل­های صنفی ذی‌ربط تشکیل می­گردد، تدوین و پس از ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می­گردد.

آیین نامه فعالیت‌ رسانه های فرهنگی

ماده ۲۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش­های ویژه رسانه­ها و فعالیت‌هایی فرهنگی دیجیتال در پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد همکاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل می­آورند.

ماده ۲۴– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، هر شش ماه یک­بار گزارشـی از اجـرای ایـن آیین­نامه و نتایج آن به هیئت وزیران ارائه نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *