اساسنامه شرکتهای بیمه ای

اساسنامه شرکتهای بیمه ای

اساسنامه شرکتهای بیمه ای و کلیاتی در خصوص این نوع شرکت ها که طیر نظر بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اداره می شوند به ترتیب زیر می باشد :

اساسنامه شرکتهای بیمه ای

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

مادۀ ۱ – نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارتست از شرکت [نام کامل شرکت] (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود. و دارای تابعیت ایرانی و غیر قابل تغییر است.

مادۀ ۲ – موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

۱-۲- انجام عملیات بیمه­ای مستقیم در انواع رشته های بیمه  بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

۲-۲- تحصیل پوشش بیمه­های اتکایى از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران

۳-۲-  قبول بیمه­های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلى یا خارجى در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی.ج.ا.ایران اعلام می­کند.

۴-۲- سرمایه­گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته­های ­فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی­بیمه

تبصره ۱ : حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بیمه کند برابر با بیست درصد مجموع سرمایه و اندوخته ها و ذخایر فنی شرکت ( به استثنای ذخیره خسارت معوق ) بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر اینکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه اتکایی نماید .

تبصره ۲ : میزان پذیرش­ و ­نگهداری ­ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه ­مرکزی ج.ا.­ایران تعیین و ابلاغ می­نماید.

 

مادۀ ۳ – مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود.

مادۀ ۴ – تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر [نام شهر] در استان [نام استان] است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به موافقت بیمه مرکزی ج.ا. ایران و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره و با اطلاع بیمه مرکزی ج. ا. ایران صورت خواهد گرفت. هیئت مدیرۀ شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل با اطلاع سازمان اخیر الذکر ودر خارج از کشور، پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

 سرمایه و سهام

مادۀ ۵ – میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایۀ شرکت مبلغ [مبلغ] ریال (معادل [مبلغ به حروف] ریال) است که به [تعداد] سهم عادی یک‌هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده‌است.

تبصره: حداکثر نسبت سهام هریک از سهامداران حقیقی و حقوقی به کل سرمایه در هر زمان
نمی تواند از میزانی که طبق مقررات توسط بیمه مرکزی ج.ا. ایران تعیین می شود بیشتر باشد.

مادۀ ۶ – ورقۀ سهم

کلیۀ سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شمارۀ ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقۀ سهم نکات زیر باید ذکر شود:

 • نام شرکت و شمارۀ ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار،
 • شمارۀ ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
 • مبلغ سرمایۀ ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،
 • نوع سهام،
 • مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،
 • تعداد سهامی که هر ورقه نمایندۀ آن است،
 • نام و شمارۀ ملی دارندۀ سهم.

مادۀ ۷ – انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حذف نشده باشد منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان‌پذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندۀ قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نمایندۀ او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

تبصره: هرگونه نقل­وانتقال سهام باید به اطلاع بیمه مرکزی ج.ا.ایران برسد. هیئت مدیره مسئول رعایت حد نصاب های تعیین شده در آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و مکمل های آن می باشد.

 

مادۀ ۸ – غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

 تغییرات سرمایۀ شرکت

مادۀ ۹ – مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایۀ شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس و پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران انجام می‌شود.

مادۀ ۱۰ – تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایۀ شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

تبصره مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایۀ شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده‌است، افزایش دهد.

مادۀ ۱۱ – شیوۀ افزایش سرمایه

سرمایۀ شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می‌باشد. تأدیۀ مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

 • پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
 • تبدیل مطالبات نقدی حال شدۀ اشخاص از شرکت به سهام جدید،
 • انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایۀ شرکت،
 • تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره انتقال اندوختۀ قانونی به سرمایه ممنوع است.

مادۀ ۱۲ – تأدیۀ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق‌العاده، تأدیۀ مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.

تبصره مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبۀ سهامداران پرداخت می‌شود.

 

مادۀ ۱۳ – حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

مادۀ ۱۴ – اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامۀ حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شدۀ سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

مادۀ ۱۵ – صرف سهام

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوۀ صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

مادۀ ۱۶ – کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت ‌مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود.

تبصره : رعایت بند ۳ قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.

مادۀ ۱۷ – انتشار اوراق مشارکت

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌ عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی‌ عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.

تبصره: انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

 مجامع عمومی

مادۀ ۱۸ – وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العادۀ شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العادۀ شرکت‌های سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

 1. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک‌بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل ‌شود:
 • استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
 • استماع گزارش بازرس یا بازرسان،
 • بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
 • تصویب میزان سود تقسیمی،
 • تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
 • تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمۀ آنها،
 • تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
 • انتخاب مدیران،
 • انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
 • سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
 1. مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:
 • تغییر در مفاد اساسنامه،
 • تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
 • انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
 • انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

تبصره۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

تبصره۲: تصمیم گیری درخصوص هر یک از موارد بند ۲ پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکانپذیر است.

مادۀ ۱۹ – شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به‌هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ اصل ورقۀ سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت.

مادۀ ۲۰ – آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، درآگهی ذکر خواهد شد.

 

مادۀ ۲۱ – دستور جلسه

دستور جلسۀ هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کنندۀ آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت درآگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش “سایر موارد” نمی‌باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

 

مادۀ ۲۲ – هیئت رییسۀ مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رییسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب‌رییس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

 

مادۀ ۲۳ – طریقۀ اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۲۴- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 

ماده ۲۵- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوۀ یک آراء حاضر در جلسۀ رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

 

 هیئت مدیره

ماده ۲۷- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از [تعداد اعضای هیئت مدیره (حداقل پنج و حداکثر نه نفر)] عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همۀ آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصرۀ ۱ مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب [تعداد اعضای علی‌البدل هیئت مدیره] عضو علی­البدل هیئت‌مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

تبصرۀ ۲ حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

تبصره۳: مدیر عامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در مواد ۱۱ و ۱۴ آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باشند.

تبصره ۴: اشخاص  مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت و ماده ۶۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری نمی توانند جزو مدیران و موسسان شرکت باشند.

ماده ۲۸- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی‌که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته‌‌باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت ‌مدیره دعوت نمایند.

تبصره۱: در صورتی‌که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

تبصره ۲: اشخاص حقوقی را می توان برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی دائم خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید نماینده شخص حقوقی باید واجد شرایط مندرج در تبصره ۳ و ۴  ماده ۲۷ باشد.

ماده ۲۹- استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورتی‌که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس و بیمه مرکزی ج.ا. ایران اطلاع دهد.

مادۀ ۳۰- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نمایندۀ وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه‌ بودن غیبت برعهدۀ هیئت مدیره است.

 

ماده ۳۱- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۳۲- سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل تعداد [تعداد سهام وثیقۀ مدیران (حداقل ۱۰۰۰ سهم)] سهم از سهام شرکت را درتمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

 

ماده ۳۳- رییس، نایب رییس و منشی هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی [عادی/ عادی به‌طور فوق‌العاده] که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. درصورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

ماده ۳۴- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت‌مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب‌رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسه هیئت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

مادۀ ۳۵- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶- صورت‌جلسات هیئت‌مدیره

برای هریک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت‌جلسه قید شود.

ماده ۳۷- اختیارات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به‌نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

 • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
 • تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
 • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
 • پیش‌بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،
 • افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،
 • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
 • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،
 • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات،
 • اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،
 • به امانت‌‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
 • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر،
 • رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، پس از اخذ موافقت کتبی  بیمه مرکزی ج.ا.ایران
 • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم‌‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،
 • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،
 • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ایران تنظیم و توسط سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می شود و نیز ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت های مالی تایید شده به بیمه مرکزی ج.ا.ایران
 • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها،
 • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی و همچنین ذخایر فنی طبق دستورالعمل های بیمه مرکزی
 • ج.ا.ایران
 • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
 • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع­عمومی­فوق‌العاده، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه­مرکزی .ا.ایران

ماده ۳۸- پاداش اعضاء هیئت‌مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.

 

ماده ۳۹- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این‌گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

 

ماده ۴۰- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، درجلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

 

ماده ۴۱- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام‌دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

 

مادۀ ۴۲- مدیر عامل

هیئت‌مدیره با رعایت شرایط مواد ۱۱و ۱۴ آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه و تغییرات بعدی آن باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دوره مدیریت‌‌عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیرۀ شرکت باشد.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات‌ مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت‌مدیره به بیمه مرکزی ج.ا.ایران و به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

 

ماده ۴۳ – بلاتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل

در صورتی‌که به‌دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی‌که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیۀ وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

تبصره: تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل بر عهده رئیس هئیت مدیره یا قائم مدیر عامل موسسه بیمه خواهد بود.

ماده ۴۴- صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیئت‌مدیره تعیین کند، امضاء می‌شود. اسامی این اشخاص طی صورت‌جلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.

 بازرس

مادۀ ۴۵- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامۀ شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین نماید.

 

مادۀ ۴۶- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

۱) اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،

۲) ارائۀ گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران،

 

مادۀ ۴۷- حق‌الزحمۀ بازرس

حق‌الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.

 

 حساب‌های شرکت

ماده ۴۸- سال مالی

سال مالی شرکت از روز [روز] ماه [نام ماه] هر سال آغاز می‌شود و در روز [روز] ماه [نام ماه (در همان سال یا سال بعد)] به پایان می‌رسد.

 

ماده ۴۹- حساب‌های سالانه

هیئت‌مدیرۀ شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

تبصره: ترازنامه و حساب سود و زیان باید طبق نمونه مصوب شورای­عالی بیمه تنظیم و از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ شود و نسخه­ای از آن پس از تصویب همراه گزارش هئیت مدیره و بازرس قانونی برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال شود.

ماده ۵۰- صورت‌های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

مادۀ ۵۱- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته‌‌شود، علاوه بر اندوخته های مذکور، اندوخته های فنی و لازم حسب دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ایران باید منظور گردد.

 

 انحلال و تصفیه

ماده ۵۲- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده‌، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

تبصره: انحلال، ورشکستگی و ادغام شرکت تابع مقررات مربوطه از جمله مواد ۵۱ الی ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری و قانون تجارت می باشد.

ماده ۵۳- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

اساسنامه شرکتهای بیمه ای

 سایر موارد

ماده ۵۴- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیۀ ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران درج شده باشد، کلیۀ ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که در آن پذیرفته شده‌اند، می‌باشند.

 

ماده ۵۵- موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌‌است، مشمول قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی ، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، هئیت وزیران و دستورالعمل­های بیمه مرکزی ج.ا.ایران، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۵۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر۵۶ ماده و ۲۳ تبصره بوده و در تاریخ [تاریخ تصویب در مجمع عمومی مؤسس/ فوق‌العاده] به تصویب مجمع عمومی مؤسس/ فوق‌العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *