اساسنامه شرکت تضامنی

ماده ۱)
نام شرکت : شرکت تضامنی …………………………………
ماده ۲)
نوع شرکت : شرکت تضامنی
ماده ۳)
موضوع شرکت : …………
ماده ۴)
مرکز اصلی شرکت : …………………………
تبصره : هیئت مدیره می توانند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح بدانند انتقال و یا شعبی را تأسیس نمایند وصورتجلسه را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.
ماده ۵)
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
ماده ۶)
سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………….. ریال که تماماً به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است .
ماده ۷)
تابعیت شرکت : ایران ……………………………
ماده ۸)
سهم الشرکه شرکاء : ……………………………………
ماده ۹)
مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ……………………………. نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ………….. سال است .
تبصره ۱) اولین مدیران شرکت عبارتند از :
تبصره ۲) کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
ماده ۱۰)
مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده ۱۲۱ قانون تجارت همان است که درماده ۵۱ مقرر شده است .
تهران ثبت- ثبت شرکت- ثبت شرکت در تهران- ثبت شرکت تضامنی
اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاً نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند درتمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی ، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی و تنظیم بودجه ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، حق انتخاب وتعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً ودادن اختیارات لازمه ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانکها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار ، وام دادن ، وام گرفتن از بانکها ، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها وام مؤسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز و هر تصمیم که هیات مدیره در جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید.
ماده ۱۲)
انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء .
ماده ۱۳)
تغییر اساسنامه : هرنوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هرگونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکاء امکان پذیر است .
ماده ۱۴)
سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد .
ماده ۱۵)
ترتیب تقسیم سود شرکت : از درآمد شرکت در پایان سال مالی ابتداً تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان ومدیران و استهلاکات و مالیات و عوارض کسر قانونی کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع ۵% یا ………………..ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی درنظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد .
تبصره : وفق ماده ۱۳۲ اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود .
تهران ثبت, ثبت شرکت,ثبت شرکت در تهران,ثبت شرکت تضامنی,ثبت ونک,

ماده ۱۶)
حق الزحمه مدیران : مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور نمایند .
ماده ۱۷)
مجامع عمومی شرکاء اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هریک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هریک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
ماده ۱۸)
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و حساب سود و زیان و تصویب آن .
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره .
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن .
د) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم انتخاب بازرس
ماده ۱۹)
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه .
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت .
ج) افزایش یاکاهش سرمایه شرکت.
ماده ۲۰)
درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت می باشد.
ماده ۲۱)
تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ۱۶۰ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۲۲)
انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت منحل خواهد شد . درصورتی که مجمع شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد . وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود .
ماده ۲۳)
اختلاف بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد .
ماده ۲۴) در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت وسایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد .
ماده ۲۵)
این اساسنامه در ……………… ماده و ……………….. تبصره و با امضای شرکاء در ذیل تمام صفحات آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید .
نام و نام خانوادگی فرزند شماره شناسنامه صادره از امضاء
۱)……………. ………. ………. ……
۲)……………. …….…. .………. ……