اصول و تایید اسم تجاری

۱-در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار فقط میتواند از اسامی ایرانی استفاده نماید

۲ -تقاضانامه تعیین نام توسط سرمایه گذار تکمیل و به قسمت ثبت شرکتها ارائه میگردد

۳-اسامی پیشنهادی چه به زبان فارسی و چه خارجی باید مخالف شئونات اسلامی و عرف نباشد

۴-دارای معنا و مفهوم باشد

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی,تغییرات شرکت

۵- باید به نوع شرکت قبل از نام و یا بعد از نام شرکت اشاره کند

۶-طبق ماده ۲۰قانون تجارت شرکتهای تجاری ۷ نوع میباشند که به غیر از چند نوع از این ۷ شرکت نباید اسم شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد

۷-برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد

۸- بعد از تائید اسم تجاری دیگر هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند این نام را و لو اینکه با نام خانوادگی وی یکی باشد انتخاب نماید

۹- اعتبار نام تعیین شده از تاریخ صدور به مدت ۳ ماه میباشد بعد از انقضاء مهلت مذکور استعلام مجدد ضروری است

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی,تغییرات شرکت

۱۰-رئیس ثبت شرکتها مربوط بعد از حصول اطمینان از تک تک بندهای بالا اسم تجاری را تائید و پاراف می نماید

بعد از تائید نام تجاری و ارائه مجوز صادر شده به واحد ثبت شرکتها مراحل بعدی اقدام خواهد شد