انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت های سهامی خاص در موارد ذیل می باشند :

  • در صورت ورشکستگی شرکت
  • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد
  • در صورتی که شرکت برای تاریخ معینی تشکیل گردیده و آن مدت به پایان رسیده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
  • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهند.
  • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

تهران ثبت,ثبت شرکت,تغییرات شرکت,انحلال شرکت

  • (اگر هر یک از موارد بالا احراز گردد ولی شرکت برای انحلال اقدام نکند دادگاه با صدور حکم دستور به انحلال شرکت سهامی خاص می دهد؛ همچنین اگر اشخاص ذینفع از دادگاه تقاضای انحلال شرکت سهامی خاص را بنمایند دادگاه رای انحلال صادر می نماید.)
  • در پایان مجمع یک نفر از مدیران شرکت به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و اگر مدیر تصفه معین نشده باشد و یا اینکه تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر شخص ذینفع دیگر می تواند به دادگاه مراجعه و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.