تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی

پس از اینکه یک شرکت ثبت شده و آگهی تاسیس آن شرکت صادر می شود، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ صدور آگهی به اداره مالیات مراجعه و در آنجا اقدام به تعیین حوزه مالیاتی نموده و پرونده تشکیل دهد و سپس کد اقتصادی دریافت نماید. بدیهی است تشکیل پرونده مالیاتی از چهار نظر بسار مهم است :

الف) وقتی یک شرکت تشکیل می شود، بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی تواند کد اقتصادی بگیرد، لذا شرکت نمی تواند با جایی قرارداد ببندد و شروع به فعالیت کند.

ب) بدون داشتن پرونده مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم کند که این خود ممکن است باعث مشکلات مالیاتی برای شرکت گردد.

ج) چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام ننماید، مشمول جرائم مربوطه خواهد بود که مقدار و شرایط آن در “قانون مالیات های مستقیم” ذکر گردیده است.

د) و بالاخره اینکه داشتن کد اقتصادی برای هر فعالیتی الزامی است.

تهران ثبت,ثبت شرکت,تغییرات شرکت,ثبت برند,تنظیم صورتجلسات,کارت بازرگانی

مدارک لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی (تشکیل پرونده مالیاتی) و اخذ کد اقتصادی :

۱. یک نسخه کپی از کلیه مدارک شرکت شامل : اساسنامه – اظهارنامه – آگهی تاسیس- آگهی آخرین تغییرات.

۲. یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.

۳. یک نسخه اجاره نامه بنام شرکت که دارای شرایط ذیل باشد :

الف) اجاره نامه حتماً بنام شرکت باشد.

ب) اجاره نامه حتماً کد رهگیری داشته باشد.

ج) آدرس مندرج در اجاره نامه با آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد.

۴. کپی قبض برق و تلفن محل اجاره.

۵. اخذ گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی جهت صاحبان حق امضاء شرکت.

۶. مهر شرکت.

تهران ثبت,ثبت شرکت,تغییرات شرکت,ثبت برند,تنظیم صورتجلسات,کارت بازرگانی

مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی (تشکیل پرونده مالیاتی) و اخذ کد اقتصادی :

مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی ۱ هفته می باشد.

 

هزینه لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی (تشکیل پرونده مالیاتی) و اخذ کد اقتصادی :

هزینه لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال، جهت اخذ کد اقتصادی ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و جمعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.