ثبت انحلال شرکت

 

ممکن است گاهی یک فرد یا تمام شرکا موجب انحلال یک شرکت شوند.

انواع انحلال شرکت بدین شرح می باشد:

 • انحلال به اراده یکی از شرکای شرکت:

طبق ماده ۱۳۶ و ۱۶۱ و ۱۸۱ قانون تجارت هر زمان که یکی از شرکا قرارداد را فسخ نماید، شرکت منحل می گردد.

در ماده ۱۳۷ نیز آمده است شریک در صورتی می تواند این حق انحلال را داشته باشد که اساسنامه شرکت این حق را از وی سلب نکرده باشد.

تقاضا باید حداقل ۶ ماه قبل از فسخ و به شکل کتبی به تمامی شرکا اعلام گردد. حال چه به شکل اظهار نامه باشد یا به شکل نامه سفارش.

برای انحلال شرکت، باید فعالیت های شرکت تمام شود تا شرکت منحل شود. اگر شرکا بخواهند ادامه دهند به ناچار باید یک شرکت جدید تاسیس نمایند.

 • انحلال به رضایت تمامی شرکا:

اگر شرکت برای مدت نامحدود یا زمان معین تاسیس شده باشد که هنوز موعد مقرر نرسیده باشد، می توانند شرکت را منحل کنند.

در صورتی که اگر شرکت برای مدت محدود تاسیس شده باشد و مدت هم سرآمده باشد، خود قرار داد به طور رسمی باطل می گردد و شرکت منحل می شود.

طبق ماده ۱۳۶ – ۱۶۱- ۱۸۹ قانون تجارت اگر قبل از سررسید همه شرکا راضی به انحلال شرکت باشند، می توانند شرکت را منحل کنند و اساسنامه را تغییر دهند.

انحلال شرکت را حتما باید ثبت کرد و طبق ماده ۹ نظامنامه قانون تجارت این انحلال را به گوش عموم برسانند.

انحلال شرکت ها و موسسات طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به علل زیر انجام می شود:

 • تصویب بیش از نمی از شرکا در شرکتهای مسئولیت محدود
 • تصویب بیش از یک سوم سهامداران در شرکت های سهامی خاص
 • از میان رفتن بیش از نیمی از سرمایه داران شرکت و سرمایه داران دیگر رای به کاهش سرمایه ندهند.
 • هنگامی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
 • در صورتی که شرکت برای یک مدت معین تاسیس شده باشد و مدت آن منقضی شده باشد
 • در حالت ورشکستگی
 • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
 • در صورت فوت یکی از شرکا در شرکت های محدود
 • هر گاه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت دهند.

جهت انجام انحلال شرکت خود می توانید با ثبت شرکت تهران به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس گرفته تا تیم تخصصی مشاوره آنلاین تهران ثبت شما را در زمین انحلال شرکت  مشاورده کنند.

پس از انحلال شرکت، مدیر دیگر سمتی ندارد. چون کارهای شرکت ممکن است هنوز تمام نشده باشد مثل مطالبات و بدهکاری یا جنس مانده در انبار یا داشتن داوی در محکمه ، لازم است شخصی به عنوان نماینده شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به دست گیرید. این شخص را مدیر تصفیه گویند.