ثبت شرکت تعاونی و نکات مهم آن

ثبت یک شرکت تعاونی در ایران دارای قوانین خاص می باشد که در این مقاله سعی در توضیح آن داریم. در ابتدا به تعریف شرکت تعاونی می پردازیم. شرکت تعاونی به شرکتی گفته می شود که تمام سرمایه یا حداقل ۵۱% از سرمایه به وسیله اعضای شرکت در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد. سازمان های بسیاری می توانند بدون آنکه عضو شرکت تعاونی باشند، در تامین سرمایه شرکت تعاونی مشارکت کنند. مانند شرکت های وابسته به دولت، بانک ها و … شرکت تعاونی دو نوع می باشد. نوع اول شرکت تعاونی تولیدی می باشد که شامل تعاونی های مربوط به کشاورزی و دامپروری می باشد و نوع دوم شرکت تعاونی توزیع می باشد که شامل تعاونی هایی است که نیاز به مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

برای ثبت شرکت تعاونی تعداد اعضای موسس هفت نفر می باشد که ۳ نفر به عنوان هیات موسس و یکی نفر به عنوان نماینده در اداده کل تعاون می باشد. در اولین جلسه ریمی مجمع عمومی سهام و تعداد آن معین می شود سپس اساسنامه تنظیم می شود که باید حداقل دو سوم اعضا آن را امضا کنند همین جلسه عمومی اعضای هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی باید هر چه سریعتر اقدام به ثبت شرکت تعاونی کند. برای این کار باید پس از طرح و تصویت آن مدارک را در ۴ نسخه تهیه و به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمود.

سرمایه شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی حداقل یک سوم سرمایه آن باید تادیه و در صورتی که به شکل نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری است حتی اگر خروج عضو به ضرر شرکت تعاونی باشد، البته باید ضرر را جبران نمیاد. در قوانین، ثبت شرکت تعاونی چند نکته مهم وجود دارد:۱- فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند. ۲- شرکت تعاونی فقط در امور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند ۳- شرکت های تعاونی به منظور رسیدن به اهداف خاص تشکیل شده اند۴- طریقه فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است.۵- کلیه قوانین و مقررات بخش تعاون باید رعالیت شود. با این وجود شرکت های تعاونی دارای استقلال هستند: ۱- استقلال از جنبه اهداف شرکت ۲- استقلال از جنبه مقررات برای مشاهده موارد مهم ثبت شرکت تعاونی این مقاله را مطالعه بفرمایید.

بالاترین مرجع تصمیم گیرنده که برک لیه امور شرکت تعاونی ثبت شده نظارت دارد، مجامع عمومی هستند ه اعضای تعاونی و نمایندگان تام الاختیار می باشد که به دو شکل عادی و فوق العاده تشکیل می شود. در این جلسات هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، یک حق رای دارد. مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار تشکیل می شود و باید در این مجمع هیات مدیره و بازرسان برای ۲ سال تعیین شود و در مورد تراز نامه و حساب سود و زیان و سایز گزارشات مالی ، برنامه ریزی می شود. ولی در مجمع عمومی فوق العاده باید حداقل یک سوم اعضای تعاونی با اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و با حضور حداقل دو سوم اعضای کل مجمع تشکیل شود. برای انجام کلیه امور ثبت شرکت، ثبت برند و کارت بازرگانی با کارشناسان با تجربه تهران ثبت به شماره تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس بگیرید.

برای ادغام شرکت تعاونی ثبت شده می توان یک مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد و صورتجلسه ای را تنظیم کرد به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به اداره ثبت شرکت ها داد. برای انحلال یک شرکت تعاونی نیز باید رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون باشد و بعد از انحلال ۳ نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یک ماه انتخاب و به اداره ثبت شرکت ها معرفی می شوند.