ثبت شرکت سهامی خاص و جرائم مربوط به آن

ثبت شرکت سهامی خاص در مقاله های قبلی این وبسایت به طور کامل توضیح داده شده است. در این مقاله سعی در توضیح جرائم مربوط به شرکت سهامی خاص می نماییم. طبق ماده ۲۴۳ قانون تجارت تمامی کارهایی که از زمان تاسیس شرکت تا زمان انتشار اوراق سهامی شرکت و پذیره نویسی باید انجام شود، کاملاً بررسی می شود و اگر مخالف قانون باشد به عنوان تخلف تلقی می گردد. قانون تجارت این موارد را در ۶ بند جمع آوری کرده است.

طبق ماده ۲۴۳ قانون تجارت افراد زیر به حبس تادیب بین ۳ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی بین ۲۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال یا به هر دو محکوم می گردند: ۱- شخصی که بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق نماید ویا بر خلاف مقررات، اعلامیه پذیره نویسی منتشر کند یا مدارک خلاف واقع و جعلی که حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ارائه کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقدی تقلب کند. ۲- شخصی که ورقه سهام با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیشتر از واقعیت ذکر کند. ۳- اعلام مطالب خلاف واقع به اداره ثبت شرکت ها برای مواردی که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ۴- شخصی که سهام را قبل از ثبت رسیدن شرکت، صادر نماید. ۵- شخصی که سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سهامداران و تادیه حداقل ۳۵% آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر نماید. ۶- هر کس که قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام، اقدام به صادر نمودن سهام بی نام یا گواهینامه موقت نماید.

برای آگاهی بیشتر در زمینه دیگر قوانین و جرائم مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص می توانید با مشاوران با تجربه تهران ثبت به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید تا مشاوران ثبت شرکت تهران شما را در این زمینه راهنمایی نمایند. در ماده ۲۴۴ مربوط به جرائم سهام شرکت، اشخاصی که در ثبت شرکت سهامی، بدون ذکر  مبلغ اسمی، سهم یا گواهینامه موقت سهمی صادر نمایند یا این سهام گواهینامه موقت را که در آن مبلغ اسمی قید نشده است را به فروش رسانده و یاسهمی بی نام را بدون اینکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد در معرض فروش بگذارد یا بفروشد. یا کسانی که سهام با نام را قبل از اینکه حداقل ۳۵% مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد را صادر کند یا به فروش برساند و یا در معرض فروش قرار دهد، طبق این قانون مجازات خواهد شد.

طبق قوانین ثبت شرکت ها در ایران، باید در سهام و گواهینامه موقت مبلغ اسمی آن حتماً نوشته شده باشد زیرا اگر ارزش اسمی سهام مجهول باشد ممکن است به شخص ثالث زیان وارد شود. بنابراین طبق قانون ثبت شرکت در ایران ممنوع می باشد. فروش سهام و حتی در معرض فروش گذاشتن سهام پرداخت مبلغ اسمی ممنوع می باشد. بنابراین اگر شرکتی سهام اس را در معرض فروش گذاشته باشد در صورتی که مبلغ اسمی آن هنوز پرداخت نشده باشد، حتی اگر مشتری برای خرید این سهام نباشد، باز هم جرم محصوب می شود. هیات مدیره شرکت سهامی خاص دارای وظایفی می باشد. به طور مثال آنها موظف اند اگر مبلغ اسمی در ممهلت قانونی، پرداخت نشده باشد سریعاً مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند و سرمایه شرکت را به اندازه همان مقدار سرمایه پرداخت شده مقرر کنند در غیر این صورت از نظر قانون جرم اتفاق افتاده و مجازات آن ۲ الی ۶ ماه حبس یا  جزای نقدی از ۳۰ هزار ریال تا ۳۰۰ هزار ریال یا هر دو مجزات محکوم می شوند: ۱- در صورتی که ظرف مدت مهلت مقرر، قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع فوق العاده را جهت تقیلی سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند. ۲- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.