ثبت شرکت و انواع آن

برای ثبت شرکت ابتدا باید به تعریف شرکت بپردازیم. طبق لغتنامه دهخدا، شرکت به معنی شریک شدن، مشارکت اتحادیه چند شخص برای نفعی خاص معنا می شود. به طور کلی ۸ نوع شرکت را می توان در ایران ثبت کرد: ۱- شرکت سهامی خاص ۲- شرکت با مسئولیت محدود ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیر سهامی ۵- شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی ۸- شرکت نسبی، که از بین این شرکت ها، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود بیشترین فراوانی را دارند. بدین منظور در این مقاله سعی در نقاط مشترک و نقاط تفاوت این دو شرکت می پردازیم.

برای ثبت یک شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص باید یک ملیون ریال که معادل صد هزار تومان می باشد به عنوان سرمایه شرکت در نظر گرفت. در ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود، افزایش سرمایه اختیاری می باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل دو نفر می باشد، در صورتی که تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد. یکی از تفاوت های مهم شرکت های سهامی خاص با شرکت های مسئولیت محدود، ۳۵% سهامی است که باید نزد یکی از شعب بانک تودیع شود و گواهی مربوطه شود و ۶۵% سرمایه اولیه در تعهد سهامدارن می باشد در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شود. برای ثبت شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اجباری می باشد، در صورتی که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود اختیاری می باشد. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که این مدت قابل تمدید است. در صورتی که در ثبت شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اختیاری می باشد. شرایطی که برای احراز حدنصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص می باشد، سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت محدودتر می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهام یا قطعات سهم تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند. مدیران در ثبت شرکت سهامی خاص حتما به عنوان سهامدار باید معرفی شود در صورتی که مدیران در شرکت با مسئولیت محدود ( چه موظف باشند و چه غیر موظف باشند) از بین شرکا یا خارج از شرکت می توان انتخاب کرد تا انجام وظیفه نمایند. تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام می باشد در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم می گردد. البته در شرکت با مسئولیت محدود می توان با تغییر اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود ایجاد کرد. حق رای در شرکت سهامی خاص به میزان سهام در شرکت است و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه حق رای دارند.