ثبت مادرید

ثبت مادرید یا ثبت جهانی

سیستم ثبت مادرید

با نگاهی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی می توان دریافت که به منظورحمایت از برند تجاری  درسطوح جهانی براساس  این کنوانسیون لازم است  که  صاحب اثر  (شخص حقیقی یا حقوقی)  بطور مجزا تعدادی تقاضانامه را به ادارات کشورهای مختلف عضو کنوانسیون به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، بفرستد. به همین دلیل  با هدف تسهیل روند ثبت بین المللی و نیز خورداری از  حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را به منظور  حمایت از مالکیت صنعتی براساس مفاد  کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم  ثبت مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی برند و علامت تجاری  تصویب نمودند.ثبت مادرید از  دو معاهده به همراه یک آیین نامه مشترک تشکیل می گردد : موافقتنامه مادرید مصوب سال  ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن که در سال ۱۹۸۹به تصویب رسید امروزه سیستم ثبت مادرید متشکل از  ۸۵ عضو شامل کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد. به منظور درخواست ثبت بین المللی می بایست از طریق دفاتر مالکیت صنعتی درکشورهای عضو سیستم مادرید و پس از  ثبت در کشور مبداء اقدام نمود.

ثبت مادرید

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

مزایای استفاده از ثبت مادرید

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس وارد طریق بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود امتیازاین سیستم اینست که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید. بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود. دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش بی نیازاست. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده، میباشد.

مدرک لازم جهت ثبت بین المللی  مادرید:

موردنیازجهت فرایند ثبت بین المللی علامت تحت سیستم ثبت مادرید
۱- نامه تقاضای  ثبت بین المللی برند خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای  مورد نظر
۲-معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و صاحبان امضاء همراه با مهرشرکت برای اشخاص حقوقی، و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
۳-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در  صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .
۴- اظهارنامه یا اصل گواهی نامه ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و رونوشت آن جهت ثبت در پرونده یا   ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری .
۵- تکمیل فرم مخصوص لاتین پس  از تعیین کشورهای موردنظرمتقاضی
۶- برگه تخمین هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
۷- رسید مربوط به پرداخت مبلغ مربوط به  بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی برند

 

 

مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای ۵  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت ۳۰ روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد ۱۲۴،۱۲۱ و ۱۲۵ این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی ۱۷۰ این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.

هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

 اسامی ۸۵ کشور عضو  سیستم  ثبت بین المللی مادرید :

آنتیگوا و باربادو -جمهوری چک – ایران – ماداگاسکار -سان مارینو-آلبانی  -آلمان-ایسلند – مقدونیه- سائوتومه و پرینسپ- ارمنستان- دانمارک  -ایتالیا-مغولستان  -سوریه-بن ایر -الجزیره -ژاپن- موزامبیک-سوازیلند- اتریش -استونی – کنیا- نامیبیا  -تاجیکستان -استرالیا  – مصر -قرقیزستان -نروژ – ترکمنستان- آذربایجان-اتحادیه اروپا – کره جنوبی -عمان  -ترکیه-بوسنی و هرزه گوین – اسپانیا – کره شمالی -لهستان -اوکراین  -بلغارستان -فنلاند -قزاقستان -پرتقال –آمریکا-بحرین- فرانسه- لیختن اشتاین-رومانی – اوزبکستان-بوتان-انگلستان–لیبریا-صربستان-ویتنام-بوتسوان-گرجستان- لسوتو -روسیه- زامبیا -بنلوکس-غنا-لیتونی – سودان-کوراکائو- بلاروس- یونان  -لتونی-سوئد -سوئیس – کرواسی –موروکو-سنگاپور -چین-مجارستان-موناکو-اسلوونی -کوبا-ایرلند-مولداوی-اسلوواکی -قبرس-سینت مارتین  – مونته نگرو-سییرالئون

ثبت مادرید تهران ثبت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *