خدمات بیمه ای

  • تخفیف و بخشودگی جرائم بیمه ای شرکتها و موسسات
  • تقسیط بلند مدت بدهی های بیمه ای شرکتها
  • تهیه و تنظیم لوایح دفاعی و شرکت در جلسات و هیات های حل اختلاف و بدوی
  • جمع آوری سوابق بیمه ای افراد در سنوات گذشته
  • تخصیص و در یافت کد گارگاهی جدید برای کلیه شرکتها و کارگاهها
  • مشاور در امور قراردادها و بیمه ای شرکتهای پیمانکاری