خدمات مالی و مالیاتی

خدمات ارزش افزوده:

    • تهیه و تنظیم و ارسال اظهار نامه های ارزش افزوده
    • تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات فصلی
    • دریافت گواهی مالیاتی ارزش افزوده

خدمات مالی شرکتها:

    • ثبت اسناد در سیستم های مالی حسابداری
    • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
    • تهیه و تنظیم و ارسال لیست ماهانه ی مالیات حقوق
    • تهیه و تنظیم و ارسال لیست بیمه
    • تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی ( عملکرد )
    • تحریردفاترقانونی
    • تهیه گزارشات درخواستی سازمان امور مالیاتی
    • تهیه و تنظیم لایحه مالیاتی ( دفاع مالیاتی )

سایر خدمات مالی:

    • ارائه پیشنهاد با توجه به نوع فعالیت شرکت در خرید نرمافزارهای مالی
    • استقرار و راه اندازی نرم افزارهای مالی ( کدینگ )
    • ارائه مشاوره مرتبط با کلیه ی امور مالی و مالیاتی