دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها

۱-   طبق بخشنامه ۱۰/۸/۸۹-۱۳۹۷۱۳۱۸۹ تأسیس شرکتها و مؤسسات مراقبتی و حفاظتی نیاز به مجوز ناجا دارد.

۲-   – طبق بخشنامه ۱۳/۹/۸۹- ۱۶۰۲۰۱/۸۹ مؤسسات غیر تجاری مشمول بند الف ماده ۰ آئین مذکور در مرجع ثبت شرکتها

۳-    طبق بخشنامه ۱۲/۱۰/۸۹- ۱۸۵۳۳۸/۸۹ مؤسسات قرآنی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قابل ثبت می باشند.

۴-   طبق بخشنامه ۲/۳/۹۰-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تأسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤوسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای و اسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

۵-   طبق بخشنامه ۱۹/۱۰/۹۰-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکتهای تجاری در مرحله تأسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تأیید عدم سوء پیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.

۶-    طبق بخشنامه ۲۶/۱۰/۹۰-۱۹۲۹۳۸/۹۰ مؤسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند برای تغییرات و انحلال آنها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما مؤسساتی که برای تأسیس اقدام به اخذ مجوز ازبانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد.

۷-    طبق بخشنامه ۲/۷/۹۱-۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تأسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.

۸-    طبق بخشنامه ۱۳/۷/۹۱-۱۳۱۱۲۰/۹۱ برای تأسیس مؤسسات یا تعاونی های دانش بنیان نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

۹-   طبق بخشنامه ۳۰/۹/۹۱-۱۹۰۶۰۴/۹۱ مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکتهای تهران می باشد.

۱۰- طبق بخشنامه ۲/۱۰/۹۱-۱۹۱۵۳۶/۹۱ برای ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.

۱۱-  طبق بخشنامه ۱۸/۱۰/۹۱-۲۰۴۹۴۶/۹۱ برای تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس موارد ذیل لازم و ضروری می باشد:

–  تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام

–  جهت تبدیل سهام بی نام به بانام یه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ۵ روز و مهلت حداقل ۲ ماهه

–  جهت تبدیل سهام با نام به سهام بی نام یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و مهلت حداقل ۲ ماهه

۱۲ – طبق بخشنامه ۷/۲/۹۲-۱۷۹۲۷/۹۲ برای تأسیس مؤسسات مترجمی اسناد با ارائه پروانه ترجمه امکان پذیر می باشد.

۱۳-  طبق بخشنامه ۱/۴/۹۲-۵۹۱۸۲/۹۲ نقل و انتقال سهام همراه بی نام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ندارد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه باکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ می گردد.

۱۴ – طبق بخشنامه ۲۹/۴/۹۲-۷۹۸۵۰-۹۲ برای نقل و انتقال سهام با نام و بی نام نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نقل و انقال سهام موضوع تقصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.