رعایت نکاتی در مورد استعلام نام شرکتها قبل از ارسال درخواست اینترنتی

با توجه به دستورالعمل تعیین نام اشخاص حقوقی اخذ مدارک شرکت یا موسسه در شرف تاسیس جهت تعیین نام الزامی است.

احتراما پیرو بخشنامه ۲۱۳۶۳۴/۹۱ مورخ ۲/۱۱/۹۱ مبنی بر رعایت تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری در سامانه متمرکز و همچنین ساماندهی درخواست های تاسیس و بستر سازی استقرار کشوری سامانه جامع مکانیزاسیون ثبت شرکتها و در اجرای منویات ریاست محترم سازمان در بخشنامه شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ در خصوص عدم پذیرش مدارک ناقص ثبت شرکتها، خواهشمند است دستور فرمایید تا کلیه مراجع ثبت شرکتها مستقر در واحدهای ثبتی تابعه آن اداره کل محترم قبل از ارسال درخواست اینترنتی تعیین نام مراتب ذیل رعایت گردد بدیهی است در صورت عدم رعایت مراتب امکان تایید و یا اظهار نظر در خصوص نامهای پیشنهادی وجود نداشته و درخواست متقاضی رد می گردد .

با توجه به دستورالعمل تعیین نام اشخاص حقوقی اخذ مدارک شرکت یا موسسه در شرف تاسیس جهت تعیین نام الزامی است و بدیهی است از درخواست تعیین نام شرکت ها و موسساتی که مدارک ناقص ارائه داده اند جدا خودداری فرمایید .
در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح جهت تاسیس شرکت یا موسسه از درخواست نام خودداری نموده و صرفا پس از اخذ مجوزهای مربوطه با عنوان مرجع ثبت شرکتهایا اداره ثبت ذیربط در جهت شرکت یا موسه در شرف تاسیس و اسکن آن در سامانه تعیین نام متمرکز کشوری نسبت به ارسال درخواست اقدام گردد .
در صورتیکه از عنوان نام پیشنهادی امکان تشخیص لزوم اخذ مجوز بوسیله ی اداره تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری نباشد، مسئولیت تطبیق مراتب بند (۲) با متصدی مربوطه است .
با توجه به اینکه مدت اعتبار نام تایید شده ۹۰ روز می باشد لذا می بایست تمامی مراحل ثبت تاسیس،امضاء دفاتر و اضافه نمودن شخصیت حقوقی ثبت شده در سامانه شناسه ملی در همین بازه زمانی صورت گیرد در غیراینصورت بعلت حذف کد ۱۸ رقمی پیگیری و در نتیجه عدم امکان اختصاص شناسه ملی هرگونه مسئولیت بعهده متصدی مربوطه می باشد .
در خصوص شرکتها و موسسات سنوات قبل که تاکنون نسبت به اختصاص شناسه ملی اقدام نشده است . ابتدا می بایست نسبت به درخواست نام شخصیت حقوقی ثبت شده و درج توضیح در شرح نام سامانه اینترنتی تعیین نام کشوری با این عنوان ( جهت اختصاص شناسه ملی شرکت /موسسه ….. به شماره ثبت ….. تاریخ ثبت……) نسبت به اسکن تاییدیه اولیه نام از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و آگهی تاسیس اقدام نموده و پس از تایید با دردست داشتن کد ۱۸ رقمی پیگیری نسبت به اختصاص شناسه ملی و بروزرسانی اطلاعات آنها در سامانه اقدام گردد .
از آنجا که کد کاربر و رمز عبور سامانه تعیین نام صرفا متعلق به متصدی معرفی شده و محرمانه تلقی می گردد و مسئولیت هرگونه ورود اطلاعات با وی می باشد لذا اکیدا از دراختیار قراردادن آن به افراد غیرمسئول ( اعم از سایرهمکاران و متقاضیان ) خودداری گردد.