روش و مراحل ثبت شرکت ( مشارکت ایرانی و خارجی ) – مراحل ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران – راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی – روش و مراحل ثبت شرکت ( مشارکت ایرانی و خارجی )

برای ثبت شرکت خارجی با شخص یا شرکت ایرانی مدارک لازم به شرح زیر می باشد:

١- ترجمه و کپی از تمامی صفحات پاسپورت فرد خارجی به گونه که نامبرده دارای مهر ویزای ایران

باشد.

٢- امضای فرد خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکتهای ایران

مدارک لازم برای ثبت شرکت به گونه ای که شریک خارجی شرکت باشد به شرح زیر میباشد:

  ۱-ترجمه و اصل اساسنامه شرکت خارجی

  ٢- ترجمه و اصل سوگند نامه شرکت خارجی

  ٣- ترجمه و اصل اظهارنامه ثبت شرکت خارجی

   ۴- ترجمه گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور متبوع

  ۵- ترجمه و اصل موافقت نامه فی مابین شرکت ایرانی و خارجی مبنی بر ایجاد و ثبت شرکت جدید در ایران

   ۶- دونامه معرفی نامه ترجمه و اصل

   ٧- معرفی فقط یک نماینده جهت عضویت در هیات مدیره در شرکت شرف تاسیس و حضور در مجامع و جلسات هیات مدیره آن شایان ذکر است هر شرکت می تواند فقط یک نماینده جهت شرکت در شرف تاسیس معرفی نماید

   ٨- ترجمه و اصل اختیار و وکالت با حق توکیل به غیر توسط شرکت خارجی به نماینده شرکت بطوریکه در تمامی موارد نماینده اختیار تام داشته باشد

۹- سرمایه شرکت ایرانی می بایست مطابق با ۵١% سرمایه شرکت خارجی باشد و سرمایه شرکت در

شرف تاسیس متشکل از مجموع سرمایه دو شرکت ایرانی و خارجی می باشد

١٠- امضائ نماینده و مهر شرکت خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکت در شرف تاسیس که از طرف شرکت سمائ  در اختیار

شما گذاشته می شود

 ١١- اساسنامه ها متشکل از دو قسمت خارجی و ایرانی می باشد که در ذیل قسمت لاتین نماینده شرکت خارجی و در ذیل اوراق قسمت فارسی شرکا ایرانی امضا می نمایند.

چنانچه دوشرکت ایرانی و خارجی قصد مشارکت و جوینت ونچر داشته باشند تمامی مراحل ان مانند

یازده مورد فوق می باشد با این فرق که اوراق ایرانی نیازی به ترجمه ندارد و بعد از ثبت مراحل در واحد

دارائی قمست اتباع خارجه دارد که در صورت نیاز به استفاده از تسهیلات مشارکت مطالب را با شرکت

سما در میان بگذارید.

نمونه معرفی نامه اول :

احتراما آقای …………………. فرزند ……………… به نمایندگی این شرکت جهت حضور در مجامع و

جلسات هیات مدیره در شرکت در شرف تاسیس ………….. به حضور معرفی می گردد.

مهر و امضا شرکت خارجی

معرفی نامه دوم :

اداره محترم ثبت شرکتها

احتراما این شرکت ضمن موافقت خود جهت تاسیس شرکت در شرف تاسیس در ایران آقای

………….. فرزند ………… را به نمایندگی خود با حق توکیل به غیر جهت عضویت در هیات مدیره

شرکت در شرف تاسیس ………….. به حضور معرفی می نماید ضمنا نامبرده در کلیه موارد ثبت از این

شرکت وکالت تام با حق توکیل به غیر را دارد.

نمونه امضا نماینده شرکت نمونه امضا شرکت خارجی

هر دونامه فوق به لاتین و با ترجمه فارسی ضمیمه باشد.

تمامی ترجمه ها باید به تایید سفارت ایران در کشور متبوع برسد.