سرمایه شرکت

سرمایه شرکت ها و افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت یکی از مهم ترین عوامل تجارت می باشد و بزرگترین وسیله جلب منفعت تلقی می گردد.اهمیت شرکت های تجاری را می توان از سرمایه آن شرکت درک کرد. قبل از هر چیز به تعریف سرمایه شرکت می پردازیم. سرمایه شرکت صرفا فقط پول نقد نمی باشد. در حقیقت سرمایه شرکت نوعی اعتبار می باشد. بدین معنا که اگر از بابت عدم انجام تعهدتان یا قصور تعهدات ایجادی خسارت به طرف مقابل کنید، آن خسارت را باید جبران کنید که به این کار مسئولیت پذیری می گوییم.این مسئولیت پذیری در اساسنامه شرکت های پیش بینی می گردد. به بیان دیگر سرمایه شرکت های سهامی عبارت است از جمع قیمت اسمی آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم خواهند داد

سرمایه شرکت

سرماسه شرکت

میزان سرمایه شرکت

برای سرمایه شرکت حداکثر تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بخواهند می توانند سرمایه شرکت را افزایش دهند. در کشور ما به موجب قوانین ثبت شرکت ها، می باید سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج ملیون ریال  و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک ملیون ریال نباید کمتر باشد. در شرکت های سهامی عام یا خاص اگر کمتر از مبالغ فوق باشد، باید تا یک سال کمبود را شرکا جبران نمایند یا شرکت را به نوع دیگری تبدیل نمایند، در غیر این صورت حکم به انخلال شرکت داده خواهد شد.

سرمایه شرکت رابطه مستقیم با میزان اعتبار یک شرکت دارد. بدین معنا که هر چقدر سرمایه شرکت بیشتر باشد در نتیجه میزان اعتبار شرکت شما نیز بالاتر میرود واگر خسارتی بابت عدم انجام تعهدات یا قصور در انجام تعهدات ایجاد شود، راحت تر می توانید آن را جبران نمایید. لزوم افزایش سرمایه بدین خاطر می باشد که  اگر بخواهید از بانک ها و موسسات مالی تسهیلات دریافت نمایید همیشه آنها به سرمایه شرکت نگاه می کنند. هر چقدر این سرمایه شرکت بیشتر باشد، میزان اعتبار شرکت شما نزد بانک بیشتر خواهد بود. بانک ها می توانند تا ۱۰ برابر سرمایه شرکت وام و تسهیلات به شرکت ها ارائه دهند. بنابراین میزان سرمایه شرکت هم از نظر سهامداران و هم از نظر مشتریان حائز اهمیت است و هم از نگاه بانک ها.

سرمایه شرکت سهامی

در شرکت های سهامی برای افزایش سرمایه شرکت می توانید از ۵ روش اقدام نمایید. شما می توانید مطالبات حال شده را تبدیل به سرمایه شرکت نمایید یا آورده شرکت را تبدیل به سرمایه شرکت نمایید و دارایی ها را تبدیل به سرمایه شرکت نمایید یا سود انباشته شرکت را به سرمایه شرکت تبدیل نمایید یا اندوخته احتیاطی شرکت را به سرمایه تبدیل نمایید. در شرکت های مسئولیت محدود کمی ساده تر است. در شرکت مسئولیت محدود بدون اینکه  گواهی نامه بانکی بگیرید، می تواندی اعلام افزایش سرمایه شرکت را به دیگر شرکاء شرکت اعلام دارید و هیچ مدرکی دال بر واریز وجه لازم نمی باشد. ثبت شرکت تهران ثبت می تواند صورتجلسه این افزایش سرمایه را برای شما تهیه نماید و افزایش سرمایه شرکت شما را به راحتی انجام دهد.

افزایش سرمایه ممکن است به خاطر  کارهای مهم تری که شرکت دست زده و یا موفقیت هایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، انجام گردد. بنابراین می تواند به سرمایه خود اضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد می توان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

گاهی در عمل مشاهده می شود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار می خریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار می دهند.

ماده ۱۶۰ اصلاحی قانون تجارت طریق دیگری در این مورد ارائه کرده و اجازه داده است به این شرح که شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. هم چنین شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به سهام بدهد.