شرایط اخذ رتبه پیمانکاری

طبق آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران که مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ آخرین اصلاحات روی آن انجام گرفته است.

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت پیمانکاری را دریافت کرده است و به دو دسته تقسیم می شود:

پیمانکار حقیقی: عضوی است  که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است.

پیمانکار حقوقی: عضوی است که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و یا در اداره ی ثبت اسناد و املاک ، با داشتن شرایط لازم ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت می کند.

فرآیندی که در آن معیار ارزیابی، تخصص و تجربه ، توان مالی سازمان در زمینه پیمانکاری مورد بررسی قرار می گیرد تشخیص صلاحیت  نام دارد.

یکی از مهم ترین معیارهای صلاحیت رتبه بندی(عددی که میزان توان فنی، اجرایی ومدیریتی اشخاص حقوقی عضو سازمان را نشان می دهد) است که در پنج پایه – از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت دسته بندی می شود.پایه پنج کوچکترین و پایه یک بزرگترین  آن است.

جهت کسب رتبه پایه پنج پیمانکار باید امتیازنفرات که برای رشته های درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد.

جهت کسب پایه چهار(۴-۳-۲-۱) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد.

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت شخص حقیقی (کارشناس )

۱-  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (به تشخیص کمیته تشخیص صلاحیت )

۳- دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (حداقل لیسانس ) دررشته کشاورزی ،منابع طبیعی ،محیط زیست یا رشته های مرتبط

۴- عضویت در سازمان استان

۵- نداشتن سابقه محرومیت یا ممنوعیت از فعالیتهای پیمانکاری

۶- عدم اشتغال بکار در شرکتها وموسسات مهندسین مشاور

۷- درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت ورتبه بندی پیمانکاران

۸- عدم عضویت در هیئت مدیره شرکتها وموسسات مهندسین مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران

 

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات )

– شرکت یا موسسه در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد .

– شرکت یا موسسه واجد شرایط و امتیازات لازم برای تشخیص صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط این دستورالعمل باشد .

– نداشتن محدودیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانی

– عضویت در سازمان استان

– هیچکدام از شرکاء یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیئت مدیره شرکتها و مهندسین مشاور عضو سازمان استان نباشد .