شرکت صرافی

شرکت های صرافی به دوشکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی شدند:

صرافی نوع اول

صرافی که صرفاٌ مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد.

صرافی نوع دوم

صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.

همچنین هر دو نوع صرافی فوق می توانند به خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره مبادرت نمایند

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی

نکته ۱

ثبت شرکت های صرافی صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

نکته۲

تاسیس صرافی (نوع یک و دو) چنانچه توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد فقط در قالب شرکت های تضامنی و در غیر این صورت توسط موسسات اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است.

نکته ۳

تاسیس شعبه توسط صرافی ها ممنوع است.

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی

نکته۴

حداقل سرمایه جهت صرافی های نوع اول پنجاه میلیارد ریال و صرافی های نوع دوم دویست میلیارد ریال تعیین گردیده است که می بایست تماماٌ به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.