ضوابط ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری

فصل اول ــ تعاریف
ماده ۱ـ در این تصویب‏نامه واژه‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود:
۱ـ۱ــ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ـ۱ــ منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
۳ـ۱ــ سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده‏اند.

۴ـ۱ــ قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲مجلس شورای اسلامی
۵ ـ۱‌ــ شورای‏عالی: شورای‏عالی مناطق‏آزادتجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ۱ــ واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی هر یک از سازمان‏های مناطق آزادتجاری ــ صنعتی
۷ـ۱ــ شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج ازمنطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می‏باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می‏شود.
۷ـ۱ــ نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه،شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می‏شود.

فصل دوم ــ ایجاد و وظایف واحد ثبتی
ماده ۲ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی تأسیس می‏کند.

ماده ۳ـ وظایف واحد ثبتی عبارتنداز:
۱ـ۳ــ ثبت شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
۲ـ۳ــ ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
۲ـ۳ــ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
۲ـ۳ــ ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
۵ ـ۳ــ پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه
۶ ـ۳ــ ثبت شرکتها و مؤسسات اعتباری بارعایت آیین‏نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
۷ـ۳ــ ثبت شرکت‏های بیمه مقررات حاکم در مناطق آزاد

————————————————————-

فصل سوم ــ تشریفات قانونی ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی
ماده ۴ـ هر شرکت یا مؤسسه‏ای که درمنطقه ثبت شود ومرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده درمنطقه محسوب می‏شود.
تبصره ۱ـ از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی درمنطقه به فعالیت‏های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی محسوب شود ودر واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۲ـ هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‏نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت‏های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده ۵ ـ انواع شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت وسایر قوانین ایران می‏توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‏ها تحت قوانین موضوعه امکان‏پذیر است.

ماده ۶ ـ تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‏نامه و دستورالعمل‏های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل ‏اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‏شود.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق ومدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‏اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است . از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‏اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می‏کند، همچنین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نامهای مشابه برای شرکت‏های درحال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

ثبت,شرکت,ثبت,مناطق,آزاد,تهران,ثبت,ثبت,ارزان,ثبت,فوری

ماده ۷ـ ثبت شرکت و مؤسسه درمنطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
۱ـ اظهارنامه ثبت
۲ـ اساسنامه شرکت
۳ـ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
۴ـ صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره
۵ ـ گواهی بانکی ازیکی ازبانک‏های منطقه مبنی بر تودیع حداقل %۳۵سرمایه نقدی
۶ ـ مجوز فعالیت درمنطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره ۱ـ درمورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه وارایه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی ) به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور( رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت درکشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
تبصره ۲ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (۸) این تصویب‏نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
تبصره ۳ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‏الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهدگرفت.

ماده ۸ ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‏های اشخاص حقوقی خارجی علاوه برقید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
۲ـ نوع شرکت یا مؤسسه وموضوع فعالیت آن
۳ـ مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایران
۴ـ تابعیت شرکت یا مؤسسه
۵ ـ میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه
۶ ـ آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه
۷ـ مرجع ثبت، شماره محل (شهر وکشور) و تاریخ ثبت شرکت یامؤسسه در خارج از ایران
۸ ـ فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
۹ـ سایر شعب و نمایندگی‏های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام (در صورت تأسیس)
۱۰ـ اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‏دار دریافت کننده ابلاغ‏ها و اخطاریه‏ها
۱۱ـ قبولی مدیر یا مدیران شعب ونمایندگی‏ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این تصویب‏نامه
۱۲ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‏کنندگان شرکت یا مؤسسه
تبصره ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود.

ماده ۹ـ اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و براساس قوانین ومقررات حاکم درمنطقه، فعالیت می‏نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر برثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهرواحد ثبتی است، به تقاضاکننده ثبت بدهد.

ماده ۱۰ـ اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۱ـ هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده‏های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده ۱۲ـ واحدثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده ۱۳ـ تقاضای ثبت علایم واسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت می‏گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.

ماده ۱۴ـ کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یامدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‏نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده ۱۵ـ ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحدثبتی انجام می‏گیرد و حاوی نکات زیر می‏باشد به عمل می‏آید:
۱ـ نام و نام خانوادگی بازرگان
۲ـ تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
۳ـ تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر وتاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور
۴ـ تاریخ ورود به منطقه و شماره ومحل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
۵ـ اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
۶ ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند) (۵ماده ) (۳این تصویب‏نامه به عمل آمده است.
۷ـ رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
۸ ـ سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره.

ثبت,شرکت,ثبت,مناطق,آزاد,تهران,ثبت,ثبت,ارزان,ثبت,فوری

ماده ۱۶ـ واحد ثبتی مکلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، ظرف حداکثر دو روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

ماده ۱۷ـ اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‏شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده ۱۸ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‏نامه اسم خود را ثبت می‏نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ‏های فروش و سفارش وهرنوع اسناد ومدارک تجارتی که به کار می‏برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

————————————————————-

فصل چهارم ــ سایر مقررات
ماده ۱۹ـ پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی وحقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‏شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده ۲۰ـ هزینه‏های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می‏شود، دریافت می‏گردد.

ماده ۲۱ـ از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‏نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هرصورت این گونه اقدامات رافع مسؤولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده ۲۲ـ دستورالعمل‏های اجرایی این تصویب‏نامه و فرم‏های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‏نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.