قوانین مربوط به بکارگیری اسامی و یا عناوین و اصطلاحات بیگانه

ماده واحده به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است.
تبصره۱- فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه های مورد نیاز با اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند راساً یا با همکاری مراکز علمی واژه گزینی و یا واژه سازی کند و هر شش ماه یکدفعه گزارش فعالیت های خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره۲- واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وزن معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است مشمول این قانون نمی شود.
تبصره۳- فرهنگستان های علوم و علوم پزشکی و دستگاههای آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و دیگر سازمان های علمی و فرهنگی موظفند در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی اقدام نمایند و واژه های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.
تبصره۴- در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاه هاو مراکز علمی، آموزشی، صنعتی و فرهنگی باشد، این دستگاه ها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.
تبصره۵- کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف یکسال نام اماکن خود را به نام ها و واژه های غیربیگانه تغییر دهند.
تبصره۶- چاپخانه ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار نماید.
تبصره۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به کارگیری واژه های نامانوس بیگانه اجتناب نماید ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت کند، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده وظیفه دارند واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند.
تبصره۸- تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قوانین به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
الف- اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب- تعویض علایم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه های ذیصلاح با هزینه متخلف
ج- تعطیل موقت محل کار
د- لغو پروانه کسب و کار
تبصره۹- نیروی انتظامی وظیفه دارد از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری نماید.
تبصره۱۰- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تهران ثبت- ثبت نام شرکت- تعیین نام شرکت- ثبت شرکت