موارد اعلامی از سوی شرکتها به اداره ثبت شرکتها

موارد عملیاتی که از طرف شرکتها صورت میگیرد و میبایست به اداره ثبت شرکتها اعلام و ثبت و آگهی گردد عبارتند از:

 • ثبت شرکت
 • انحلال شرکت

 • تصفیه شرکت
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • الحاق به موضوع شرکت
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر نام شرکت
 • تعیین وضعیت حق امضاء
 • انتخاب هیئت مدیره و عندالزوم بازرسان شرکت
 • ورود فرد جدید به شرکت
 • خروج و استعفای برخی از شرکاء از شرکت
 • تغییر محل اقامت شرکاء و موسسین شرکت
 • تمدید مدت شرکت در صورتیکه شرکت برای مدت محدود ثبت شده باشد
 • تغییر مرکز اصلی شرکت
 • در صورت تاسیس شعبه شرکت
 • ترازنامه سود وزیان شرکت
 • تغییر در میزان سرمایه شرکت
 • تغییر اساسنامه شرکت
 • تغییر میزان سهام سهامداران شرکت (نقل و انتقال سهام)
 • تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام و تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
 • تصمیم به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار اوراق قرضه
 • در صورت تصویب سهام ممتاز، تعیین میزان و تعداد امتیازات سهام ممتاز و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت

تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,کارت بازرگانی

پس از وصول اسناد و مدارک عملیات ماخوذه توسط شرکت و تطبیق مرجع ثبت شرکتها و مندرجات آنها با قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها، تصمیمات و عملیات فوق را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت جهت آگاهی عموم آگهی خواهد نمود.