همه چیز در مورد پروانه بهره برداری -اخذ پروانه بهره برداری سریع – اخذ پروانه بهره برداری فوری

 مراحل صدور پروانه بهره برداری

ماده ۱: کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز،وتولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند.

تبصره(۱): تولید آزمایشی به منزله نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید محصول، ونیز تولید محصول در یک دوره مشخص به صورت انبوه می باشد.

تشخیص انجام تولید آزمایشی با سازمان صنایع ومعادن استان مربوطه است.

تبصره(۲): رعایت ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران وشعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان ضروری است .

روش کار:

۱-۱- پرسشنامه پروانه بهره برداری (طبق پیوست شماره ۱) توسط متقاضی تکمیل و پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط،مورد بررسی و ازنظرتکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار می گیرد.

۱-۲- ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثرظرفیت تولید بر اساس ماشین آلان منصوبه (طبق پیوست شماره ۲) برای سه شیفت (۲۸۰ روز کاری ،راندمان ۸۰%) وبرای ۵۰۰۰ ساعت برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد.(تعویض واصلاح ظرفیت پروانه های بهره برداری واحدهای موجود بر این اساس و با رعایت ضوابط و معیارهای استقرار صنایع بلامانع است)

در مواردیکه با توجه به ماهیت صنعت، استمرار تولید طی روزهای بیشتری از سال ضرورت دارد،ظرفیت مشابه موارد زیر محاسبه میگردد.

– صنایع سیمان (تا ۳۳۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۶۵۰۰ ساعت

– صنایع شیشه (تا ۳۶۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۷۰۰۰ ساعت

انجام ظرفیت سنجی توسط کارشناسان سازمان صنایع ومعادن استان یا کارشناسان و مشاوران مورد تائید سازمان صنایع ومعادن استان صورت می پذیرد.

۳-۱- در مورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند،در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خط تولید آماده بهره برداری باشد، صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است.

تبصره(۳):در مورد واحدهایی که بخشی ازظرفیت کل،آماده بهره برداری باشد. صدور پروانه بهره برداری برای آن بخش بلامانع است.

۴-۱- کلیه محصولالتی که جزء فرآیند اصلی خط تولید نبوده و به عنوان ماده اولیه یا خدمات جانبی خط تولید محسوب می شوند.(مثلاً قالب سازی در یک کارخانه تولید کفش) محصول جانبی تلقی و در پروانه بهره برداری با ذکر ظرفیت و شیفت کاری مطابق بند (۲-۱) میتوانندقیدگردند.

۵-۱- برای واحدهای تولید کننده خودرو، آماده بودن حداقل خط تولید مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهایی برای صدور پروانه بهره برداری الزامی است.

۶-۱- صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده ۱۳ فصل سوم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ موکول به تائید محل استقرار با رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.(فرم استعلام پیوست شماره ۳)

۷-۱- هزینه صدور پروانه بهره برداری بر اساس تصویب نامه ۱۸۱۵۴ مورخ ۳/۴/۱۳۶۴ هیات وزیران به حساب شماره ۳۱۰ خزانه یا سازمان امور اقتصادی استان واریز می گردد.(پیوست شماره شماره ۴)

۸-۱- پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به متقاضی تحویل می گردد.(پیوست های شماره ۵و۶)
تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری,پروانه بهره برداری,اخذ پروانه بهره برداری سریع, اخذ پروانه بهره برداری فوری
همچنین رونوشت های آن به همراه تصویر پروانه بهره برداری به واحدهای زیر ارسال می گردد.

– دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

– دفاتر صنایع تخصصی مربوطه

– اداره کل حفاظت محیط زیست استان – اداره کل کار و امور اجتماعی استان

۹-۱- برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا تولید محصولات جدید(اعم از اینکه با محصول قبلی همگن باشد یا نباشد) اقدام نموده اند، مشروط به رعایت بندهای(۱-۱)الی(۸-۱) ،پروانه بهره برداری جدید صادر می گردد.

۱-۹-۱- در پروانه بهره برداری جدید ظرفیت تولید کل محصولات در زمان صدور درج می گردد. در ستون تغییرات نیز ،افزایش /کاهش ظرفیت نسبت به آخرین پروانه درج می گردد.

۲-۹-۱- در ظهر پروانه جدید عبارت زیر درج می گردد:

این پروانه با توجه به اولین پروانه بهره برداری به شماره ………. مورخ ………. صادر، وجایگزین آخرین پروانه بهره برداری به شماره ………….. مورخ………….. می گردد.

۳-۹-۱- آخرین پروانه بهره برداری از واحد صنعتی دریافت و روی آن عبارت ((باتوجه به پروانه بهره برداری جدید به شماره ……….. مورخ …………….. ابطال گردید))، (مطابق پیوست شماره ۷) درج و تصویر آن در سوابق نگهداری واصل به واحد صنعتی عودت می گردد.

۱۰-۱- صدور پروانه بهره برداری با توجه به آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (در خصوص کارهای سخت و زیان آور مبنی بر رعایت ایمنی بهدشت و استاندارد) منوط به اخذ گواهی از ادارات کل کار و امور اجتماعی – بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی استان است.

۱۱-۱- صدور پروانه بهره برداری برای ساخت دستگاه فلز یاب (بر اساس ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مصوب مورخ ۱۵/۱۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی) منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی استان خواهد بود.

تبصره (۴): تغییر ظرفیت با رعایت ظرفیتهای مندرج در ضوابط استقرار و بدون رعایت تشریفات ماده ۱ به صورت ظهر نویسی در پروانه بهره برداری قابل اقدام خواهد بود.

تبصره(۵): برای واحدهای دارای کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی مجاز بر اساس بند(۲-۳) صورتجلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۴ شورایعالی صنایع و در چارچوب ضوابط این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد.

تبصره(۶): ارائه خدمات به واحدهای دارنده کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی نظیر واحدهای دارنده پروانه بهره برداری انجام خواهد شد،ولی تغییر نوع تولید ،توسعه،افزایش عرصع و اعیان و …. (برای این واحدها) منوط به انتقال آنها به شهرکهای صنعتی مجاز می باشد.

تبصره(۷): تاریخ بهره برداری ، عبارت است از تاریخ صدور پروانه بهره برداری

ماده ۲: صدور المثنی برای پروانه های بهره برداری

۱-۳- در صورتیکه پروانه بهره برداری مفقود گردد، و اشخاص حقیقی/ حقوقی دارنده پروانه مذکور کتباً تقاضای پروانه بهره برداری المثنی نمایند، ضمن بررسی سوابق و مدارک و بازدید از محل استقرار و تائید فعالیت تولیدی آن واحد ، پروانه بهره برداری المثنی (پیوست شماره ۸)(با همان مندرجات پروانه مفقود شده) صادر می گردد.

تبصره(۱): صدور کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی المثنی برای واحدهای دارنده کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی با رعایت بند(۱-۲) امکانپذیر می باشد.

تبصره(۲): صدور المثنی برای پروانه بهره برداری ،کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مخدوش،کهنه وشلوغ ،با رعایت بند(۱-۲) امکان پذیر می باشد.

ماده۳: ابطال پروانه بهره برداری

سازمان صنایع ومعادن استانها می توانند در هریک از حالات زیر نسبت به ابطال پروانه بهره برداری اقدام نمایند:

۱-۳- واحدهایی که فاقد امکانات تولید از قبیل مکان،ماشین آلات ویا سایر عوامل اصلی تولید باشند و نتوان آنها را بعنوان یک واحد یا کارگاه فعال تولیدی شناسایی و تلقی نمود.

۲-۳- با درخواست کتبی دارندگان پروانه بهره برداری

تبصره(۱): در هر یک از حالات فوق بازدید از محل واحد و تهیه گزارش توجیهی کامل مبنی بر دلایل لغو پروانه ،دریافت اصل پروانه(در صورت امکان) وابطال آن و ضبط در پرونده واحد و نیز ارسال نامه(پیوست شماره ۹) به متقاضی مبنی بر ابطال پروانه الزامی است .

تبصره(۲): یک نسخه از رونوشت نامه ابطال پروانه به واحدهای زیر ارسال گردد:

– دفاتر صنایع تخصصی مربوطه

– دفترآمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

– اداره کل حفاظت محیط زیست استان

– اداره کل کار و امور اجتماعی استان

ماده ۴: تغییر نام پروانه بهره برداری

۱-۳- تغییر نام شرکتها

با دریافت آگهی تغییر نام روزنامه رسمی کشور نام جدید به صورت ظهر نویسی در پروانه بهره برداری درج می گردد.

۲-۴- تغییر مالکیت واحد صنعتی

با دریافت مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی (بویژه زمین و ساختمان) نام خریدار جدید در پروانه بهره برداری به صورت ظهر نویسی درج می گردد.

تبصره(۱): در صورت استیجاری بودن محل فعالیت واحد ارائه سند اجاره الزامی است.

تبصره(۲): بندهای (۱-۴) و(۲-۴) وتبصره ذیل آن برای واحدهای صنعتی دارنده کارت شناسایی وگواهی فعالیت صنعتی قابل اقدام خواهد بود.

ماده ۵: تغییرمکان واحدهای دارنده پروانه بهره برداری

در صورت تغییر مکان جغرافیائی واحدها،تغییرات در پروانه بهره برداری بصورت زیر انجام می شود.

۱-۵- چنانچه تغییر مکان در محدوده یک استان باشد،پروانه بهره برداری قبلی دریافت، وابطال شده (پیوست شماره ۷)، پروانه بهره برداری جدید با روش مندرج در ماده ۱ از طریق سازمان صنایع و معادن استان مربوطه صادر می گردد.(در پروانه جدید تغییر مکان به صورت ظهر نویسی درج میگردد)

۲-۵- چنانچه تغییر مکان از استانی به استان دیگر باشد(به جزء در محدوده ۱۲ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان ) بنا به درخواست متقاضی پروانه بهره برداری قبلی توسط سازمان صنایع و معادن مبداء دریافت و ابطال شده(پیوست شماره ۷) ، با رعایت مفاد ماده ۱ این دستور پروانه بهره برداری جدید توسط سازمان صنایع و معادن مقصد صادر میگردد.(در پروانه بهره برداری جدید تغییر مکان به صورت ظهر نویسی درج میگردد)

ماده ۶: بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه ،دستگاه های اجرایی و سازمانهای وابسته به آنها موظفند پیش از صدور پروانه بهره برداری به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
تهران ثبت,ثبت برند,ثبت لوگو,ثبت علامت تجاری,پروانه بهره برداری,اخذ پروانه بهره برداری سریع, اخذ پروانه بهره برداری فوری
ماده ۷: حداکثر زمان صدور پروانه بهره برداری از تاریخ تکمیل فرمها و دریافت مدارک ۱۵ روز است.

ماده ۸: معاونت امور تولید مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

ماده۹: هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل منوط به تصویب وزیر صنایع ومعادن می باشد.

ماده ۱۰: این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۱۳ تبصره تنظیم ،جایگزین دستورالعمل شماره ۴۰۱۸ مورخ ۶/۲/۸۲ گردیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود.

تغییر نام پروانه بهره برداری- کارت شناسایی و گواهی صنعتی
هدف : انطباق عنوان پروانه های صنعتی با مالکان آنها
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف : در صورت تغییر مالکیت واحدهای صنعتی با درخواست دارنده آن و ارائه مدارک مربوطه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عنوان پروانه های صنعتی آن نیز به نام مالک جدید تغییر داده خواهد شد .
مدت زمان انجام کار : برحسب شرایط متغیر است
مراحل و شرح اقدامات :
تغییر نام شرکت ها: با دریافت آگهی تغییر نام در یکی از روزنامه های رسمی کشور نام جدید به صورت ظهر نویسی در پروانه درج می شود.
تغییر مالکیت واحد صنعتی: با دریافت مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی (به ویژه زمین و ساختمان- ماشین آلات و تاسیسات) نام خریدار جدید در پروانه بهره برداری به صورت ظهر نویسی درج می گردد.
درخواست کتبی و تکمیل مدارک مورد نیاز وارسا ل به سازمان صنایع و معادن
بررسی درخواست و مدارک توسط کارشناس سازمان
تغییر نام پروانه بهره برداری توسط سازمان
تبصره: در صورت استیجاری بودن محل فعالیت واحد ارائه سند اجاره رسمی الزامی است.
تمام مراحل فوق برای واحدهای صنعتی دارنده کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی قابل اقدام خواهد بود.
 مدارک موردنیاز:
تغییر نام شرکت ها:
درخواست کتبی شرکت
اگهی تغییرنام شرکت
تغییر مالکیت واحد صنعتی:
درخواست کتبی مالک حقیقی یا حقوقی
سند صلح حقوق
 صدور پروانه بهره برداری
هدف : ایجاد وحدت رویه و متناسب سازی صدور پروانه بهره برداری بخش تولید با رویکردهای جدید صنعتی.
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف : کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشد، با رعایت این دستور العمل می‌توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند.
مدت زمان انجام کار :برحسب شرایط متغیر است
مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ درخواست متقاضی و تکمیل مدارک موردنیاز
استعلام از دستگاههای ذیربط(محیط زیست‏‏ -مرکز بهداشت-کار و امور اجتماعی-اداره نظارت بر مواد غذائی و داروئی و …)
۲٫ تکمیل پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی
۳٫ بازدید کارشناس و تعیین ظرفیت واحدو تعیین مندرجات پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی
۴٫ پرداخت هزینه تمبر پروانه بهره برداری موضوع ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم
۵٫ صدور پروانه بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده ۱۳ فصل سوم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۷۴ موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد
تبصره: تاریخ بهره برداری عبارت است از تاریخ صدور پروانه بهره برداری
 مدارک موردنیاز:
۱٫ فرم پرسشنامه پروانه بهره برداری
۲٫ تصویر شناسنامه جهت متقاضیان حقیقی
۳٫ تصویر کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
۴٫ اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری
۵٫ موافقت استانداری جهت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی حسین آباد – محمود آباد و دولت آباد مبنی بر رعایت محدوده صنعتی مجاز
۶٫ موافقت ادارات کل محیط زیست بهداشت و کار و امور اجتماعی جهت کلیه واحدها .
۷٫ موافقت استاندارد جهت واحد های مشمول استاندارد اجباری
۸٫ موافقت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جهت واحدهای مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی
 
ابطال پروانه های صنعتی (بهره برداری – کارت شناسایی – گواهی صنعتی )
هدف : شفاف سازی و بروز رسانی اطلاعات صنعتی
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف : پروانه صنعتی واحدهایی که امکانات اساسی خود از قبیل مکان، ماشین آلات و یا سایر عوامل تولید را از دست داده و از ماهیت کارخانه ای خارج گردیده اند ابطال و از سیستم آمار و اطلاعات صنعتی استان حذف میگردند .
مدت زمان انجام کار :برحسب شرایط متغیر است
 مراحل و شرح اقدامات :
۱- ابطال بر اساس گزارش نظارتی کارشناس ذیربط مبنی بر از دست رفتن ماهیت کارخانه ای واحد صنعتی
۲- ابطال بر اساس درخواست دارنده پروانه
درخواست کتبی متقاضی برای ابطال پروانه بهره برداری وارسا ل به سازمان صنایع و معادن
بازدید کارشناس سازمان صنایع ومعادن و تهیه گزارش
۳-ابطال پروانه بهره برداری توسط سازمان صنایع ومعادن
 مدارک موردنیاز:
درخواست کتبی متقاضی برای ابطال پروانه بهره برداری (مربوط به مرحله۲ )
اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خطوط تولیدهدف : حمایت تعرفه ای از سازندگان داخلی ماشین الات خطوط تولید و تشویق سرمایه گذاران به استفاده از تکنولوژی های نو
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف : بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲ قانون تجمیع عوارض و تصویب نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب ماشین آلات خطوط تولید که از خارج خریداری می شوند با نظر وزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند
مدت زمان انجام کار : برحسب شرایط متغیر است
مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ ارائه درخواست کتبی متقاضی به دبیر خانه سازمان
۲٫ بررسی کارشناسی ماشین آلات جهت انطباق با مجوزهای صنعتی مربوطه و دستور العمل ۱/۷۰۰۵ وزارت صنایع و معادن و اصلاحیه های بعدی آن توسط کارشناس مربوطه
۳٫ صدور موافقتنامه برخورداری از معافیت عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران
تبصره: به قطعات یدکی و ابزار آلات معافیت تعلق نمی گیرد
۷٫ مدارک موردنیاز:
۱٫ درخواست متقاضی
۲٫ مدارک خرید و ورود ماشین آلات شامل :
کپی ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگانی
کپی پیش فاکتور –فاکتور و بارنامه حمل کالا
کپی قبض انبار گمرک با اعلامیه ورود کالا
کپی فاکتور حمل کالا در صورتی که محمول به صورت FOB خریداری شده باشد.
  درخواست تا صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی و طی مراحل بعدی تا صدورگواهی کشفدامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف : متقاضی با ثبت درخواست و انجام مراحل بعدی می تواند جهت دریافت پروانه اکتشاف و سپس گواهینامه ماده معدنی کشف شده اقدام نماید .
مدت زمان انجام کار : برحسب شرایط متغیر است
مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن و مشخص کردن محدوده اکتشافی روی نقشه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ توسط متقاضی
۲٫ بررسی درخواست توسط نقشه برداری سازمان و اعلام آزادی و یا تداخل آن با محدوده های پیشین و ممنوعه
۳٫ درصورت اعلام آزادی ، معرفی مسئول فنی توسط متقاضی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور نامه اعلام آزادی
۴٫ بازدید و میله گذاری محدوده توسط کارشناسان سازمان با حضور متقاضی و مسئول فنی
۵٫ صدور اجازه تهیه طرح اکتشاف در صورت داشتن توجیه اقتصادی و پس از استعلام از ادارات مربوطه(منابع طبیعی ،محیط زیست و میراث فرهنگی )
۶٫ ارائه طرح اکتشاف توسط متقاضی و بررسی آن توسط کارشناسان سازمان
۷٫ صدور پروانه اکتشاف پس از تکمیل مدارک و تائید کارشناسان سازمان
۸٫ ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف پس از انجام مراحل اکتشافی مندرج در طرح در مهلت مقرر
۹٫ صدور گواهینامه کشف ماده معدنی پس از بازدید کارشناسان سازمان و تائید گزارش پایانی
مدارک موردنیاز:
۱٫ کپی شناسنامه متقاضی ودرمورد شرکتها اساسنامه شرکت همراه با روزنامه متضمن آگهی تاسیس و آخرین تغییرات
۲٫ سه برگ نقشه توپوگرافی ۲۵۰۰۰۰ :۱
۳٫ فرم درخواست
 بهره برداری (معادن متروکه)( موادفلزی و غیر فلزی)
 هدف :
اجرای قانون معادن مصوب مجلس شورای اسلامی
راه اندازی معادن و ذخایر معدنی
تامین مواد معدنی از جمله برای بخش ساختمان ، صنایع معدنی ، تولید فولاد و سایر
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف :
بهره برداری : مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام گیرد .
بهره بردار : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی ‏- تعاونی – خصوصی که دارای پروانه بهره برداری میباشد
استخراج : مجموعه عملیاتی است که به منظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام می گردد.
پروانه بهره برداری : مجوزی است که توسط وزارت صنایع و معادن برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد
مدت زمان انجام کار : برحسب شرایط متغیر است
 مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ اگهی سازمان صنایع ومعادن دررابطه با واگذاری معادن متروکه
۲٫ تکمیل فرم تقاضانامه اماده سازی وبهره برداری ازمعدن متروکه(مواد فلزی وغیرفلزی) و ارسال به سازمان صنایع و معادن
۳٫ تهیه اوراق شناسایی معدن ( مشخصات اولیه ) در سازمان صنایع و معادن
۴٫ اعلام اگهی مزایده و انتخاب دو نفر اول مزایده توسط سازمان صنایع و معادن
۵٫ اعلام به منتخب اول جهت مطالعات تکمیلی و تهیه شناسنامه و طرح بهره برداری
۶٫ بررسی طرح و انجام اصلاحات احتمالی دران و نهایتا صدور پروانه بهره برداری
چناچه ظرف مدت دوماه طرح تهیه نشود به متقاضی دوم برای تکمیل مدراک برای صدور پروانه بهره برداری اعلام می گردد
 مدارک موردنیاز:
۱٫ طرح بهره برداری و شناسنامه معدن
۲٫ معرفی مسئول فنی معدن
۳٫ ارائه مدارک در خصوص داشتن صلاحیت فنی و مالی( توانایی های لازم )
۴٫ ارائه مدارک در خصوص شرکت ( در صورت شرکت بودن ) اساسنامه ، شرکت نامه ، آخرین تغییرات
۵٫ نفشه محدوده عملیاتی
۶٫ تقاضانامه اماده سازی و بهره برداری از معدن متروکه
پروانه بهره برداری (مجوز فعّالیت در معدن )
هدف :
اجرای قانون معادن مصوب مجلس شورای اسلامی
راه اندازی معادن و ذخایر معدنی
تامین مواد معدنی از جمله برای بخش ساختمان ، صنایع معدنی ، تولید فولاد و سایر
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف :
بهره برداری : مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام گیرد .
بهره بردار : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی ‏- تعاونی – خصوصی که دارای پروانه بهره برداری میباشد
استخراج : مجموعه عملیاتی است که به منظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام می گردد.
اجازه برداشت : مجوزی است برای برداشت واریزه و ذخایر محدود که صدور پروانه بهره برداری دائم یا چند ساله توجیه نداشته باشد ( سایر تعاریف در خصوص طبقه و نوع مواد معدنی که در قانون معادن آمده )
پروانه بهره برداری : مجوزی است که توسط وزارت صنایع و معادن برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد .
مدت زمان انجام کار : برحسب شرایط متغیر است
 مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهره برداری از معدن از سوی متقاضیان یا متقاضی (کاشف / سایر متقاضیان)
۲٫ بررسی موضوع درخواست از نظر :
داشتن توجیه اقتصادی فعالیت در معدن
نداشتن منع قانونی ( بلامعارض بودن)
درصورت کاشف بودن ( بررسی موضوع با حق اولویت)
تبصره: زمان تعیین شده اخذ پروانه بهره برداری برای کاشف یکسال پس از اکتشاف معدن خواهد بود.
درصورت نداشتن توجیه به متقاضی اعلام خواهدشد.
۳٫ درصورت اعلام موافقت با واگذاری معدن که به دوطریق زیر است:
درصورت کاشف بودن ، کاشف با ارسال مدارک مورد نیاز وتهیه طرح مسئول فنی طرح را معرفی میکند
درغیر این صورت توسط سازمان صنایع ومعادن مزایده عمومی برگزار می شودوسپس برنده مزایده عمومی اعلام می گرددو برنده مزایده مدارک وطرح را ارسال و مسئول فنی را معرفی میکند.
۴٫ در سازمان صنایع ومعادن توسط کارشناس بررسی طرح بهره برداری وشناسنامه معدن می گردد
۵٫ درصورت تایید کلیات طرح و شناسنامه و مدارک مورد نیاز
۶٫ صدور پروانه بهره برداری
 مدارک موردنیاز:
۱٫ طرح بهره برداری و شناسنامه معدن
۲٫ معرفی مسئول فنی معدن
۳٫ ارائه مدارک در خصوص داشتن صلاحیت فنی و مالی (توانایی های لازم )
۴٫ ارائه مدارک در خصوص شرکت ( درصورت شرکت بودن ) اساسنامه ، شرکت نامه ، آخرین تغییرات
۵٫ نفشه محدوده عملیاتی
مجوز برداشت موقت معدن
 هدف :
اجرای قانون معادن مصوب مجلس شورای اسلامی
راه اندازی معادن و ذخایر معدنی
تامین مواد معدنی از جمله برای بخش ساختمان ، صنایع معدنی ، تولید فولاد و سایر
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف :
 استخراج : مجموعه عملیاتی است که به منظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام می گردد.
اجازه برداشت : مجوزی است برای برداشت واریزه و ذخایر محدود که صدور پروانه بهره برداری دائم یا چند ساله توجیه نداشته باشد ( سایر تعاریف در خصوص طبقه و نوع مواد معدنی که در قانون معادن تعریف شده است ) .مدت زمان انجام کار :برحسب شرایط متغیر است
 مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ تکمیل فرم درخواست مجوز برداشت واریز ه ها به انضمام محدوده از سوی متقاضیان یا متقاضی (کاشف / سایر متقاضیان)
۲٫ بررسی اولیه موضوع درخواست از نظرآزاد بودن ( بلامعارض بودن )
درصورت ازاد نبودن محدوده ، اعلام جهت عدم امکان صدور مجوز به متقاضی
۳٫ درصورت ازاد بودن اعلام به متقاضی جهت بازدید از محل
۴٫ بازدید کارشناس سازمان صنایع ومعادن از محل وبررسی کم وکیف ماده معدنی و امکان فروش بازار مصرف
۵٫ تهیه گزارش و جمعبندی نتیجه بازدید و اظهارنظر درخصوص صدور یا عدم صدور مجوز موقت
۶٫ درصورت موافقت با صدور مجوز اعلام به متقاضی جهت پرداخت حقوق دولتی
۷٫ صدور مجوز برداشت موقت ( جزئی)
مدارک موردنیاز:
۱٫ مشخص کردن محل و نقطه مورد نظر بر روی نقشه منطقه
۲٫ ارائه مدارک در خصوص داشتن صلاحیت فنی و مالی (توانایی های لازم )
۳٫ ارائه مدارک در خصوص شرکت ( در صورت شرکت بودن) اساسنامه ، شرکت نامه ، آخرین تغییرات
۴٫ فرم درخواست مجوز برداشت واریزه ها
 پروانه بهره برداری (معادن متروکه)( سنگهای تزئینی)
هدف :
اجرای قانون معادن مصوب مجلس شورای اسلامی
راه اندازی معادن و ذخایر معدنی
تامین مواد معدنی از جمله برای بخش ساختمان ، صنایع معدنی ، تولید فولاد و سایر
دامنه عملکرد: استان خراسان رضوی
تعاریف :
بهره برداری : مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام گیرد .
بهره بردار : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی ‏- تعاونی – خصوصی که دارای پروانه بهره برداری میباشد
استخراج : مجموعه عملیاتی است که به منظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام می گردد.
پروانه بهره برداری : مجوزی است که توسط وزارت صنایع و معادن برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد
مدت زمان انجام کار : برحسب شرایط متغیر است
مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ درخواست کتبی متقاضی از سازمان صنایع ومعادن
۲٫ ارسال تقاضا به معاونت امور معادن با ذکر دلایل توجیهی و اخذ نظرکارشناس مربوطه
۳٫ اعلام نظر معاونت امور معادن به متقاضی برای تهیه شناسنامه وطرح بهره برداری
۴٫ بررسی طرح و انجام اصلاحات احتمالی درطرح
۵٫ صدور پروانه بهره برداری
مدارک موردنیاز:
۱٫ طرح بهره برداری و شناسنامه معدن
۲٫ معرفی مسئول فنی معدن
۳٫ ارائه مدارک در خصوص داشتن صلاحیت فنی و مالی (توانایی های لازم )
۴٫ ارائه مدارک در خصوص شرکت ( در صورت شرکت بودن ) اساسنامه ، شرکت نامه ، آخرین تغییرات
۵٫ نفشه محدوده عملیاتی