انواع قرار دادهای پیمانکاری

هر پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه پروژه موفق باشد، باید در انتخاب روش اجرای آن علاوه بر مسائل فنی، نیازهای کارفرما و پیمانکار نیز در نظر گرفته شود. انواع قرارداد های پیمانکاری به دسته های زیر تقسیم می گردد:
 خود اجرا (امانی)
 متعارف (سه عاملی)
 مدیریت اجرا (چهار عاملی)
 طرح و ساخت (دو عاملی)
 ساخت، بهره برداری و انتقال
 روش طراحی،تدارک، ساخت
۱-روش خود اجرا
روشی که در آن کارفرما به جمع آوری اطلاعات، طراحی، تدارکات، ساخت می پردازد.
۲-روش متعارف (سه عاملی)
– در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را بهاجرا در می آورد.
– در این روش ابتدا طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار می گردد.
– در این روش مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما می باشد.
۳-روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)
– این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) می باشد.
– وظیفه این نهاد مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی بین طرح و ساخت می باشد که در سازمان خارجی دیگر مدیریت می شود.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت پیمانکاری با تیم مشاوره تخصصی تهران ثبت به شماره ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.
۴-روش طرح و ساخت (دو عاملی)
– در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با طراح –سازنده،خدماتطراحیوساختپروژهراتحصیلمینماید.
– مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل می رسد و سازمان طراح –سازندهمسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می گیرد.
۵-روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
در این روش تمامی خدمات طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه را یک واحد (معمولا پیمانکار ) تامین می نماید.
۶-روش طراحی،تدارک، ساخت EPC یا (کلیددردست )
در این روش کارفرما با یا بدون کمک مشاور ، محدوده کار ، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان‌‌‌ « خواسته های کارفرما » همراه با دیگر مدارک مناقصه تهیه و سپس با برگزاری مناقصه ادامه طراحی و ساخت را بر عهده پیمانکار کلید گردان قرار می دهد. روش کلید در دست مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار میگذارد بگونهای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید میتواند بهرهبرداری از تأسیسات اجرا شده را آغاز نماید.