راهنمای ثبت شرکتهای دانش بنیان

شرکت دانش­بنیان به شرکتی گفته می­شود که از %۱ تا %۱۰۰ سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه­ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از %۵۰ باشد شرکت دانش­بنیان خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتی است. ادامه مطلب