تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) یک رویکرد پیشگیری کننده نظام مند برای ایمنی غذا و دارو است که به پیشگری خطرات فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی می پردازد تا اینکه آن ها را در محصول نهایی بازرسی کند. HACCP در صنعت غذایی برای شناسایی خطرات به القوه غذایی استفاده می شود، سپس با انجام کنترل نقاط بحرانی می توان ریسک خطرات شناسایی شده را کاهش داد و یا از بین برد. این سیستم در تمام مراحل تولید غذا و پروسه های آماده سازی شامل بسته بندی و توزیع استفاده می شود.
پیش از HACCP در دوران جنگ جهانی دوم سیستمی به شکل نظارت بر پروسه تولید اجرا می شد زیرا آزمایش سنتی «انتهای خط» راهکار موثری برای شناسایی خمپاره های معیوب نبود. HACCP در دهه 1960 تهیه شد، زمانی که سازمان ناسا از شرکت غذایی فیلزبوری درخواست کرد اولین محموله غذایی برای سفرهای فضایی را طراحی و تولید کند. از آن پس HACCP بصورت بین المللی به عنوان ابزاری منطقی برای تبدیل روشهای بازرسی سنتی به مدرن شناخته شد. براساس سنجش میزان ریسک، برنامه های HACCP به صنعت و دولت اجازه می دهد برای اجرا و ممیزی تولیدات غذایی ایمن منابع خود را بصورت کارآمدی تخصیص دهند. در سال 1994 اتحادیه بین المللی HACCP به منظور کمک رسانی در پیاده سازی HACCP تاسیس گردید. اعضای این اتحادیه از تمام حرفه ها و صنایع تشکیل گردیده.
HACCP بطور روزافزون برای صنایع دیگری بجز صنایع غذایی درحال استفاده است، مانند صنایع دارویی و آرایشی. این شیوه، با روش سنتی «تولید و تست» فرق می کند. شیوه تولید و تست از موفقیت کمی در تضمین کفیت برخوردار بوده و برای مواد غذایی فاسد شدنی بسیار نامناسب است.

مزایای گواهینامه HACCP
•گواهینامه نشان میدهد که تجهیزات و وسایل مطابق الزامات غذاییHACCP هستند.
•HACCP یک ابزار شناخته شده بین المللی برای ایمنی غذایی است که بیشتر اعتماد مشتریان کنونی و مشتریان به القوه را در سراسر دنیا جلب می کند.
•کاهش ریسک محصولات بدون ایمنی از طریق شناسایی و مدیریت ریسکهای ایمنی غذای و کنترل نقاط بحرانی.
•بکارگیری یک سیستمHACCP تعهد شما را نسبت به مدیریت فعال ایمنی غذا نشان می دهد.
•افزایش اطمینان در محصولات شما از دید مشتریان شما و همچنین داخل سازمان شما.

در خواست ثبت ایزو

IWA1 – سیستم های مدیریت کیفیت –خطمشیهاییبرایتوسعهپروسهدرسازمانهایخدماتدرمانی
IWA1 چیست؟
توافقنامه کارگاه بین المللی 1 (IWA1) یک مستند ایزو است که در آن مضوعات درمانی به ایزو 9004:2000 اضافه گردیده.
– این توافقنامه توسط بیش از 120 شرکت کننده در کارگاه از 17 شرکت مختلف تائید گردیده
این توافقنامه از طرف سازمان ایزو به عنوان مستند راهنما برای سازمان های خدمات درمانی که مشتاق به توسعه پروسه هستند منتشر گردیده.
IWA1:2005 فراهم کننده راهنمایی برای سازمانهای درمانی است که مشغول مدیریت، ارائه، یا نظارت بر خدمات و محصولات درمانی، اعم از آموزش و یا تحقیق، در پروسه ای مداوم به انسان ها، فارق از نوع، اندازه و محصول یا خدمت ارائه شده هستند.

مزایا:
– افزایش اثربخشی و کارآمدی در سازمان
– فراهم سازی چهارچوبی برای مدیریت سازمان
– بهبود نتایج و دست آوردهای پزشکی به وسیله استفاده مداوم از بهترین راهکارها
– به خدمت گیری آموخته ها از تجارت های دیگر با استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت بالغ
– افزایش رضایت مندی مشتری
– عملکرد و مستندسازی استانداردسازی شده درمورد بیماری های حاد
– ترویج و تشریح واژه نامه و اصلاحات کیفیتی رایج
– شناسایی شکاف در امر اعتبار بخشی
– کاهش میزان ریسک

دامنه کاربرد استاندارد IWA 1:2005
کلیه سازمان های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می نمایند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی ، بیمارستان ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان های مرتبط بدون توجه به نوع ، اندازه و محصول یا خدمتی که ارائه می نمایند و تولید کنندگان /توزیع کنندگان محصولات دارویی

در خواست ثبت ایزو

2 –سیستمهای مدیریت کیفیت – خط مشی هایی برای کاربرد ایزو 9001 درامرآموزش
استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند
با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده ،نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند.
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویکرد نظام مند در سازمان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان شده که بر اساس این شناخت ، برنامه های آموزشی و تحصیلی موسسه طراحی و ارائه می شوند.
سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001:2000 توسط سازمان های آموزشی بسیاری در جهان پیاده سازی شده است.
مزایای گواهینامه IWA2:
•زمانصرفشدهبرایدرکوشناختاستانداردایزو 9001:2000 برای یک سازمان آموزشی کاهش می یابد، و این یعنی اشتیاق بیشتر برای پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در این بخش.
•این توافقنامه یک درک موثر نسبت به الزامات ایزو 9001:2000 ار ائه می دهد.
•در بین کاربران ایجاد اعتماد می کند، زیرا آنها سودمندی آن را درک می کنند مخصوصا برای بخشی که دارای سیستم سنتی در زمینه آموزش بوده.
•به سازمان ها آموزشی اثبات می کند که یقینا دارای مشتری هستند.
•اثبات می کند که نتایج آموزشی معیین و پیوسته در حال ارتقایی به دنبال دارد.
•نیاز اجتناب ناپذیر برای اندازه گیری و تحلیل داده ها به منظور تصمیم گیری بر اساس حقایق را آشکار می کند، و بنابر این باعث ارتقا مستمر میگردد.
•این توافقنامه ایجاد ارتباط متقابل بین مدارج و سطوح آموزشی مختلف را تسهیل می سازد، و بررسی ارتباط آنها با هم را میسر می سازد.
بسیار مهم است بخش های آموزشی، دوره ای را برای IWA2 اختصاص دهند، تا مشخص شود استفاده از آن نتنها به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ایزو 9001 کمک می کند بلکه میزان تاثیر آن را نیز از لحاظ آکادمیک می سنجد.

دامنه کاربرد استاندارد IWA2:2007
کلیه سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی در کلیه سطوح شامل مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ،مراکز آموزش عالی ، دانشگاه ها، موسسات آموزشی ، مراکز ارائه دهنده
مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA2:2007
تثبیت جایگاه سازمان آموزش دهنده در محیط اجتماعی –اقتصادیمربوطبهحوزهفعالیتخود
حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی و حرفه ای
ارتقای سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان
اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه های ناشی از کیفیت پایین

در خواست ثبت ایزو

OHSAS 18001:2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کاری

نمایش تعهد شما نسبت به ایمنی و بهداشت کاری
OHSAS 18001 خصوصیتی است برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت کاری که بطور مشترک توسط تعدادی از شرکت های گواهی کننده بین المللی، شرکتهای استداندارد ملی، و دیگر بخش های ذینفع تهیه شده.سازمانها می توانند با استفاده از آن ریسک های عملیاتی را مدیریت کرده و عملکرد را بهبود بخشند. همچنین توضیح می دهد که چطور می توان با در نظر داشتن سلامت کارمندان، کاهش ریسک و پیشگیری از حوادث جنبه های ایمنی و بهداشتی فعالیتهای سازمان را موثرتر مدیریت کرد.
بسیاری از شرکت ها از این سیستم به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود استفاده می کنند تا مطابق با تغییرات صورت گرفته در قانون باشند و از نیروی کار خود محافظت کنند.
این سیستم با شناسایی و کنترل پایدار ریسک ایمنی و بهداشت در یک شرکت، کاهش احتمال حادثه، کمک در همخوانی با قوانین و ارتقای عملکرد کلی یک محیط کاری و ایمنی و بهداشتی فراهم می سازد.
نمایش تعهد نسبت به ایمنی و بهداشت کاری کارآیی عملیات داخلی سازمان را بهبود می بخشد و در نتیجه حوادث، خطرات و زمان از کار افتادگی را کاهش می دهد. ایمنی و بهداشت کارمند در محیط کار فعالانه درحال بهبود خواهد بود زیرا اهداف و مسئولیت ها شفافتر هستند و تمام کارمندان آماده هستند که بطور موثری با خطرات در آینده مقابله کنند. OHSAS 18001 مطابقت با الزامات قانونی را تضمین می کند و ریسک جریمه شدن یا شکایات را کاهش می دهد.
OHSAS 18001 می تواند توسط همه سازمانهایی که قصد پیاده سازی یک راهکار برای کاهش ریسک ایمنی و بهداشت در محیط کاری دارند مورد استفاده قرار گیرد.

مزایا گواهینامه ایزو 18001:
•کاهش محسوس در تعداد حوادث.
•کاهش محسوس در مدت زمان از کار افتادگی و هزینه های مرتبط
•نمایش تطابق با قوانین و مقررات
•نشان دادن تعهد به ایمنی و بهداشت برای سهامداران
•نمایش یک رویکرد تفکری رو به جلو و نوآورانه
•افزایش دسترسی به مشتریان جدید و شرکای تجاری
•مدیریت بهتر ریسک ایمنی و بهداشت اکنون و در آینده
•کاهش محسوس هزینه ها برای جلب اعتماد عموم

استاندارد مذکور سازمان را در راستای نیل به اهداف زیر یاری می کند:
برقراری سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای برای مجدد نمودن و یا کاهش ریسک کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان که در حین فعالیت در معرض تاثیرپذیری ریسک های ایمنی وسلامت حرفه ای قرار دارند.
اجراء نگهداری و بهبود مستمر سیستم ایمنی و سلامت حرفه ای.
ایجاد اطمینان از اینکه تطابق مورد نظر با خط مشی که توسط سازمان بیان شده ، برقرار شده است.
کمک به خود ارزیابی و در نتیجه توصیف بهتر میزان تطابق عملکرد سازمان با ویژگی ها و مشخصات سیستم های ایمنی و سلامت حرفه ای.
چه کسانی سود میبرند؟
• کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی که توجه کارکنان و نیروی انسانی را در فهرست اهداف مهم سازمان خود قرار می دهند.
• کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی که ارتقاء و بهبود وضعیت پرسنل خود را در خط مشی کیفیت مد نظر قرار داده اند.

در خواست ثبت ایزو

استاندارد غذای حلال –راهنمایعمومیکهپیشنویسآندرکمیسیونهایمربوطتوسطسازماناستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانتهیهوتدوینشدهودرهشتصدوشصتوششمینکمیته ی ملی استاندارد خوراک و فراورده های کشاورزی مورخ 18/7/88 مورد تصویب قرار گرفته است، و به استناد بند یک ماده 3قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.
در تدوین این استاندارد علاوه بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام ، نظیر احکام حلیت ، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط ، از قبیل اصاله الصحه و عدم تزکیه ، از نظرات صاحب نظران در این زمینه نیز استفاده شده است.
هم چنین سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و ملی سایر کشورهای اسلامی ، هماهنگی ایجاد می شود .
هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات و ویژگی های پایه برای انطباق مواد اولیه و فراورده های غذایی در هر محله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام منطبق با الزامات مذهب مبین فقه جعفری علیه السلام است.
دامنه کاربرد
این استاندارد برای موضوعات زیر کاربرد دارد:
الف- مواد اولیه و افزودنی های غذایی که منشاء حیوانی یا مستی آور دارند. این مواد می تواند شامل: انواع مواد افزودنی ، نگهدارنده ، طعم دهنده، قوام دهنده و مانند آن با پایه حیوانی و مستی آور مانند ژلاتین ، مایه پنیر، آلبومین و ترکیبات آنزیمی باشد.
ب- فراورده های غذایی که در تولید و فرآوری آن ها ، به هر میزان هرچند جزئی از مواد اولیه و افزودنی های با منشاء حیوانی یا مستی آور استفاده شده باشد .این فراورده ها میتواند شامل : انواع فراورده های گوشتی،لبنی، ، روغنی ، آشامیدنی و فراورده های تخمیری و الکلی و مشتقات آنها باشد.
پ- مواد اولیه ، افزودنی ها و فرآورده های غذایی که ممکن است در هر مرحله از زنجیره غذایی با مواد نجس یا غیر حلال در تماس باشند. این مراحل می تواند شامل دریافت ، آماده سازی ، فراوری ، جداسازی ، استحصال ، استخراج ، تعیین ، بسته بندی ، برچسب گذاری ، علامت کذاری ، کنترل، جابجایی، حمل ونقل ، توزیع ، انبارش ، عرضه و سرو کردن غذای حلال و محصولات آن از جمله اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی و ترکیبات کمک فراوری کننده باشد.
ت- مواد اولیه افزودنی ها و فراورده های غذایی که روش تولید آنها ممکن است به گونه ای باشد که منجر به تغییر در اصل حلیت ماده غذایی گردد. مانند آب انگور که بر اثر جوشیدن تا قبل از تبخیر دو سوم آن حرام می گردد.
کلیه الزامات و ویژگی های مندرج در این استاندارد، به منظور کاربرد در کلیه مراجع قانونی کشور که مرتبط با زنجیره غذایی هستند در نظر گرفته شده است.شرکت بهسان هم می تواند گواهی نامه حلال را از اعتبار بخشی اتاق بازرگانی کشور ایران و هم از اعتبار بخشی کشور مالزی ارائه کند.

در خواست ثبت ایزو

استاندارد CE:
تسهیل تجارت آزاد و اطمینان از محصولات خاص، کشور های اروپایی یک سری استاندارد (یا آن گونه که می گویند: دستور) تهیه کرده اند که همخوانی با آن الزامی است. این استاندارد اجباری است برای تولیدکننده یا کارگزار آن. جرائمی برای دریافت نکردن نشان CE در نظر گرفته شده.
اگر قصد فروش محصول خود را داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در حوزه اقتصادی اروپا داشته باشید، محصول مورد نظر باید با دستورالعمل ها مطابقت داشته باشد. این قضیه همچنین برای تولید کننده ای که قصد صادرات محصولات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد را صدق می کند.
این دستورالعمل ها جایگزین استانداردهای متفرقه کشورها می شود.

مزایا استاندارد CE:
نشان CE بر روی یک محصول:
•نشانمیدهدکهمحصولداخلاتحادیهاروپا (EU) و منطقه آزاد تجارت اروپا (EFTA) به صورت قانونی قابل فروش است.
•اطمینان می دهد که محصول می تواند در تمام بازار های مستقل اروپایی عرضه شود.
•به مشتری نشان می دهد که محصول مطابق حداقل استانداردهای ایمنی است و در نتیجه دارای حداقل سطح کیفیت است.
اگر برای محصولات خود نیاز به نشان CE دارید با ما همکاری کنید. این سازمان تنوع گسترده ای از محصولات فروخته شده داخل کشورهای اتحادیه اروپا و مناطق آزاد اقتصادی را پوشش می دهد.
ما با داشتن شبکه گسترده ای از منابع محلی می توانیم بر اساس نیازها، نوع تجارت و محل شرکت شما مناسب ترین گواهینامه را به شما ارائه کنیم.
در تجارت امروز سازمانها و شرکتها در پی کسب روش هایی برای رقابت ، قدرت و بهینه سازی محصولات وفعالیتهای خود می باشند. ازطرف دیگر مشتریان وقت وامکانات لازم برای ارزیابی محصول خریداری شده را ندارند. بنابراین با نگاه به استانداردهای جهانی به دنبال محصولانی مطابق با این استانداردها بوده و سپس اقد ام به خرید کالا می کنند. نگرش جامعه اروپا نسبت به تجارت آزاد و حرکت آزادانه کالاها ، اروپا را بر آن داشت تا با تدوین یک راهنمای جدید راه تجارت آزاد را هموار نماید.
این استاندارد که با عبارت مخفف CE نشان داده می شود. به منظور استاندارد سازی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در منطقه اقتصادی اروپا تولید یا به فوش می رسند، ارائه شده است. این حروف اختصار کلمات فرانسوی Conformité Européenneاست . با نشان CE بر روی محصول تولید کننده تضمین می کند که محصول با الزامات ضروری دستورالعمل های EC منطبق است.
محصولاتی که واجد این شرایط باشند قادر به دریافت این نشانه خواهند بود.

در خواست ثبت ایزو

استاندارد IMS:
کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی همگی با مفهوم ریسک مرتبط هستند. استفاده از سه سیستم مدیریت جداگانه در یک سازمان به وضوح کاری وقت گیر، پرهزینه و ناکارآمد است.
با ادغام وترکیب سیستم های مدیریت، می توانید دوباره کاری را به حداقل رسانده اهداف خود را تنظیم کنید و مخارج را کاهش دهید. یک سیستم مدیریت یکپارچه (ادغامی) (IMS) مجموعه ای از سیستم های مدیریت جداگانه است که به منظور تشکیل سیستمی واحد باهم ترکیب شده اند. مثلا ترکیبی است از گواهینامه ایزو 9001 (کیفیت) با گواهینامه ایزو 14001 (محیط زیست). یک سیستم مدیریت زمانی ادغامی است که حداقل دو سیستم باهم ترکیب شده باشند، درکل سه سیستم قابل ترکیب با هم هستند (کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت).
ترکیبات ممکن استاندارد IMS:
•کیفیت + محیط زیست
•کیفیت + ایمنی و بهداشت
•محیط زیست + ایمنی و بهداشت
•کیفیت + محیط زیست + ایمنی و بهداشت

هدف سیستم یکپارچه تسهیل هرچه بیشتر پروسه ها و اجتناب از دوباره کاری و تکرار است. گرچه، چون یک سیستم یکپارچه شده به این معنی نیست که توجه کمتری به ممیزی سیستم های جداگانه می شود. این سیستم یکپارچه باید با استانداردهای سیستم های جداگانه مطابقت داشته باشند، تا به سطح بالایی از اعتبار و اثرگذاری دست یافته شود.
پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) به آماده سازی مستندات و دستوالعمل های سیستم های QMS/EMS/OHSAS نیاز دارد.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 2848 –اصول و قوانین در ساخت ابنیه
این استاندارد، اهداف هماهنگی مقیاسی را بیان کرده و قوانین کلی مورد کاربرد در تعیین ابعاد ساختمان، جایگزاری و اندازه اجزای سازنده، تجهیزات و اتصالات را مشخص می کند. هماهنگی مقیاسی در طراحی انواع ساختمان، طراحی و تولید تجهیزات مختلف و ساختمان سازی کاربرد دارد.

اهداف گواهینامه ایزو 2848
هدف اصلی کمک به اصولی سازی و صنعتی کردن حوزه ساختمان سازی و صنایع وابسته است، این گونه اجزای ساختمانی با اندازه های استاندارد تهیه شده و بطور مناسب در محل نصب و برقرار می شوند، و بنابراین صرفه اقتصادی ساختمان بهبود می یابد.
همچنین اهداف دیگر به شرح زیر است:
1) تسهیل همکاری بین طراحان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و پیمانکاران ساختمانی.
2) استفاده از اجزای ساختمانی استاندارد در در ساخت انواع بنا.
3) در مرحله طراحی، آماده سازی نقشه های ساختمانی و تعیین سایز و مکان هر یک از اجزای ساختمان و ارتباط آن با اجزای دیگر و بطور کل با خود ساختمان را تسهیل می کند.
4) بهبود اندازه استاندارد اجزای ساختمان.
5) قابلیت تعویض و جایگزینی اجزا دارای هر نوع مواد، شکل یا روش های تولید.
6) آسان سازی روند ساخت با اصولی سازی نصب و جایگزاری اجزای ساختمان.
7) اطمینان از هماهنگی ابعادی بین اجزای نصب شده (تجهیزات، مخزن ها و وسایل دیگر) با سایر قسمت های ساختمان.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 10001:2007

ایزو 10001:2007 در برنامه ریزی، طراحی، تهیه، پیاده سازی، نگهداری و بهبود رضایت مشتری راهنمایی هایی ارائه می کند. این ایزو برای انواع سازمانها قابل استفاده است، مانند شرکت هایی که دستورالعمل رضایت مشتری را برای استفاده دیگر شرکت ها طراحی می کنند.
ایزو 10001:2007 دستورالعمل مستقلی برای رضایت مشتری تدوین نمی کند، همچنین سازمان را به تعامل متقابل بین سازمان و پرسنل اش، یا تامین کننده آن ترغیب نمی کند. ایزو 10001:2007 برای اخذ گواهینامه یا اهداف قراردادی استفاده نمی شود.

مزایای ایزو 10001:2007
•افزایش عادلانه میزان معادلات و میزان رضایت مشتری
•ارتقادرکمشتری نسبت به آنچه که از یک سازمان انتظار دارد، و بنابراین کاهش احتمال سوتفاهم ها و شکایات
•کاهش نیاز به قوانین تازه برای مدیریت مشتریان سازمان

در خواست ثبت ایزو

ایزو 10002:2004 رضایت مشتری، مدیریت شکایات

نارضایتی مشتری می تواند به تجارتها صدمه بزند. مدیر باهوش راه هایی برای متفاوت کردن خود از رقبا، تعریف استاندارد خدمات مشتری، و ارائه یک سیستم رسیدگی به شکایات مستمر برای مشتریان خود پیدا خواهد کرد.
مدیریت شکایت چالش بر انگیز است زیرا همیشه یک راه حل ثابت وجود ندارد. موفقیت در این امر به نحوه شناخت شما از شکایت، نوع رسیدگی به آن و میزان رضایت مشتری از راه حل ارائه شده بستگی دارد. این استاندارد به سازمانها در شناسایی، مدیریت و شناخت شکایات مشتری ها کمک می کند.
«شکایت یک اظهار نارضایتی است که بخاطر محصولات سازمان یا خود پروسه رسیدگی به شکایات به وجود آمده، و یک پاسخ یا راه حل بطور مستقیم یا غیر مستقیم از آن سازمان انتظار می رود»
پیدا کردن یک مشتری جدید حداقل چهار برابر نگهداری مشتری فعلی برای یک سازمان هزینه دارد. سازمانهایی که مرتبا مشتری از دست می دهند، در تلاش برایترمیماعتبارخدشهدارشدههستند.
در دنیای رقابتی امروز، محصولات و خدمات نوآورانه تعیین کننده سطح قابل قبول عملکرد است. یک سیستم مدیریت شکایات خوب یکی از الزامات تعیین کننده در موفقیت تجارت است.
این استاندارد الزامات کلیدی برای رسیدگی موفق به شکایات را مشخص می کند و شامل کنترل هایی است که علت نارضایتی مشتری را مشخص می کند.
این استاندارد مناسب هر سازمانی است که می خواهد فراتر از انتظارات مشتری باشد و این موضوع یکی از الزامات اساسی برای هر تجارتی است.
مزایای گواهینامه ایزو 10002:
•حفظ مشتری
با اجرای این سیستم مدیریت، توانایی شرکت در حفظ وفاداری مشتریان افزایش خواهد یافت.
•اعتبار برند
پیاده سازی سیستم به سهامداران نشان میدهد که سازمان نسبت به مراقبت از مشتری و رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات تعهد واقعی دارد.
•کارآیی عملی
کسب گواهینامه، تضمین کننده یک رویکرد باثبات در رسیدگی به شکایات مشتری است، و شما را قادر می سازد دلایل شکایت را پیدا کرده و از بین ببرید. این کار همچنین عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.
•رابطه و ارتباط داخلی توسعه یافته
با یک رویکرد مشتری محور به حل شکایات می پردازید و پرسنل را تشویق به ارتقا مهارتهای خود در کار با مشتری میکنید.
•پیشرفت مستمر
بستری خواهد بود برای بررسی و تحلیل مستمر پروسه رسیدگی به شکایات، وحل آنها.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 10003:2007 رضایت مشتری مدیریت کیفیت –خط مشی هایی برای حل اختلافات خارجی سازمان ها

ایزو 9001 درمورد رضایت مشتری بحث می کند، و ایزو استانداردهای متعددی برای حمایت از این امر مهم دارد.
چهار استاندارد برای رضایت مشتری مدیریت کیفیت وجود دارد:
• ایزو 10001:2007 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری– خط مشی هایی برای هدایت سازمانها
• ایزو 10002:2004 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – خط مشی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازمانها
•ایزو 10003:2007 مدیریت کیفیت رضایت مشتری– خط مش هایی برای حل اختلافات خارجی سازمانها
•ایزو10004:2010 پروسه هایی برای نظارت/سنجش رضایت مشتری
ایزو 10003:2007 به سازمانها در برنامه ریزی، طراحی، تهیه، اجرا، نگهداری و پیشرفت پروسه حل اختلاف موثر و کارآمد کمک می کند. این استاندارد به سازمان در تشخیص، مدیریت و درک میزان موفقیت رسیدگی به شکایات مشتری کمک می کند.
ایزو 10003:2007 برای هر نوع سازمانی قابل استفاده است و درباره زمان و نحوه حل اختلاف به سازمان ها کمک می کند.

مزایای ایزو 10003:
• سیستم شفاف – شما با انتشار پروسه خود به مشتری نشان می دهید که روندی باز، موثر و آسان دارید.
•اطمینان مشتری – یک تعهد استاندارد نسبت به حل شکایت به آنها نشان میدهد هر شکایتی رسیدگی خواهد شد.
•کارآیی ارتقا یافته– استمرار در پیشرفت باعث میشود با تحلیل ریشه ای علت، عملکرد های سازمان ارتقا یابد.
•رابطه بهتر– سیستم اجازه میدهد یک رویکرد مشتری محور برای رسیدگی،تحلیل و بررسی شکایات اتخاذ شود.
•سیستم قابل ممیزی– سیستم مدیریت شکایت قابل ممیزی شدن است تا مطمئن شویم الزامات پیگیری میشوند.
این ایزو برای رسیدگی به شکایات در داخل یک سازمان کاربرد ندارد.
این ایزو موارد زیر را به سازمان استفاده کننده ارائه می دهد:
•راهنمایی درانتخاب ارائه کنندگان واستفاده از خدمات آنها،
•مشارکت وتعهد مدیریت درحل اختلاف و به خدمت گرفتن منابع مناسب داخل سازمان،
•ضروریات یک حل اختلاف در دسترس، شفاف، مناسب و عادلانه،
•راهنمایی درباره مدیریت مشارکت یک سازمان در حل اختلاف
•نظارت، ارزیابی و ارتقا پروسه حل اختلاف.
علی رقم داشتن الزامات، ایزو 10003 برای اخذ گواهینامه استفاده نمی شود.

در خواست ثبت ایزو

یک عامل کلیدی در موفقیت سازمان رضایت مشتری از آن سازمان و محصول است. بنابراین، نظارت و سنجش رضایت مشتری ضروری است. اطلاعات بدست آمده از نظارت و سنجش رضایت مشتری باعث کشف فرصت ارتقا استراتژی، محصولات، و پروسه های سازمان می شود که توسط مشتریان ارزش گذاری شده و جزو اهداف سازمان هستند. چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتری را تقویت می کند و مزایای بازرگانی و سایر مزایا را بدنبال دارد. این استاندارد بین المللی در اجرای یک پروسه موثر نظارت و سنجش رضایت مشتری به سازمان کمک می کند.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 10015 –مدیریت کیفیت– خط مشی هایی برای آموزش

برای بقا در عرصه رقابت، سازمان ها باید بطور پیوسته به ارتقا صلاحیت منابع انسانی خود بپردازند. با این حال اکثر مدیران از میزان مزایای آموزش و سود دهی آن آگاهی ندارند. ایزو 10015:1999 –مدیریتکیفیت–خط مشی هایی برای آموزش، فراهم کننده پاسخی به این سوال حساس است که «آیا آموزش ثمری دارد؟»
استاندارد بین المللی ایزو 10015:1999 مدیریت کیفیت –خط مشی هایی برای آموزش مانند یک جواهر کشف نشده در خانواده استاندارد های ایزو 9000 است. این استاندارد ارائه کننده خط مشی هایی برای سازمانها و مدیران آنها است و در مسئله آموزش به آنها یاری می رساند.

مزایای ایزو 10015:1999
•این استاندارد برای شرکت هایی که با ایزو 9001:2008 سیستم های مدیریت کیفیت آشنایی دارند به راحتی قابل درک است.
•همچنین این استاندارد برای سازمان هایی که ایزو 9001:2008 را پیاده سازین کرده اند، ودرعوض به اتخاذ ابزار کیفیتی دیگر پرداختند (مانند مدلEFQM، یا رویکردهای TQM) قابل کاربرد است.
•راهنمایی های این استاندارد بر فناوری آموزش و آموزش سازمانی متمرکز است، زیرا بطور ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای آموزشی طراحی شده.

ویژگی ایزو 10015:1999
یک استاندارد ایزو 10015:1999 دارای دو ویژگی مهم و حساس است:
•ایزو 10015 سرمایه گذاری انجام شده در بخش آموزش را با عملکرد سازمانی ارتباط می دهد
•ایزو 10015 روند آموزش را بر پایه قواعد یادگیری علمی و سازمانی الزامی میدارد.

در خواست ثبت ایزو

استاندارد ارزش گذاری برند
در سال 2007 موسسه بین المللی استاندارد اقدام به تهیه یک استاندارد بین المللی در زمینه ارزیابی پولی برند نمود. بعد از 3 سال ایزو 10668 –ارزیابیپولی برند- در پائیز سال 2010 منتشر گردید. این استاندارد قواعد مورد نیاز را که برای تعیین ارزش پولی یک برند مورد نیاز است مشخص می کند.
ایزو 10668 برای مقاصد متنوع، از قبیل موارد زیر قابل استفاده است:
•حسابداری و گزارش مالی
•عدم پرداخت بدهی و تسویه حساب
•برنامه ریزی مالیاتی
•حمایت قضایی وحل اختلاف
•سرمایه گذاری ومشارکت مالی
•اخذ مجوز و مذاکرات اقتصادی
•مدیریت داخلی گزارشات و اطلاعات
•برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند.
•تخمین بودجه برند و بازاریابی
•بررسی بهای برند
•تحلیل معماری برند
•برنامه ریزی برای توسعه برند
تحت استاندارد ایزو 10668 ارزیاب برند باید هدف از این ارزیابی را بیان کند زیرا این هدف بر اساس ارزش، فرضیات ارزش گذاری و نتیجه نهایی تاثیر می گذارد، تمام این موارد باید برای فردی که گزارش نهایی ارزش گذاری برند را مشاهده می کند شفاف باشد.

الزامات گواهینامه ایزو 10668
ایزو 10668 بطور مختصر قواعد مورد نیاز برای ارزش گذاری هر برندی را مشخص می کند. این استاندارد شامل خلاصه ای از بهترین راهکارها است و عمدا از ارائه الزمات و مراحل کاری پر جزئیات و پیچیده اجتناب می کند. بدین گونه تا زمانی که از قواعد پیروی شود، ایزو 10668 مناسب تمام ارزش گذاری های برندهای اختصاصی و غیر اختصاصی است که در طول سالها تهیه شده اند. ایزو 10668 بیان می کند که هنگام ارزش گذاری یک برند فرد ارزیاب باید قبل اظهار نظر درباره ارزش برند از 3 نوع تحلیل استفاده کند.
این سه تحلیل های قانونی، رفتاری و مالی هستند. هر 3 نوع تحلیل باید به یک نتیجه کامل در ارزشگذاری برند منتهی شوند. این امر برای برندهای موجود، برند های جدید و برند های در حال توسعه کاربرد دارد.

تحلیل قانونی
اولین الزام این است که مشخص کنیم منظور از «برند» چیست و کدام دارایی های غیر ملموس را باید در ارزش گذاری مدنظر قرار داد. ایزو 10668 ابتدا معنی رایج علامت تجاری را توضیح می دهد اما همچنین به دیگر دارایی های غیر ملموس (IA) شامل حقوق معنوی (IPR) می پردازد که اغلب جزو تعاریف حاشیه ای «برند» هستند.
استاندارد بین المللی گزارش دهی مالی 3 (IFRS3) نحوه تعریف و ارزش گذاری تمام دارای های مورد نیاز را مشخص می کند. این استاندارد به 5 نوع دارایی غیر ملموس اشاره می کند.

تحلیل رفتاری
دومین الزام انجام یک تحلیل رفتاری کامل است. فرد ارزیاب هنگام ارزش گذاری برندی خاص باید با توجه به نوع رفتار نیروی کار در هر بخش جغرافیایی، با هر نوع مشتری و محصول به اظهار نظر بپردازد.

تحلیل مالی
ایزو 10668 سه رویکرد ارزش گذاری مختلف مشخص می کند –رویکردهایبازاری،هزینهودرآمد. هدفارزشگذاریبرند،اساسارزشوخصوصیاتبرندموردنظرنوعرویکردرابرایمحاسبه ارزش آن برند مشخص می کند.

کاربرد ارزش گذاری برند
ایزو 10668 ارائه کننده یک چهارچوب کاری ثابت برای ارزش گذاری محلی، ملی، و بین المللی برندهای بزرگ و کوچک است. هدف اصلی فراهم سازی رویکردی شفاف، قابل تلفیق و قابل تکرار در ارزش گذاری برند بوده است. در ابتدای ظهور این استاندارد انتظار می رود بسیاری از شرکت ها برند خود را برای اولین بار ارزش گذاری کنند و یا ارزش آن را براساس استاندارد مجددا مشخص کنند.

ارزش گذاری برند و استراتژی برند
کاربرد های بازرگانی رایج ارزش گذاری برند، بررسی معماری و موجودی برند هستند.
بررسی موجودی برند در نظر می گیرد آیا تعداد درستی از برندها در موجودی قرار دارند یا خیر. بررسی معماری برند مشخص میکند که آیا برند بیش از حد توسعه یافته و شاخه شاخه شده است.
در هر دو مورد، تحلیل ارزش گذاری برند می تواند به انتخاب بهترین استراتژی موثر کمک کند. برای شناخت بهتر شرایط بازار، ارزش گذاری برند در تجدید بنای موجودی برند و اصلاح معماری برند به شرکت ها کمک می کند.

دارایی های نامشهود بسیار با ارزشمند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آن را درک کرده است . تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست . این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد.
این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.
در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف ، مبناهای ارزش گذاری ، رویکرد های ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را دربر میگیرد. هم چنین روش های گزارش دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند.
ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان می تواند برای اهداف زیر استفاده شود:
تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری
ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس
اخذ وام و تسهیلات بانکی
برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
درج در گزارشات مالی و حسابداری
پرداخت خسارت ، دیون و ورشکستگی
استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی

در خواست ثبت ایزو

ایزو 13485:2003: سیستم مدیریت کیفیت –تجهیزاتپزشکی

حصول اطمینان در ایمنی تجهیزات پزشکی
صنعت تجهیزات پزشکی تحت تاثیر مجموعه پیچیده ای از سیستم های قانونی، استانداردهای ملی و بین المللی و الزامات دیگر است.
تولید کنندگان تجهیزات پزشکی مسئول هستند همواره محصولاتی ایمن و موثر فراهم کنند. ایزو 13485 یک استاندارد بین المللی شناخته شده برای قوانین تجهیزات پزشکی در سراسر جهان است.
در زمینه محصولات، تجهیزات و ادوات پزشکی، الزامات قانونی و نیازهای مشتری از نظر کیفی بیشتر و بیشتر سخت گیرانه می شوند. تولیدکنندگان قانونی و تامین کنندگان جهانی آنها باید فعالانه به مطابقت با بالاترین استانداردها و قوانین بپردازند. قبل از ورود به بازارهای جدید یا قبل از سفارش مشتری دریافت گواهینامه نیاز است. ایزو 13485 اکنون شالوده تمام الزامات قانونی است.
کسب گواهینامه ایزو 13485 به سازمان ها در این بخش شدیدا قانون مند کمک می کند. قصد سازمان ها چه عملکرد بین المللی یا توسعه منطقه ای باشد، ایزو 13485 کمک می کند تعهد خود نسبت به کیفیت را به مشتریان و قانون گذاران نشان دهد.
سنجش مرتب تضمین می کند که تاثیر گذاری پروسه ها پیوسته چک می شود و موقعیتی فراهم می شود تا از قوانین ناخواسته و غافلگیر کننده اجتناب شود. کسب این گواهینامه باعث بهبود عملکرد کلی می شود، شک را از بین می برد و فرصت های بیشتری در بازار فراهم می کند.

الزاماتی که باید با آنها مطابقت داشت:
•الزامات سیستم کیفیت ابتدایی همراه با چندین افزوده
•رویکرد مدیریت ریسک در مورد توسعه محصول و تحقق محصول
•معتبرسازی پروسه ها
•در نظر گیری الزامات حقوقی و قانونی
•پیگیری و ثبت اسناد
•تضمین قابلیت ردیابی و فراخوانی مثبت محصول

مزایای گواهینامه ایزو 13485:
•گواهینامه ایزو 13485 توسط مشتریان سازمان، توزیع کنندگان ومسئولان به عنوان تعهدی نسبت به کیفیت تجهیزات پزشکی مشاهده می شود.
•اکثرتولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خواهان فروش جهانی محصولات خود هستند. دریافت این گواهینامه به آنها در حصول آن کمک میکند.
•سنجش های مرتب ما به سازمانها کمک میکند به نظارت و ارتقا سیستم مدیریت و پروسه ها بپردازند. این کار قابلیت اعتماد به عملکردها و محصولات را افزایش می دهد، مطابقت با الزامات قانونی و مشتری را تضمین می کند و عملکرد مالی را افزایش می دهد.

در خواست ثبت ایزو

مربوط به تمامی ارگانها و سازمانها
ایزو 14001:2004 سیستم مدیریت محیط زیست

نشان دهنده مسئولیت سازمان نسبت به محیط زیست

مصرف کنندگان، مشتریان و سهامداران بطور فزاینده ای خواهان محصولات و خدماتی هستند که نسبت به محیط زیست دارای مسئولیت هستند. آنها از شرکت ها انتظار دارند با استاندارد های زیست محیطی منطبق باشند و تعهد خود را به محیط زیست روزانه در عملکرد روزانه نمایش دهند. مشتریان خواهان مدرکی برای این تعهد هستند، و این فرصتی برای شرکت هاست تا فعالیت های دوستدار محیط زیست خود را ارتقا دهند.
ایزو 14001 یک استاندارد بین المللی است که برای اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر چهارچوب کاری تعیین می کند. این استاندارد برای برقراری تعادلی ظریف بین حفظ سود دهی و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده.
گواهینامه این ایزو به سازمان ها کمک میکند تعهد خود را نسبت به محیط زیست نمایش دهند. این استاندارد برای مدیریت موثرتر جنبه های زیست محیطی فعالیت های تجاری راهنمایی ارائه می کند، درحالی که حفظ محیط زیست، پیشگیری از آلودگی و نیاز های اجتماعی-اقتصادی را در نظر دارد.
به علاوه به سازمان ها اطمینان می دهد که مطابق قوانین زیست محیطی عمل می کنند و ریسک جریمه شدن و منازعات قضایی محتمل را کاهش می دهد. نشان دادن تعهد نسبت به محیط زیست فرصت های تجاری تازه ای با مشریانی که درمورد مسائل زیست محیطی آگاهی دارند به وجود می آورد. همچنین این کار اخلاق و محیط کار کارمند را بهبود می دهد. مطابقت با ایزو 14001 همچنین به سازمان کمک می کند از انرژی و منابع بهتر استفاده کنند و هزینه ها را در طول زمان کاهش دهند.
ما همه بر محیط زیست اثر می گذاریم. از انتشار گازهای حاصل از احتراق سوخت های فسیلی برای گرمایش ادارات و سوخت ماشین ها گرفته تا کاهش منابع طبیعی مانند مصرف آب یا استفاده از کاغذ.

بنابراین ایزو 14001 مربوط به این سازمان ها است:
• یک سایت عملیاتی کوچک تا شرکت های چند ملیتی
• شرکت های با ریسک بالا تا سازمانهای خدماتی با ریسک پائین
• صنایع تولیدی، تحلیلی و خدماتی؛ شامل دولت های محلی
• تمام بخش های صنعتی اعم از بخش های خصوصی و عمومی
• تولید کنندگان اصلی وسایل و تامین کنندگان آنها

مزایا گواهینامه ایزو 14001:
گواهینامه ایزو 14001 به ما اجازه می دهد:
• مطابقت خود را با قوانین به دولت و قانون گذار نشان دهیم.
• تعهد زیست محیطی خود را به سهامداران نشان دهیم.
• تفکر رو به جلو و رویکرد نوآورانه خود را به مشتریان و کارمندان نشان دهیم.
• به شرکای تجاری و مشتریان جدید دسترسی داشته باشیم.
• اکنون و در آینده ریسک های زیست محیطی را بهتر مدیریت کنیم.
• بصورت به القوه هزینه های بیمه بدهی عمومی را کاهش دهیم یا از بین ببریم.
• با کاهش مصرف انرژی و استفاده از منابع طبیعی هزینه های عملیاتی را کاهش دهیم.
• جرائم و هزینه های پاکسازی را کاهش دهیم.
• شهرت تجاری خود را افزایش دهیم.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 15189 – مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی
ایزو 15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگا ه های کلینیکی و سیستم های تشخیص آزمایشگاهی به کار می رود. هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.
این استاندارد که بر اساس ISO/IEC 17025 و ISO 9001 می باشد. الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت که خاص آزمایشگاه های پزشکی است را ارائه می دهد. خدمات آزمایشگاه پزشکی در مراقبت از بیماران ضروری است و بنابراین باید به منظور برآوردن نیازهای تمام بیماران و کارکنان بالینی که مسئولیت مراقبت از بیماران را برعهده دارند، در دسترس باشند. این گونه خدمات شامل ترتیباتی برای پذیرش ، آماده سازی بیمار، شناسایی بیمار، جمع آوری نمونه ها، نقل و انتقال، ذخیره سازی ، پردازش، انجام آزمایش نمونه های بالینی و متعاقبا صحه گذاری ، تفسیر، گزارش و مشاوره بادر نظر گرفتن ایمنی و اصول اخلاقی در فعالیت های آزمایشگاه پزشکی می باشند. بنابراین آزمایشگاهیان تلاش کردند تا استانداردی تهیه کنند که همه نیازهای اساسی یک آزمایشگاه تشخیص طبی را دربرگیرد. این استاندارد تحت عنوان استاندارد 15189 نامگذاری و منتشر شد.
هدف استاندارد ایزو 15189 چیست؟
تطابق با استاندارد به آزمایشگاه کمک می کند تا کار خودرا به خوبی و با دقت و همچنین طبق استاندارد ها انجام دهند و محکی برای حفظ مهارت آزمایشگاه را فراهم می آورد.
تطابق با استاندارد موثرترین وسیله بازاریابی برای آزمایشگاهی تشخیص طبی است و می تواند پاسپورتی برای پیمان کاران باشد که نیاز به تائید آزمایشگاه طرف قرارداد خود دارند.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 20000:2005 – سیستم مدیریت خدمات آی تی

نمایش تعهد نسبت به اطمینان از کیفیت آی تی

گواهینامه ایزو 20000 (گواهینامه فناوری اطلاعات) سازمان ها را قادر می سازد تعهد خود نسبت به ساختار قابل اعتماد آی تی را با حمایت متخصصان نشان دهد. استاندارد ایزو 20000 (استاندارد کنترل کیفیت آی تی) بر مدیریت مسائل آی تی تمرکز دارد.
استاندارد سازی در مدیریت خدمات آی تی، ظرفیت سیستم، سطح مدیریت لازم هنگام تغییر سیستم، بودجه بندی، کنترل نرم افزاری و توزیع را در نظر دارد.
آی تی برای تجارت امروزه لازم است. نگرانی ها درباره عدم همخوانی خدمات آی تی با نیازهای تجارتها و مشتریان رو به افزایش است.
یک راه حل شناخته شده برای این مشکل استفاده از یک سیستم مدیریت خدمات آی تی (ITSMS) براساس ایزو 20000 است. دریافت گواهینامه سازمان ها را قادر می سازد به مشتریان خود نشان دهند که بهترین عملکردهای تجاری آی تی را در اختیار دارند.
ایزو 20000-1 تشریح کننده الزامات مورد نیاز یک سازمان به منظور ارائه خدمات مدیریت شده در یک سطح کیفی قابل قبول برای مشتری است.

حیطه کاری گواهینامه ایزو 20000:
•الزاماتیکسیستممدیریت
•برنامهریزیوپیادهسازیمدیریتخدمات
• برنامه ریزی و پیاده سازی خدمات جدید یا تغییر یافته
•پروسهارائهخدمات
•پروسههایارتباطی،راهحل،کنترلوانتشار

ایزو 20000-2 یک دستورالعمل است که بهترین راهکار را درمورد پروسه های مدیریت خدمات ارائه می دهد. این دستورالعمل ها مخصوص سازمانهایی است که برای ممیزی ایزو 20000-1 آماده می شوند یا برای ارتقا خدمات برنامه ریزی می کنند.
ایزو 20000 برای انواع سازمانها که مرتبط با خدمات آی تی هستند قابل استفاده است. این استاندارد به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات آی تی داخلی ، مانند دپارتمان های آی تی، و همچنین خدمات دهندگان خارجی آی تی، مثل سازمان های آی تی با منبع خارجی قابل استفاده است.
این استاندارد از همان ابتدا تاثیرات مثبتی در برخی بخش های پیشروی حوزه آی تی گذاشته، بخش هایی مانند قسمت های ارتباطاتی، و بخش های مالی و عمومی.

مزایا
•خدمت دهندگان نسبت به خدماتی که تجاری هستند بیشتر پاسخ گو می شوند تا خدماتی که با محور فناوری هستند.
•خدمت دهندگان خارجی می توانند از گواهینامه به عنوان یک عامل برتری استفاده کرده و در تجارت های جدید پیروز شوند، زیرا این موضوع بیشتر و بیشتر به الزامی قراردادی تبدیل می شود.
•میتوان خدمت دهندگان خارجی را موثرتر انتخاب و مدیریت کرد.
•فرصت بیشتر برای بهبودکارآیی،مطلوبیت و دوام خدمات آی تی فراهم میسازد که بر نوع خدمت و هزینه اثرگذار خواهد بود.
•ممیزیهای گواهینامه، ارزیابی پیوسته پروسه های مدیریت خدمات را ممکن میسازند، و باعث نگهداری و بهبود تاثیر آن می شود.
•پروسه گواهینامه تعداد ممیزیهای تامین کننده را کاهش میدهد، و بنابراین هزینه ها را کم میکند.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 22301 – مدیریت دوام تجارت

ایزو 22301 (BS 25999 سابق) در زمینه ی «مدیریت دوام تجارت» کاربرد دارد. الزامات پیاده سازی، اجرا و ارتقا سیستم، مدیریت دوام تجارت را مشخص می کنند، و تنها الزاماتی را معرفی می کنند که می توان بی طرفانه و مستقل آنها را ممیزی نمود. همچنین این مواد شامل یک سری راهکارهای ایده آل بر اساس مدیریت دوام تجارت هستند که تمام چرخه عملکردی مدیریت دوام تجارت را پوشش می دهند.
مدیریت دوام تجارت به شما کمک می کند ریسک تجاری را کاهش دهید و از وقفه در پروسه های ضروری مثل زنجیره تامین جلوگیری کنید. اعمال پرجزئیات در شرایط اضطراری و برنامه های خروج از بحران به شما اجازه می دهند عکس العملی مناسب داشته باشید، و فعالیت خود را به سرعت از سر بگیرید.

مزایا گواهینامه ایزو 22301:
•مدیریت دوام تجارت با استفاده از چهارچوب کاری پایدار و رایج، بر اساس راهکارهای بین المللی
•بهبود فعالانه شما در زمان شکست در رسیدن به اهداف کلیدی شما
•افزایش اعتماد به زنجیره تامین و تجارت
•کاهش اثرات مالی حوادث به القوه
•بهبود موثرتر و سریعتر شرایط
•مطابقت با قانون
•تضمین قابلیت اعتماد، یکپارچگی و در دسترس بودن اطلاعات تجاری

در خواست ثبت ایزو

ایزو 27001:2005 استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

قلب پروسه های تجاری سازمان که پشتیبانی می شود سیستم های اطلاعاتی هستند. هرنوع اختلال در کیفیت، کمیت، یا توزیع، آن تجارت را به خطر می اندازد.
اطلاعات برای عملکرد و یا حتی بقای یک سازمان امری حیاتی است. گواهینامه ایزو 27001 به ما کمک می کند اطلاعات با ارزش خود را محافظت و مدیریت کنیم.
ایزو 27001 تنها استاندارد بین المللی قابل ممیزی است که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را معیّن می کند. این استاندارد انتخاب کنترل امنیتی مناسب را تضمین می کند.
این استاندارد به سازمان کمک می کند اطلاعات خود را محافظت کند و اعتماد بخش های ذینفع و به ویژه مشتریان را جلب نماید. ایزو 27001 برای تهیه، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی، نگهداری، و ارتقا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رویکردی پروسه ای فراهم می سازد.

ایزو 27001 پوشش دهنده دوازده بخش است:
•سیاست امنیتی
•سازماندهی امنیت اطلاعات
•مدیریت دارایی
•امنیت منابع انسانی
•امنیت محیطی و فیزیکی
•ارتباطات و عملکردها
•مدیریت
•کنترل دسترسی
•به خدمت گیری،توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی
•مدیریت حوادث مربوط به امنیت اطلاعات
•مدیریت دوام تجارت
•مطابقت

ایزو 27001 برای هر نوع سازمانی در هر مکانی از دنیا قابل استفاده است. این استاندارد برای محافظت از اطلاعات حساس حیاتی است. مانند اطاعات حوزه های مالی، سلامت، عمومی و آی تی.
ایزو 27001 همچنین برای سازمانهایی که از طرف دیگر ارگانها به مدیریت اطلاعات آنها می پردازند مناسب است، سازمانهایی مانند شرکتهای آی تی با منابع خارجی: اینگونه ایزو به مشتریان اطمینان می دهد که اطلاعاتشان محافظت می گردد.

مزایا:
گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس ایزو 27001 مزایای زیر را برای سازمان دربر دارد:
•نمایش دهنده وجود تضمین مستقل برای کنترل های داخلی و مطابقت با الزامات دوام تجارت میباشد.
•بطور مستقل نشان میدهد که قوانین اجرایی نظارت میشوند.
•با تحقق الزامات قراردادی و اطمینان به مشتری که امنیت اطلاعاتش در سطح بالایی است یک فرصت رقابتی ایجاد میشود.
•بصورت مستقل مشخص میشود که ریسک های سازمانی شناسایی ،سنجش و مدیریت شده اند، و همزمان پروسه ها، راهکارها و مستندات امنیت اطلاعات رسمی میشوند.
•اثبات کننده تعهد مدیریت ارشد نسبت به امنیت اطلاعات است.
•پروسه سنجش مداوم به نظارت پیوسته و بهبود روند کمک میکند.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 29001:2007 مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز

ایزو 29001 الزامات مربوط به طراحی، توسعه، تولید، برقراری و محصولات خدماتی سیستم مدیریت کیفیت را در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مشخص می کند. ایزو 29001 بطور ویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد.
ایزو 29001 برپایه ایزو 9001 و الزامات اجرایی تهیه شده که بر پیشگیری از خطا و کاهش زائدات در خدمات تامین کننده تاکید دارد.
این الزامات بطور جداگانه تهیه شده اند و شفاف و قابل ممیزی شدن هستند. همچنین کیفیت کالاها و خدمات تامین کننده را بصورت جهانی هماهنگ سازی و اطمینان از آن را افزایش می دهد. این موضوع زمانی اهمیت دارد که وجود نقص و عیب در کالاها یا خدمات باعث خسارات شدیدی به شرکت ها و صنایع وابسته می گردد.
این استاندارد برای تمام سازمانهایی که در چرخه صنعت نفت و گاز فعالیت دارند قابل استفاده است.

مزایا گواهینامه ایزو 29001:
گواهینامه ایزو 29001 استانداردسازی و پیشرفت را در داخل بخش تضمین می کند.

یک مجوز برای معامله در صنعت نفت و گاز
•برای بسیاری از سازمانهای فعال در این زمینه کسب گواهینامه ضروری است تا امنیت قراردادهای با ارزش حفظ و فرصتی برای رقابت بدست آید.

افزایش شهرت برند
•کسب این گواهینامه وجود تعهد نسبت به راهکار ایده آل در صنعت را تائید میکند و شما را قادر می سازد بالاتر از سایرین قرار گیرید.

انعطاف پذیری
•این استاندارد طوری طراحی شده تا با دیگر استانداردهای سیستم های مدیریتی هماهنگ باشد و ادغام آن را با سیستم های شما آسانتر سازد.

صرفه جویی در هزینه
•با استفاده از شرکت گواهی کننده شخص ثالث برای این استاندارد تعداد ممیزی های تامین کننده و هر هزینه مرتبط را کاهش می دهد.

مدیریت ریسک تجاری
•همانندایزو 9001،این گواهینامه اندازه گیری عملکرد را آسانتر و مدیریت ریسک تجاری را بهتر میکند.

تسهیل عملکردها و کاهش زائدات
•موضوع سنجش بر پروسه های عملکردی تمرکز دارد، که ارتقای کیفیت محصولات و خدمات را پیشنهاد می دهد و به کاهش زائدات، مرجوعات و شکایت مشتریان کمک می کند.

تشویق به ایجاد ارتباط
•مانندایزو 9001،این الزاماط مینا نمی دهدکه کارکنان از طریق ارتباط توسعه یافته بیشتر درگیر موضوع هستند. سنجش مستمر میتواند هرمشکل موجودی را نمایان سازد.
برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است :
آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگانپیمانکاران
نظم ونظافت محیط کار
توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدیدآوری محصول
ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
توجه به گستره زنجیره عرضه
بادر نظرگیری سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع ، به کارگیری مشخصه های فنی ISO/TS29001 می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 50001 –سیستممدیریتانرژی
هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است . این استاندارد بین المللی برای تمام انواع سازمان ها در اندازه های مختلف صرفنظر از شرایط جغرافیایی ، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد است . پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخشهای سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد. این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را تشریح می کند که بر مبنای آنها سازمان قادر به استقرار و پیاده سازی خط مشی انرژی ، استقرار اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی است که الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به بهره برداری انرژی بارز را زیر نظر می گیرد. سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد به تعهدات خط مشی خود دست یابد برای بهبود عملکرد انرژی اقدامات لازم را به کار گیرد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد بین المللی نشان دهد.

مزایا گواهینامه ایزو 50001:
•رویکردی دارای ساختار برای شناسایی، سنجش ومدیریت مصرف انرژی سازمان و راهی برای هزینه های انرژی.
•کاهش انتشارگازهای گلخانه ای در سازمان ها.
•ارتقا وجهه سازمان در برابر مشتریان، شرکا، و جامعه.
•انطباق با الزامات حقوقی و قانونی.
•افزایش آگاهی درباره سیاست مدیریت انرژی و استقرار موثرتفکر انرژی محوردرسازمان شما.

در خواست ثبت ایزو

مربوط به موسسات مالی و بانکداری

مدیریت خدمات مالی و امنیت اطلاعات

ایزو TR13569دستورالعمل هایی را در توسعه برنامه های امنیت اطلاعات برای موسسات در صنعت خدمات مالی فراهم می آورد. این ایزو شامل موسسات سیاسی، سازمانها و ساختارها، موسسات قانونی و نظارتی می شود.این ایزو به منظور اجرای کنترل های امنیتی و عناصر مورد نیاز در مدیریت ریسک امنیت اطلاعات در یک موسسه خدمات مالی مدرن بحث شده است. در این ایزو دستورالعمل هایی آورده شده است که برای شرایط وعملکردهای تجاری موسسات به کار می رود. قانون و رعایت مسائل قانونی، باید در طراحی و اجرای برنامه در نظر گرفته شود.

در خواست ثبت ایزو

ایزو TS 16949
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی
چه کسی سود می برد؟
عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم ، کارخانه های خودروسازی که هدفشان حفظ و یا به دست آوردن جایگاه در وضعیت رقابتی بازار با استفاده از تولید قطعات با کیفیت بالاتر است.
شرکت های دارنده گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت سری ISO 9001 که مایل به رشد و توسعه استراتژی سیستم کیفیتی خود می باشند.
چه چیزی به دست می آید؟
بهبود استراتژی شرکت
رضایت کارکنان
رضایت مشتریو تولیدکنندگان
فرآیند بهبود مستمر
توجه به پیشگیری از بروز خطا
استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند
ارزش افزوده بیشتر در فعالیت ها
اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند

در خواست ثبت ایزو

مربوط به تمامی سازمانهای چرخه نفت و گاز

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های در یابی برای صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید.
باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی سازمان ISO/TS29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در این سازمان نموده است.
برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است :
آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگان(پیمانکاران)
نظم ونظافت محیط کار
توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدیدآوری محصول
ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
توجه به گستره زنجیره عرضه
بادر نظرگیری سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع ، به کارگیری مشخصه های فنی ISO/TS29001 می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.

در خواست ثبت ایزو

ایزو 9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت
نمایش تعهد شما نسبت به کیفیت و رضایت مشتری

با ایزو 9001 مشتریان بیشتر نسبت به موضوع کیفیت آگاهی پیدا می کنند. آنها انتظار دارند که تامین کنندگان در تطابق کامل با بالاترین استانداردهای کیفی خدمات و محصولات باشند. آنها می خواهند این موضوع را از قبل بدانند، و مطمئن شوند که سازمان همواره درصدد برآوردن نیازهای آنهاهستند. این چالش بزرگی است و همچنان فرصتی برای شرکتها تا از آن بهره ببرند.
هر سازمانی تمایل به ارتقا عملکرد خود دارد، چه این ارتقا افزایش سهم در بازار باشد، چه کاهش هزینه ها، مدیریت موثرتر ریسک و یا افزایش رضایت مشتری.
ایزو 9001 به همه ی سازمان ها کمک می کند تا در امر ارتقای رضایت مشتری، ایجاد انگیزه در کارکنان و پیشرفت مستمر موفق باشند.
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 سازمان ها را قادر می سازد تعهد خود را نسبت به کیفیت و رضایت مندی مشتری نشان دهند، و در عین حال بطور پیوسته به ارتقا سیستم های کیفیتی بپردازند.

مزایای گواهینامه ایزو 9001:
مزیت رقابتی
• ایزو 9001 توسط مدیر ارشد هدایت می شود، این اطمینان می دهد که مدیر ارشد نسبت به سیستم های مدیریت خود رویکردی استراتژیک دارند.
بهبود عملکرد تجاری و مدیریت ریسک تجاری
• ایزو 9001 عملکرد سازمان را بالاتر و فراتر از رقبایی که از سیستم های مدیریت استفاده نمی کنند میبرد. کسب گواهینامه همچنین اندازه گیری عملکرد و مدیریت ریسک تجاری را آسان تر می سازد.
جذب سرمایه، ارتقا شهرت برند و رفع موانع مبادلات
• کسب گواهینامه ایزو 9001 برای سازمان شهرت به همراه دارد و می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد. یک پیغام روشن برای بخش های ذینفع است که بیان میکند سازمان نسبت به استاندارد های برتر و پیشرفت مستمر متعهد است.
صرفه جویی پولی
• شواهد نشان دهنده مزایای مشخص مالی برای شرکتهایی است که دارای گواهی ایزو 9001 می باشند ومنجر به کارآیی عملکرد، افزایش فروش، بازگشت سرمایه بهتر و سوددهی بیشتر میشود.
تسهیل عملکردها و کاهش زائدات
• سنجش سیستم مدیریت کیفیت برعملکرد تمرکز دارد. این امر سازمانها را تشویق میکند کیفیت محصولات وخدمات ارائه شده را افزایش دهند و به کاهش زائدات و میزان شکایات مشتری کمک میکند.
تشویق به ارتباط داخلی و تقویت روحیه
• ایزو 9001 اطمینانمیدهد که کارمندان بیشتر درگیر هستند و مشارکت می کنند. بازدید پیوسته هر نوع اختلال در مهارت و مشکلات موجود در کار تیمی را مشخص می کند.
افزایش رضایت مشتری
ساختار (برنامه ریزی، انجام، چک، عمل) ایزو 9001 اطمینان می دهد که نیاز های مشتری مدنظر قرار دارند و پاسخ داده می شود.

در خواست ثبت ایزو

ایزو/آی ای سی 15408 –استانداردامنیتفناوریاطلاعات

با رشد نفوذهای امنیتی و حرکت سریع تکنولوژی در شاهراه اطلاعات، محافظت از اطلاعات حیاتی و محرمانه ، هیچ گاه تا این حد سرنوشت ساز نبوده است. نیاز به وجود امنیت کافی در استفاده از محصولات و خدمات از سال 1985 در آمریکا پدید آمد. پس از آن کشورهای مختلفی ابتکارات خود را برای تهیه یک معیار ارزیابی معیّن، عرضه کردند.
ایزو/آی ای سی 15408 معیار ارزیابی برای امنیت فناوری اطلاعات ، راهکارهایی برای تهیه معیارهایی ارائه می کند که بطور گسترده در جامعه جهانی قابل استفاده است.

معیارهای رایج در گواهینامه ایزو 15408:

بخش 1–معرفیومدلکلی.
بخش 1 توضیح دهنده مفاهیم کلی و قواعد ارزیابی امنیت آی تی است و برای این کار یک مدل کلی ارزیابی ارائه می کند. این بخش همچنین برای معرفی اهداف امنیتی آی تی، برای تعیین و انتخاب الزامات امنیت آی تی و برای نوشتن خصوصیات مهم محصولات و سیستم ها ابزاری فراهم می کند. به علاوه، این بخش مزیت هر قسمت معیار رایج را برحسب مخاطب آن معرفی می کند.

بخش 2–الزاماتکاربردیامنیت.
این بخش یک سری اجزای کاربردی امنیت را به عنوان راهی استاندارد برای معرفی الزامات امنیتی محصولات و سیستم های آی تی فراهم می سازد. این کاتالوگ به سه قسمت کلاس ها، خانواده ها و اجزا سازماندهی می شود.

بخش 3–الزاماتتضمین امنیت.
این بخش دارای اجزای تضمینی است که به عنوان راهی استاندارد برای معرفی الزامات تضمینی محصولات و سیستم های آی تی استفاده می شود. کاتالوگ بخش 3 نیز دارای همان ساختار سه قسمتی کلاس –خانواده–اجزا است. این بخش معرفی کننده هفت سطح ارزیابی تضمینی است که شامل اجزای تضمینی از پیش تعریف شده هستند. این ها مقیاسی هستند برای رده بندی میزان امنیت در محصولات و سیستم های آی تی. استفاده معیار مشترک توسط مصرف کننده مربوط به خصوصیات تضمینی و کاربردی الزمات محصولات و خدمات خریداری شده است. بخش دوم معیار مشترک برای تعیین الزامات کاربردی امنیت استفاده می شود، و بخش سوم برای مشخص کردن الزامات تضمینی امنیت.
استفاده از معیار مشترک توسط تولید کننده –ازمعیارمشترک باید برای تحقق الزامات استفاده نمود. این معیار مشخص کننده الزامات کاربردی و تضمینی امنیت است، همچنین می توان این الزامات را توسط مصرف کننده مشخص کرد. محصولات باید با الزامات کاربردی، که در بخش دوم معیار مشترک استفاده مشخص شده اند، مطابقت داشته باشند. بخش 3 معیار مشترک شامل فعالیتهایی است برای ارزیابی تضمینی الزامات.
استفاده از معیار مشترک توسط ارزیابان –معیارمشترک یک دارای مقیاس ارزیابی است که برای سنجش مطابقت یک هدف با الزامات کاربردی و تضمینی امنیت آن استفاده می شود.

در خواست ثبت ایزو

مربوط به تیم طراحی (معمارها و مهندسان)
طراحی محیطی ساختمان – محیط داخلی – پروسه طراحی در محیط بصری
ایزو 16817:2012 یک پروسه طراحی ترکیبی برای محیط های بصری داخلی با کیفیت است که جنبه های مهندسی و معماری نور طبیعی و مصنوعی را در بر می گیرد، تا رضایت، سلامت و بازدهی مشتری را به همراه مصرف انرژی و پایداری ساختمان ها تضمین شود.
استاندارد ایزو 16817 توسط کمیته فنی ایزو/تی سی 205 – طراحی محیطی ساختمان تهیه گردیده.
ایزو/تی سی 205 قواعد کلی در طراحی محیط داخلی ساختمان را فراهم می کند. این قواعد در ایزو 16813 تشریح شده اند و به عاملان دخیل در روند طراحی داخلی اطمینان می دهد که محصولات و خدمات آنها مطابق با نیاز مصرف کننده است.
این استاندارد بین المللی برای اعضای تیم طراحی در محیط بصری داخلی یک پروسه طراحی تهیه می کند تا آسایش بصری لازم، تاثیرات روانی نور، عملکرد مصرف انرژی و پایداری ساختمان ها تضمین شود. آسایش بصری چیزی بیش از فراهم سازی محیطی با نور مناسب است. برای مثال، یک پنجره دارای دو کاربرد است: تسهیل ورود نور طبیعی و ارائه یک منظره.
یک طراحی داخلی با کیفیت باید نیازهای انسان را درنظر داشته باشد، این نیازها اجرای امور کاری، آسایش بصری، بهداشت، سلامت و ایمنی هستند که در تطابق با ایزو ایزو/تی سی 159 (ارگونومی) می باشند. با توجه به مهندسی نورپردازی انجام شده در پروسه، اجرای کار به مشاوره نزدیک و دقیق با CIE (کمیسیون بین المللی نورپردازی) احتیاج است. استانداردهای موجود در CIE و CEN مورد استفاده قرار می گیرد و هر کار جدیدی با همکاری نزدیک با این دو کمیسیون اجرا می شود.

اهداف گواهینامه ایزو 16817:
– راه کاری است برای درنظر گرفتن پارامترها و معیار های مختلف اثر گزار بر کیفیت محیط بصری داخلی.
– برای تیم طراحی (معمارها و مهندسان) آماده شده، و مشتریان، پیمانکاران، مقامات دولتی و متخصصان را نیز در بر می گیرد.
– به هدف سنجش این گروه ها در به کارگیری یک روند طراحی موثر که پاسخ گوی نیاز مصرف کننده باشد تهیه شده.
– مقوله پایداری و ثبات در کار را در نظر می گیرد.
– برپایه ایده های اصولی زیر بنا شده:
• این استاندارد سازی در پروسه طراحی دارای رویکردی سیستماتیک [نظام مند] است، مجموعه ای از وظایف و امور که دارای ساختاری مشترک اند.
• طراحان را تشویق می کند رویکردی پیشرو و تعاملی اتخاذ کنند، تا بتوانند طبق اهداف مشتری تصمیم گیری کرده و به راه حل های سازشی برسند.
• عملکردها از طریق برنامه های منظم و یا قوانین کاربردی اجرایی می شوند

در خواست ثبت ایزو

ایزو/ تی اس 16949:2009 – سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی

گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو/ تی اس 16949 برای صنعت خودروسازی ، سازمان ها را قادر می سازد تعهد خود را نسبت به کیفیت محصولات و مطابقت با الزامات مشتری نشان دهند. به علاوه استاندارد ، اجازه پیشرفت مستمر سیستم های مدیریت کیفیت و پروسه های مرتبط را می دهد. این استاندارد الزامات طراحی/ تهیه، تولید، نصب و خدمت دهی محصولات خودروسازی را مشخص می کند.
صنعت جهانی خودروسازی خواهان کیفیت جهانی در محصولات است. برای رسیدن به این هدف تولید کنندگان خودرو اصرار دارند تامین کنندگان از خصوصیات فنی سختگیرانه ای در استاندارد مدیریت کیفیت استفاده کنند که با عنوان ایزو/ تی اس 16949 شناخته می شود.
شهرت بین المللی استاندارد ایزو/تی اس 16949 اعتبار سازمان را در زمان مناقصات جهانی یا توسعه محلی تجارت افزایش می دهد. کسب گواهینامه همچنین به کاهش پراکندگی در تولیدات کمک می کند و کارآیی تولید را ارتقا می دهد. به علاوه ایزو/تی اس 16949 به تهیه یک رویکرد سیستم مدیریت مشترک در تمام زنجیره تامین (تامین کنندگان/ پیمانکاران) کمک می کند و دسترسی به راهکارهای ایده آل را میسر می سازد.
ایزو/ تی اس 16949 برای انواع شرکت های خودروسازی قابل استفاده است، از تولیدکنندگان کوچک گرفته تا سازمان های چند ملیتی در هرکجای جهان. اگرچه این استاندارد تنها در جایی کاربرد دارد که محصولات یا خدمات تولید می شوند.

مزایا گواهینامه ایزو 16949
مجوزی برای معامله
•برای بیشتر خودرو سازان، کسب یک گواهینامه که بطور بین المللی شناخته شده باشد ضروری است، و به انها کمک می کند به تجارت جهانی بپردازند.
کاهش زائدات و پیشگیری از خطا
•خصوصیات بر اساس ایزو 9001 هستند و دارای رویکردی پروسه ای می باشند. درک ارتباط متقابل پروسه ها باهم با استفاده از استاندارد باعث بهبود کیفیت پروسه و محصول شده و در نتیجه از ایجاد پراکندگی در زنجیره تامین جلوگیری می کند.
انعطاف پذیری و اقتباس آسان
•این ایزو بر پایه ایزو 9001 قراردارد،که استفاده از رویکرد پروسه ای و ادغام آن با دیگر سیستم های مدیریتی مانند ایزو 14001 (محیط زیست) و OHSAS 18001 (ایمنی و بهداشت کاری) را آسان می کند. این ایزو همچنین بسیاری از ابزارهای ارتقای تجاری موجود را تکمیل می کند.
شهرت برند
•این گواهینامه فراهم کننده اطمینان و سازگاری افزوده ای برای تمام بخش های ذینفع در سراسر جهان است، همچنین فرصتهای تجاری بزرگتری را ممکن میسازد و سرمایه های بیشتری جذب میکند.
صرفه جویی مالی با اجتناب از دوباره کاری
•ایزو/تیاس 16949 تامین کنندگان را از کسب گواهینامه های متفرقه بی نیاز میسازد، و بنابراین آماده سازی ومستند سازی مجدد به همراه ممیزی چندباره را، از بین میبرد.

در خواست ثبت ایزو

استاندارد بین المللی ایزو 17020 IEC تعیین کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های مختلف بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت عملکرد شرکت های بازرسی را مشخص می کند و پایداری و بی طرف بودن فعالیت های نظارتی و بازرسی آنها را تضمین می نماید.
این استاندارد آن طور که در ایزو 17020:2012 تشریح گردیده برای شرکت های بازرسی قابل استفاده بوده و در هر مرحله از بازرسی قابل کاربری است.
روند اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو 17020 :
– نظارت بر امور بازرسی
– کنترل مستندات ایزو 17020
– شناسایی و کنترل موارد عدم مطابقت با الزامات ایزو 17020
– اعمال اصلاحی بر اساس الزامات ایزو 17020
– اعمال پیشگیرانه براساس الزامات ایزو 17020
– ممیزی داخلی ایزو 17020
– بررسی مدیریت براساس الزمات ایزو 17020
– آموزش الزامات ایزو 17020
– نگهداری و پیاده سازی پیشگیرانه
– کالیبراسیون بر اساس الزامات ایزو 17020
– بررسی تامین کننده بر اساس الزامات ایزو 17020
– خریداری براساس الزامات ایزو 17020
– شناسایی و بررسی محصولات خریداری شده بر اساس الزامات ایزو 17020
– بررسی قرارداد براساس الزامات ایزو 17020
– آماده سازی و تشخیص نمونه براساس الزامات ایزو 17020
– ذخیره سازی براساس الزامات ایزو 17020
– کنترل مدارک کیفیتی و فنی بر اساس الزامات ایزو 17020
– گزارش نتایج براساس الزامات ایزو 17020
– قرارداد فرعی براساس الزامات ایزو 17020
– بازخورد و شکایات مشتریان براساس الزامات ایزو 17020

در خواست ثبت ایزو

ايزو/آي اي سي 17025
استاندارد ایزو 17025- الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون- ISO/IEC 17025
این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین میشود. ایناستاندارددربرگیرندهانواعآزمونوکالیبراسیونیاست که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های استاندارد شده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.
این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد و مثلا شامل آزمایشگاه های شخص اول ، شخص دوم و شخص ثالث و نیز آزمایشگاه هایی است که آزمون و یا کالیبراسیون در آنها بخشی از بازرسی و گواهی کردن محصول را تشکیل می دهد.
این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان با گستره حوزه فعالیت های آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد. هر گاه آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت مذکور در این استاندارد ، از قبیل نمونه برداری و طراحی و ابداع روش های جدید را انجام نمی دهند، الزامات مذکور در بندهای مربوط به این فعالیت ها اعمال نمی شود.

الزامات 17025 در 14 بخش اصلي زير قرار مي گيرند:
1. الزامات اجرايي
2. الزامات استقلال، بي طرفي، ادغام
3. قابليت اعتماد
4. سازمان و مديريت
5. سيستم کيفيت
6. پرسنل
7. تاسيسات و تجهيزات
8. روش و راهکارهاي نظارتي
9. مديريت نمونه ها و آيتم هاي بازرسي
10. کنترل مدارک
11. گزارشات بازرسي و گواهينامه هاي بازرسي
12. بستن قرارداد فرعي
13. شکايات و درخواست ها
14. همکاري با ساير شرکت هاي بازرسي

مزاياي ايزو 17025:2005
•نشان دهنده يک سيستم مديريت کيفيت معتبر و کار آمد که نتايج آزمايشگاهي قابل اطميناني توليد ميکند.
•مزيت رقابتي در بازار
•پذيرش بين المللي گزارشات آزمايشگاهي
الزامات کلي براي مطابقت آزمايشگاه ها
•شرکتهاي اعتبار بخشي که صلاحيت آزمايشگاه ها را تشخيص مي دهند بايد از اين استاندارد بين المللي به عنوان اساس کار اعتبار بخشي خود استفاده کنند.
•افزايش استفاده از سيستم هاي مديريت بطور کلي آزمايشگاهها (که بخشي از سازمانهاي بزرگ را تشکيل داده اند و يا خدمات مختلف ارائه ميکنند) را وادار به اجراي يک سيستم مديريت کيفيت مطابق با ايزو 9001 نموده است که با خدمات آزمايشي و کاليبراسيون مرتبط است.
•آزمايشگاههايي که با اين استاندارد بين المللي منطبق باشند با ايزو 9001 نيز مطابقت خواهند داشت.
•مطابقت با ايزو 9001 به تنهايي نشان دهنده صلاحيت آزمايشگاه در تهيه نتايج و داده هاي فني معتبر نيست. همچنين صلاحيت آزمايشگاه در رابطه با ايزو 17025 دليل مطابق سيستم مديريت کيفيت آن با الزامات ايزو 9001 نمي شود.
•اگرآزمايشگاه ها استاندارد 17025 را اجرا کنند پذيرش نتايج آزمايش درکشورهاي ديگر راحتت رصورت مي پذيرد. استفاده ازاين استاندارد بين المللي همکاري بين آزمايشگاه و ساير شرکت ها را نيز آسان مي سازد، و به تبادل اطلاعات و تجارب، و هماهنگ سازي استانداردها و راهکار ها کمک مي رساند.
•اين استاندارد بين المللي الزامات کلي براي صلاحيت در اجراي آزمايش، کاليبراسيون و نمونه گيري را ارائه مي کند. اين ايزو به آزمايشات انجام شده با استفاده از روش هاي استاندارد، روش هاي غير استاندارد و روش هاي آزمايشگاهي مي پردازد.
•اين استاندارد بين المللي براي انواع آزمايشگاه ها فارق از تعداد پرسنل و وسعت آزمايشات آنها قابل کاربرد است. ممکن است مشتريان آزمايشگاه، مقامات قانون گذار و شرکت هاي اعتبار بخشي نيز براي درک بهتر صلاحيت آزمايشگاه ها از اين استاندارد استفاده کنند. اين استاندارد مورد استفاده آزمايشگاه هايي است که درصدد توسعه سيستم مديريت عملکرد کيفي، نظارتي و فني خود هستند. ايزو 17025 به منظور کسب گواهينامه استفاده نمي شود.
•واژه سيستم مديريت در اين استاندارد به معني سيستم هاي نظارتي فني وکيفي است که عملکرد آزمايشگاه را اداره مي کنند. مطابقت با الزامات قانوني و ايمني عملکرد آزمايشگاه ها در اين استاندارد پرداخته نشده.

در خواست ثبت ایزو

مربوط به سازمانهای حوزه سلامت، خودروسازی، مالی، رسانه، و تحقیق اجتماعی

20252:2006 تحقیق بازاری

اگر سازمان ها به اجرای تحقیقات بازاری بپردازند، نمایش بهترین عملکرد، محرک قدرتمندی است برای مشتریان و رقبای بالقوه.
ایزو 20252 استاندارد بین المللی جدیدی است که جانشین استانداردهای ملی موجود شده و سطح مشترکی از کیفیت برای تحقیقات بازاری بطور جهانی تعیین می کند.
این استاندارد شرایط و ضوابط را به همراه الزامات خدمات برای سازمان ها و متخصصانی که تحقیق بازاری انجام می دهند مشخص می کند، به ویژه زمانی که در یک مقیاس بین المللی عمل می کنند.
تفاوت های رفتاری، اجتماعی و فرهنگی بین کشورها تحقیق بین المللی را بسیار دشوار می کند. پیاده سازی و کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس ایزو 20252 سازمان ها را قادر می سازد این تفاوت ها را متعادل کرده و مطالعات تحقیقاتی برون مرزی و چند ملیتی انجام دهند با اطمینان به اینکه راهکارهای عملی منطبق با استاندارد هستند.
این استاندارد مناسب سازمانهایی است که تحقیقات ملی و بین المللی انجام می دهند. بخشهای تجاری رایجی که پیاده کننده و کسب کننده گواهی این استاندارد هستند شامل حوزه سلامت، خودروسازی، مالی، رسانه، و تحقیق اجتماعی می شود.

مزایای گواهینامه ایزو 20252:
یک سیستم مدیریت براساس ایزو 20252 برای سازمانهای اجرا کننده تحقیقات بازاری و نظرسنجی تعدادی مزایا دربر دارد.

به حداکثر رساندن بازده
• با ایجاد دسترسی به بازار جهانی
غلبه بر موانع داد و ستد
• با نمایش الزامات تحقق یافته
تشویق به رشد بین المللی
• تسهیل توسعه و رشد تجارت بین ملل و بازارهای منطقه ای گوناگون
ایجاد شهرت و اعتبار برای برند
• گواهینامه مستقل اطمینان می دهد که هر عمل تحت قرارداد با کیفیت مطلوب انجام می شود و شما سازمانی هستید که برای دریافت نتایج دقیق می توان به شما تکیه کرد.
مدیریت ریسک ارتقا یافته
• اطمینان داده می شود که تحقیق مطابق با قوانین مربوطه انجام شده.
بهبود کارآیی
• با تسهیل پروسه های تجاری و ازبین بردن زائدات

در خواست ثبت ایزو

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی غذا و HACCP

ایزو 22000 یک استاندارد بین المللی است که الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی غذا را برای تمام سازمانهای موجود در زنجیره غذایی (از تولید تا مصرف) مشخص می کند.
تقاضای افزاینده مصرف کننده برای غذای ایمن بسیاری از شرکت هار وادار کرده سیستم های مدیریت کیفیت غذا و سیستم های مدیریت ایمنی غذا را اجرا کنند. گواهینامه ایزو 22000 استانداردی جهانی و یکسان برای ایمنی غذا تهیه می کند. با ترکیب چند قاعده، متد و روش اجرایی، ایزو 22000 آسانتر درک، بکاربرده و شناخته خواهد شد. این استاندارد نسبت به استاندارد های ملی قدیمی برای ورود به بازار ابزاری موثر و کارآمدتر هستند.
این استاندارد بدون در خطر انداختن سایر سیستم های کیفیتی یا ایمنی انجام پروسه ها را تسریع و تسهیل می سازد و برای تمام سازمانهای حاضر در زنجیره تامین (از مزرعه تا خدمات غذایی، تا فرآوری، حمل و نقل و ذخیره تا بسته بندی و جزئی فروشی) قابل اجراست.
ایزو 22000 یک استاندارد بین المللی حقیقی است و برای تمام تجارت های زنجیره غذایی قابل استفاده است، شامل سازمان های مرتبط به هم مانند مراحل فرآوری حبوبات، انبار غذا، تجهیزات فرآوری غذا، مواد بسته بندی، افزودنی های خوراکی و محتویات غذایی.

مزایای گواهینامه ایزو 22000:
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت غذا براساس الزامات ایزو 22000 مزایای زیر را بدنبال دارد:
•برای تمام سازمانهای موجود در زنجیره غذایی در سراسر جهان قابل کاربری است.
•یک استاندارد بین المللی و حقیقی است.
•هماهنگ کننده استاندارد های ملی است.
•پوشش دهنده اکثر الزامات استانداردهای ایمنی غذایی است.
•باقواعدHACCP همخوانی دارد.
•مفاهیمHACCP را بصورت بین المللی منتقل می کند.
•یک استاندارد قابل ممیزی است با الزامات مشخص که برای دریافت گواهینامه از شخص ثالث چهارچوب کاری مشخص می کند.
•مناسب قانونگذاران است.
•ساختارآن هماهنگ با سیستمهای مدیریت ایزو 9001 و ایزو 14001 است.
•قادراست خطرات را به شرکای فعال در زنجیره تامین منتقل کند.
مزیای ویژه:
•بیشتر رویکردی سیستمی دارد تا رویکردی محصول محور.
•بهبود منابع – بصورت داخلی و امتداد زنجیره غذایی.
•تمام مقیاسهای کنترلی مشروط به تحلیل خطر هستند.
•برنامه ریزی بهتر– عملیات پیش از پروسه کمتر می شود.
•بهبود مستندسازی.
•مدیریت نظام مند برنامه ها یپیش نیاز
•افزایش میزان تلاش
•مراوده فعال درباره مسائل ایمین غذا با تامین کنندگان، مشتریان، قانونگذاران و دیگر بخشهای ذینفع.
•یک رویکرد فعال و نظام مند برای شناسایی مخاطرات موجود در ایمنی غذا و تهیه و پیاده سازی مقیاس های کنترلی

استاندارد مذکور سازمان را در راستای نیل به اهداف زیر یاری می نماید:
• امکان پذیری و تجزیه و تحلیل خطر
• ایجاد برنامه های پیش نیازی عملیاتی
• ایجاد طرح HACCP
• به روز در آوری اطلاعات و مستندات اولیه مشخص کننده PRP، و طرح HACCP
• طرح ریزی تصدیق
• ردیابی و کنترل عدم انطباق
چه کسانی سودمی برند؟
• تولید کنندگان از جمله تولید کنندگان خوراک دام وطیور
• کارخانجات مواد غذایی
• کلیه فعالیت های حمل ونقل و توزیع
• عمده فروشان و خرده فروشان مواد غذایی
• تولید کنندگان دستگاه ها، تجهیزات و افزودنی ها
• تولید کنندگان مواد شیمیایی، شستشووضدعفونی و…

در خواست ثبت ایزو

مربوط به موسسات مالی و بانکداری

مدیریت خدمات مالی و امنیت اطلاعات
ایزو 22307 ابزاری برای مدیریت خدمات مالی و بانکداری است که برای کاهش و شناسایی خطرات مربوط به پردازش اطلاعات توسط شخص و سیستم های شبکه ای اطلاعات به کار می رود.

در خواست ثبت ایزو

مربوط به تمامی سازمانها و ارگانها(عمومی)
سازمان ها با هرنوع و اندازه ای با دامنه ایی از ریسک هایی که ممکن است بر دستیابی آنها به اهدافشان تاثیر بگذارد. این اهداف ممکن است به دامنه ایی از فعالیت های سازمان از فعالیت های استراتژیک اولیه تا فعالیت های عملیاتی آن ، فرآیندها و پروژه ها مربوط باشد و بر حسب اثرات اجتماعی ، محیطی، تکنولوژی ، برآمدهای ایمنی و حفاظتی ، تجاری ، مالی و معیارهای اقتصادی در کنار اثرات گروهی ، فرهنگی ، سیاسی و اعتباری منعکس شود.
تمام فعالیت های یک سازمان که با ریسک همراه است باید مدیریت شود. فرآیند مدیریت ریسک به تصمیم گیری هایی کمک می نماید که همراه با در نظر گرفتن عدم قطعیت و امکان وقوع حوادث و رویدادهای (عمدی و غیر عمدی)آتی و اثرات آنها بر اهداف مورد توافق است.مدیریت ریسک دربردارنده ی روش های سیستماتیک و منطقی برای :
برقراری ارتباط و مشاوره در سرتاسر فرآیند
تدوین زمینه برای شناسایی، تحلیل ، ارزیابی و مواجهه با ریسک مربوط به هر فعالیت ، فرآیند ، عملکرد یا محصول
پایش و مرور ریسک ها
گزارش دادن و ثبت کردن نتایج به صورت مناسب می باشد
مدیریت ریسک در واقع شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی خطرات است ، که به دنبال آن کمترین میزان خسارت و بیشترین زمان برای جلوگیری از وقوع خسارت را به همراه خواهد داشت . استاندارد ISO 31000 نیز بر این موضوع تاکید دارد که شرکتی که این استاندارد انعکاس نمونه های مناسب و متداول در انتخاب و استفاده از تکنیک های ارزیابی ریسک است و به مفاهیم جدید یا استنتاج شده ای که به سطح قابل قبولی از اجماع حرفه ای نمی رسد اشاره نمی کند.
استاندارد 31000 میتواند در طول حیات یک سازمان و در مورد دسته وسیعی از فعالیتها از جمله فعالیتهای استراتژیک و تصمیم گیری ،عملیاتی ، فرایندی ، عملکردی، پروژه ای، تولیدی ، خدماتی، و مالی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این استاندارد می تواند در مورد هر نوع ریسکی با انواع پیامدهای اعم از مثبت و یا منفی مورد استفاده واقع شود.اگرچه استاندارد 31000 نوعی خط مشی کلی و عمومی در مدیریت ریسک ارائه می کند ولی هدف آن یکسان سازی مدیریت ریسک در همه سازمانها نیست . طراحی و پیاده سازی برنامه های مدیریت ریسک و چارچوب های آن باید بر اساس نیازها و شرایط ویژه هر سازمان و یا اجتماع از نظر عملکردی، مالی ، عملیاتی ،پروژه ای ، ساختاری ، محتوایی و اهداف و مقاصد مورد نظر باشد.هدف این استاندارد هماهنگ کردن فرایندهای مدیریت ریسک در استانداردهای جهانی موجود وآتی می باشد.این استاندارد در واقع برای کمک به سازمانها و شرکتها و دولتها به منظور تهیه برنامه های مدیریت ریسک متناسب با شرایط خودشان طراحی شده است. سازمان جهانی استاندارد توصیه کرده است که سازمان ها و جوامع باید تلاش نمایند تا این دستور العملها را به صورت بخشی از سیستم مدیریتی خود مورد استفاده قرار دهند ودر تهیه سیستم مدیریت ریسک خود همت گمارند . این استانداردبه سازمانها کمک میکند تا بتوانند در شرایط ریسکی برنامه ریزی بهتری داشته و در صورت بروز حوادث به صورت بهتری نسبت به آنها واکنش نشان داده شده و در زمان کوتاه تری بهبود یابند.

در خواست ثبت ایزو

سیستم مدیریت HSE
سیستم مدیریت HSE روند موفقیت هر تجارت را پی ریزی می کند. در این استاندارد برای محافظت پرسنل از انواع خطرات و همچنین موفقیت و توسعه پایدار هر تجارتی الزامات متعددی وجود دارند که باید تحقق یابند. اکثر شرکت ها در سراسر دنیا به تاثیرات طولانی و عمیقی که HSE بر تجارت آنها می گذارد واقف هستند، اما این موضوع هنوز در کشورهای درحال توسعه تا حدودی ناشناخته است. فعالیت های HSE در تمام امور صنعتی ازقبیل فعالیتهایی که توسط پیمانکاران درزمینه اجرایی، نگهداری و ساخت انجام می شود قابل استفاده است. عامل کلیدی در موفقیت سیستم مدیریت HSE پیاده سازی مجموعه ای از عملکردهای باثبات و سازمان یافت از این قبیل است: تضمین بهداشت و ایمنی محیط کار، مدیریت ریسک های فنی و اثرات زیست محیطی آنها و اتخاذ برنامه ای مستمر برای ارتقای عملکرد HSE. سیستم مدیریت HSE برای اجرای تمام عملکردهای زیر خط مشی ارائه می دهد: تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، اجرا، انتقال و توزیع، مدیریت محصول و کارهای انجام شده توسط گروه کارکنان و پیمانکاران در اتباط با استانداردهای بهداشت و ایمنی. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیریت HSE بخشی از سیستم مدیریت جامع سازمان ها است. عامل های فیزیکی مانند انتشار مواد آلاینده، سطوح صدا [آلودگی صوتی]، مصرف منابع و انرژی نشانه های کلیدی برای ارزیابی و سنجش استانداردهای زیست محیطی هستند. برای مقوله ایمنی دو نشانه وجود دارد؛ اول نشانه فعالیت برای ارزیابی میزان تمرکز سازمان بر ارتقا HSE و دوم نشانه خروجی [نتیجه] برای ارزیابی میزان واقعی پیشرفت در زمینه HSE. باید بر این نشانه ها نظارت داشت، هزینه این نظارت توسط مزایای بدست آمده از داده های جمع آوری شده توجیه می شود.

قواعد کلی
قواعد کلی سیستم مدیریت HSE با سیستم مدیریت کیفیت یعنی سری ایزو 9000 ارتباط نزدیکی دارد. استانداردهای ایزوی مرتبت با HSE این ها هستند: ایزو 9000:2005 مدیریت کیفیت، ایزو 14000 مدیریت زیست محیطی و BS 8800 و OHSAS 18000 ایمنی شغلی.
امروزه در عرصه رقابت تمرکز اصلی هر صنعت یا سازمان (در دنیا) رسیدن به تولید رقابتی است، این یعنی به حداکثر رساندن سود یا بازده خالص و در عین حال تحقق بخشیدن استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی، و استانداردهای زیست محیطی. در برخی شرایط مشاهده شده که با صرف توجهی مخصوص به برنامه های پیشگری از حادثه، سود دهی سازمان یا صنعت افزایش یافته چون مراقبت از منابع (نیروی انسانی، زمان، سرمایه) بطور غیر مستقیم با سود دهی سازمان مرتبط است. بین هزینه هایی که برای برقراری استانداردهای ایمنی صرف می شود و زیان های تصادفی احتمالی در طول دوره اجرایی یک تعادل مشخص وجود دارد.
تصادف یعنی هر اتفاق ناخواسته ای که باعث صدمه به افراد، خسارت به اموال، زیان در پروسه یا روند تولید، و آسیب به محیط زیست یا آسیب به وجهه سازمان شود. تمام این عوامل بطور غیرمستقیم اتلاف پول و وقت را به همراه دارد. تصادفات براساس شدت آنها می توانند در چهار دسته طبقه بندی شوند: حوادث مهلک (کشنده)، تصادفات با صدمات جدی، تصادفات با صدمات جزئی و تصادفات بدون صدمه (فقط خسارات مالی). برای اجتناب از حوادث مهیب سیستم مدیریت HSE خط مشی هایی فراهم ساخته که با قوانین محلی، منشور کیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان، خط مشی های ایمنی سازمان و الزامات مخصوص کنترل ریسک (یعنی ریسک بهداشتی، ریسک در محیط کار، ریسک های فنی و زیست محیطی) انطباق دارد. همچنین می توان برای تعیین مقدار تکرار حوادث در یک ناحیه، واحد یا محل کار در یک دوره از مدل های پیشبینی حوادث (APM) استفاده کرد. پس از آن توسط نتایج حاصله از نقاط پرخطر، با استفاده از APM می توان به ارتقای طراحی مهندسی پرداخت تا ریسک حوادث به حداقل برسد. طبق آمار ارائه شده در سالهای 2009 و 2010 در مسائل مربوط به خطرات سلامتی 1.3 میلیون نفر که در طول سال گذشته مشغول به کار بودند از بیماری رنج می بردند، که باور داشتند توسط شغل پیشین یا فعلی آنها به وجود آمده یا تشدید گردیده. 555000 نفر از ااین افراد کار خود را درطول این سال شروع کرده بودند. 0.8 میلیون نفر کارگر سابق (که آخرین بار حدود 12 ماه پیش مشغول به کار بودند) از بیماری رنج می بردند که توسط شغل پیشین آنها ایجاد یا تشدید شده بود. 2249 نفر در سال 2008 به دلیل بیماری مسوتولیوم (نوعی سرطان) مردند و هزاران نفر دیگر نیز به خاطر ابتلا به سرطان های شغلی و امراضی مانند بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) جان خود را از دست دادند. آمار مربوط به صدمات نشان می دهد که 152 کارگر در محل کار جان باخته اند، یعنی 0.5 تلفات در بین هر 100،000 کارگر. 121،430 مورد صدمات کارمندان توسط RIDDOR گزارش شد، یعنی 473 مورد در بین هر 100،000 کارمند. براساس نظر سنجی نیروی کار 233000 صدمات قابل گزارش اتفاق افتاد، یعنی 840 مورد بین هر 100،000 کارگر. در زمینه روزهای کاری از دست رفته آمار نشان دهنده 28.5 میلیون از دست رفته در کل است (1.2 روز برای هر کارگر) 23.4 میلیون روز به دلیل بیماری مرتبط با کار بود و 5.1 میلیون روز مربوط به حوادث در محیط کار می شد.

در خواست ثبت ایزو

مربوط به:
(فارم کشاورزی (زراعت و باغ

فارم شیلاتی (پرورش فرآورده های شیلاتی
(فارم پرورش دام
فارم پرورشی طیور (گوشتی و تخم گذار)

معنای ارگانیک چیست؟
ارگانیک مضمونی است که درباره اینکه غذاهای کشاورزی و محصولات فیبری تا قبل از رسیدن بدست مصرف کننده،چگونه پرورش یافته و اداره و نگهداری شده اند،بحث می کند . ارگانیک همچنین مجموعه ای از استانداردهایی برای کشاورزانی است که گیاهان و حیوانات را پرورش می دهند، برای عمل آورندگان و گردانندگان این مواد و محصولات که آنها را به غذا و یا لباس تبدیل می کنند.
کشاورزان و فرآوری کنندگان غذا که دعوی ارگانیک دارند،باید به استانداردهای ملی ارگانیک،و نگهداری دقیق اسناد بپیوندند و بوسیله دپارتمان کشاورزی ارگانیک،گواهینامه کسب کنند. گواهینامه ارگانیک،مصرف کنندگان را مطمئن می سازد که محصول بطور ارگانیک تولید و فرآوری شده است.مجازات های مستقیمی برای کلاهبرداری ، به معنای ارائه یک محصول غیر ارگانیک به جای ارگانیک، وجود دارد.

تعریف کمیته استانداردهای ملی ارگانیک وزارت کشاورزی امریکا از کشاورزی ارگانیک:
کشاورزی ارگانیک …
تنوع زیستی، سیکلهای بیولوژیکی و کنش بیولوژیکی خاک را توسعه، ترویج و بهبود می دهد.کشاورزی ارگانیک بر پایه استفاده حداقل از نهاده های خارج از مزرعه و متکی بر اقدامات مدیریتی است که تعادل اکولوژیکی را ترمیم،نگهداری و ارتقاء می دهد.

محصولات
محصولات ارگانیک باید در زمینی پرورش و مدیریت شده باشند که فرسایش،کاهش و کیفیت خاک ، بهبود یابد.دوره انتقال سه سال طول می کشد: هیچ ورودی مرکب از مواد مصنوعی نباید تا 36 ماه قبل از برداشت اولین محصول ارگانیک مصرف شود.علفهای هرز،حشرات، و دیگر آفات بوسیله اقداماتی مانند تناوب زراعی،مالچ پاشی،شخم ،انتخاب واریته ، و کنترل بیولوژیکی صورت می گیرد.اغلب علف کشهای مصنوعی و آفت کش ها،ممنوع هستند، هر چند که تعداد کمی از مواد مغذی مصنوعی و افزودنی های خاک بر اساس یک فهرست خاص ملی ،اجازه کاربرد دارند.رهنمودهای اکیدی برای کود دامی و کمپوست وجود دارد. رسوب فاضلاب ،ممنوع است و کشاورزان ارگانیک نباید از بذور اصلاح شده ژنتیکی استفاده کنند.

دام های اهلی
دام های ارگانیک باید غذای ارگانیک بخورند و در مرتع ارگانیک چرا کنند. به آنها نباید هورمون رشد داده شود،آنها را نباید با آنتی بیوتیک ها،درمان کرد،نباید به آنها، اوره ، کود دامی یا محصولات فرعی حیوانی داد. آنها باید در شرایطی (متناسب با گونه) پرورش یابند که اجازه داشته باشند تا بیرون بروند و اجازه بازی و فعالیت داشته باشند.نشخوارکنندگان مانند گاو و بز باید مقدار قابل توجهی از جیره روزانه خود را( حداقل 30%) از طریق چریدن در چراگاه ارگانیک دریافت کنند.
تغییرات فیزیکی ( مانند کندن شاخ ها، و اخته کردن) فقط باید بمنظور رفاه حال حیوان انجام گیرد و با روشهایی باشد که حداقل درد و استرس را ایجاد کند. بعضی از تجویزهای دارویی ( مانند آنتی بیوتیک ها) منجر به لغو گواهینامه می شود،اما مانع شدن از درمان دارویی یک حیوان مریض بمنظور حفظ ارگانیک بودن آن،ممنوع می باشد.
کشتار دامی که بطور ارگانیک پرورش یافته،باید بعد از سومین آبستنی،انجام گیرد.

فرآوری و برچسب زنی
مقررات سختی بر چگونگی فرآوری و سروکار داشتن با محصولات و حیوانات ارگانیک بمنظور اینکه وضعیت ارگانیک خود را حفظ کنند، حاکم است.عناصر سازنده، کمک های فرآوری،مدیریت حشرات در تاسیسات فرآوری،و برچسب زنی باید از مقررات ارگانیک پیروی کند.نباید فرصتی وجود داشته باشد تا مواد ارگانیک با مواد غیر ارگانیک مخلوط شوند. پرتوافکنی،ممنوع است.

در خواست ثبت ایزو

اجرای SFBBبه مصرف کننده اطمینان می دهد ، غذایی را که مصرف می کند سالم است و هیچ عاملی که باعث به خطر افتادن سلامت وی شود در غذایی که مصرف می کند وجود ندارد . اجرای این استاندارد ، واحد شما را به عنوان یک واحد پایبند اصول ایمنی غذا و دارای مسوولیت اجتماعی معرفی می نماید . طبیعی است این استاندارد ،اعتبار تجارت و فروش مطمئنی را به دنبال خواهد داشت .
SFBBیک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است. این استاندارد قابلیت کاربرد برای واحد ها زیر را دارد:
رستوران ها ، رستوران های هتل ها
آشپزخانه های صنعتی ، آشپزخانه سازمان های دولتی و خصوصی
کترینگ ها
اغذیه فروشی ها و فست فود ها Fast Foods
کافی شاپ ها
سوپر مارکت ها
…و
SFBBنیاز به پرداخت هزینه های سنگین برای اجرای شرایط بهداشتی ندارد یا به عبارتی دیگر حداقل شرایط را می پذیرد .سریع اجرا می شود و به سرعت قابل استفاده است .نیازی به مستندسازی ، تایپ و تکثیر مدارک و فرم ها ندارد.

در خواست ثبت ایزو

مدیریت کیفیت پروژه ها
مدیریت پروژه بنا به تعریف عبارت است از یك رهیافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه
پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ایزو 10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکاردارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژهمی باشد ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

مزایای ایزو 10006:
داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
مدیریت بهتر هزینه پروژه
بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
استفاده بهینه از منابع سازمان
جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
کنترل ریسکهای پروژه
مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت
رسیدن به کیفیت تعیین شده در پروژه

در خواست ثبت ایزو

مربوط به صنعت چاپ
ایزو 12647 مربوط به تکنولوژی گرافیک,فرایند کنترلتولید نیم پرده جداسازی رنگ,تثبیت وچاپ محصول است که از هشت قسمت تشکیل شده است.
بخش 1:پارامترها و روش های اندازه گیری , بخش 2:فرایند لیتوگرافی افست و…

در خواست ثبت ایزو

این استاندارد شامل تعاریف مربوط به تعدادی از اصطلاحات است که به طور رایج در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد.این استاندارد برای انواع گوناگون اقامتگاههای گردشگری کاربرد دارد.
ایزو 18513 برای تسهیل درک بین استفاده کنندگان و تامین کنندگان در خدمات گردشگری طراحی شده است.

در خواست ثبت ایزو

الزامات استاندارد ملی ایران برای بیشتر واحدهای تولیدی و خدماتی با توجه به نوع تولید و خدمتی که ارائه می دهند قابل پیاده سازی و اجرا می باشد و چنانچه پس از ممیزی واحد تولیدی یا خدماتی توسط کارشناسان اداره استاندارد مربوطه,الزامات رعایت شده باشد ,مجوز استفاده از نشان استاندارد ملی ایران به آن واحد تولیدی خدماتی داده خواهد شد.

در خواست ثبت ایزو

مسولیت اجتماعی
این استاندارد توصیه هایی برای ایجاد مسولیت اجتماعی در سازمان ها (بدون توجه به وسعت و موقعیت سازمان)ارائه می دهد.
موقعیت اجتماعی یکی از مهمترین عوامل اندازه گیری عملکرد سازمان می باشد و یک وظیفه قانونی و شغلی سازمانی برای ملاحظه اثرات محیطی و اجتماعی تصمیمات و فعالیت هاست.
سازمان هایی که استاندارد 26000 را پیاده سازی و اجرا می کنند به یک استراتژی مسولیت شرکت که راههای توسعه پایدار را تعیین می کند با سهامداران تعامل کرده و به طور اخلاقی رفتار می کنند,دست می یابند.

در خواست ثبت ایزو